JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Joh­da­tuk­ses­sa

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
24.11.2019 6.44

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191124064400

Meil­lä ih­mi­sil­lä on ta­pa­na ta­voi­tel­la ja suun­ni­tel­la asi­oi­ta. Niis­sä on­kin pal­jon hy­vää. Ne par­haim­mil­laan mo­ti­voi­vat ja aut­ta­vat jak­sa­maan. Jos­kus huo­leh­dim­me lii­kaa tai tur­haan.

Erää­nä il­ta­na kun olin käy­mäs­sä nuk­ku­maan, mie­li oli mur­heel­li­nen ja ras­kas. Mie­tin elä­mää­ni. Tun­tui, et­tä olin use­am­man vuo­den pyö­ri­nyt ai­van kuin pai­kal­laan. Tun­tui, et­tä kaik­ki muut ikäi­se­ni oli­vat pääs­seet elä­mäs­sään eteen­päin saa­den kou­lu­pai­kan, työ­tä tai per­heen, mut­ta minä olin pit­kään ar­po­nut min­ne suun­taan läh­ti­sin.

Olin huo­maa­mat­ta­ni al­ka­nut epäil­lä, et­tä on­ko­han Ju­ma­lal­la mi­nun va­ral­le­ni mi­tään suun­ni­tel­mia. Taak­ka­ni tun­tui ras­kaal­ta.

Pää­tin kuun­nel­la il­ta­lau­luik­si muu­ta­mia vir­siä ja sii­o­nin­lau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti vir­ren 370 sa­nat pu­hut­te­li­vat voi­mak­kaas­ti.

"Ah, tie­si us­ko hal­tuun Her­ran

ja tur­vaa Isään rak­kaa­seen.

Hän aut­taa nyt ja kruu­naa ker­ran

myös si­nut tai­vaan au­tuu­teen.

Ken tien­sä us­koo Her­ral­le,

ei ra­ken­na se hie­kal­le.

Hän ai­na meil­le loh­du­tuk­sen

tuo oi­ke­al­la het­kel­lä.

Hän kuu­lee har­taan kai­pauk­sen

ja py­syy mei­tä lä­hel­lä.

Hän eh­tii kyl­lä aut­ta­maan,

yl­lät­tää mei­dät ar­mol­laan." (VK 370: 1, 4.)

Lau­lu ha­vah­dut­ti ajat­te­le­maan, et­tä ei tar­vit­se mu­reh­tia. Koko mi­nun elä­mä­ni ja sen ta­pah­tu­mat­han oli jo suun­ni­tel­tu en­nen kuin olin päi­vää­kään elä­nyt. Niin­hän psal­mis­sa­kin sa­no­taan:

"Si­nun sil­mä­si nä­ki­vät mi­nut jo idul­la­ni,

si­nun kir­jaa­si on kaik­ki kir­joi­tet­tu.

En­nen kuin olin elä­nyt päi­vää­kään,

oli­vat kaik­ki päi­vä­ni jo luo­dut" (Ps. 139: 16).

Tun­tui tur­val­li­sel­ta ym­mär­tää, et­tä elä­mä­ni ja kaik­ki sen vai­heet on suun­ni­tel­tu juu­ri mi­nun par­haak­se­ni. Eh­kä ym­mär­rän vii­me vuo­sien mer­ki­tyk­sen vas­ta pal­jon myö­hem­min.

Us­kon, et­tä joku päi­vä, kun niin on hyvä, Ju­ma­la kyl­lä näyt­tää mi­nun­kin paik­ka­ni. Sii­hen minä saan luot­taa.

"Kuin­ka yli­ver­tai­sia ovat­kaan si­nun suun­ni­tel­ma­si, Ju­ma­la,

kuin­ka val­ta­va on­kaan nii­den mää­rä!

Jos yri­tän nii­tä las­kea,

nii­tä on enem­män kuin on hie­kan­jy­viä.

Minä lo­pe­tan,

mut­ta tie­dän: sinä olet kans­sa­ni." (Ps. 139: 17.)

Ni­mi­merk­ki Aja­tuk­sia luot­ta­muk­ses­ta

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys