JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Joulun ilosanoma leviää koko maailmalle

24.12.2021 6.00

Juttua muokattu:

21.12. 16:26
2021122116265820211224060000

Vau­la Es­ke­li

Yöl­lä tu­van nur­kal­la oli käy­nyt tont­tu. Heti aa­mul­la he­rät­tyä piti men­nä kat­so­maan, oli­vat­ko jou­lu­pu­kil­le kir­joi­te­tut kir­jeet vie­lä pai­koil­laan. Tu­van ta­ka­na nä­kyi met­si­kön suun­taan läh­te­vät jäl­jet, ei­kä kir­jei­tä enää nä­ky­nyt. Pian oli rien­net­tä­vä si­säl­le ker­to­maan tuos­ta ih­mees­tä isäl­le ja äi­dil­le, et­tä kir­jeet oli­vat pois­sa. Kir­jeis­sä har­taim­pa­na toi­vee­na oli­vat hiih­to­mo­not, suk­set tai luis­ti­met, mit­kä oli kir­joi­tet­tu lis­tal­le en­sim­mäi­sek­si. Sii­tä al­koi jän­nit­tä­vä jou­lu­no­do­tus ja päi­vien las­ke­mi­nen.

Kou­lun kuu­si­juh­las­sa lau­le­tun jou­lu­lau­lun sa­nat tul­vah­ta­vat mie­leen kat­sel­les­sa il­lal­la tuik­ki­vaa täh­ti­tai­vas­ta. Sa­moin muis­tuu mie­leen se en­ke­li, jon­ka hame pu­to­si kes­ken jou­lu­e­si­tyk­sen. On­nek­si opet­ta­ja eh­ti no­pe­as­ti apuun, ei­vät­kä kaik­ki sa­lis­sa ol­leet huo­man­neet koko ta­pah­tu­maa. Juh­lan päät­teek­si lau­le­tus­sa yh­teis­lau­lus­sa en­kel­ten kuo­ro her­kis­ti kuu­li­joi­den sy­dä­met ja läm­min jou­lu­tun­nel­ma tun­tui kä­sin kos­ke­tel­ta­val­ta. Edes­sä oli jou­lu­lo­ma ja vain muu­ta­ma yö jou­luun.

Meil­lä kai­kil­la on lap­suu­des­ta tut­tu­ja jou­lu­muis­to­ja, jot­ka pa­laa­vat mie­leen yhä uu­del­leen. Aat­to­aa­mu­na kat­se­len si­ni­sen hä­mä­rän ver­ho­a­maa mai­se­maa. Lun­ta sa­taa hil­jal­leen ko­ris­ta­en pi­ha­tien reu­nas­sa ole­via kuu­sia. Jou­lu­va­lot va­lai­se­vat pi­ha­maa­ta. Puu­hel­lan pe­säs­sä ri­ti­see tuli, jon­ka isä oli sy­tyt­tä­nyt aa­mu­var­hai­sel­la. Rii­si­puu­ron tuok­su le­vi­si keit­ti­öön äi­din teh­des­sä sa­mal­la vii­mei­siä jou­lu­val­mis­te­lu­ja. Jou­lu­na­lus­viik­ko­jen tun­nel­mis­ta ero­tan jou­lu­ruo­kien ja jou­lu­lei­von­nais­ten tuok­sut ja kii­rei­sen tun­tui­set as­ka­reet. Jou­lu­ver­ho­jen vaih­ta­mi­set ja jou­lu­lii­no­jen aset­te­lun pöy­dil­le.

Pi­pa­rei­ta lei­vot­tiin niin pal­jon, et­tä nii­tä riit­ti vie­lä jou­lun jäl­keen­kin. Lei­von­ta aloi­tet­tiin hy­vis­sä ajoin en­nen jou­lua. Pi­pa­rei­ta lei­po­es­sa tun­tui, et­tä sai ol­la mu­ka­na tär­ke­äs­sä teh­tä­väs­sä. Suu­rim­man vas­tuun kan­toi­vat tie­tys­ti van­hem­mat; äi­ti teki pi­pa­rei­ta ja isä hoi­ti pais­ta­mi­sen ja pak­ka­si ne sit­ten tar­kas­ti van­haan mat­ka­lauk­kuun. Tun­tui juh­lal­li­sel­ta, kun lauk­ku täyt­tyi pik­ku­hil­jaa ja se vie­tiin vin­til­le odot­ta­maan jou­lua. Omas­sa ko­dis­sa­kin olen lei­po­nut äi­din pa­pe­ri­lap­pu­seen kir­joit­ta­man oh­jeen mu­kaan pi­pa­rei­ta ja taa­te­li­kak­kua.

Ko­ti­met­säs­tä ha­et­tu kuu­si tuo­tiin si­säl­le joko aa­to­naat­to­na tai aat­to­päi­vä­nä ja ko­ris­tel­tiin ra­di­on jou­lu­mu­siik­kia ja -oh­jel­mia kuun­nel­len. Oh­jel­mis­ta haus­kim­mat tai­si­vat ol­la Noi­ta No­ki­ne­nän jou­lu­si­ker­mät. Jou­lu­rau­han­ju­lis­tuk­sen myö­tä jou­lu tun­tui vih­doin al­ka­neen. En­nen aat­toil­lan hä­mär­ty­mis­tä käy­tiin aat­to­har­tau­des­sa ja sy­tyt­tä­mäs­sä kynt­ti­lät hau­taus­maal­le. Siel­tä tul­tua saim­me is­tua naut­ti­maan äi­din val­mis­ta­mia jou­lu­ruo­kia. Ruo­kai­lun jäl­keen piti vie­lä käy­dä hoi­ta­mas­sa na­vet­ta­työt ja sau­noa, kun­nes vih­doin pu­et­tiin py­hä­vaat­teet ja sai is­tua odot­ta­maan jou­lu­pu­kin saa­pu­mis­ta. Il­lan ai­ka­na ra­di­os­ta ka­jah­ti vie­lä Tier­na­poi­kien jy­ke­vä lau­lu: ”ja me toi­vo­tam’ on­nel­lis­ta ja hy­vää jou­lua!”

Lah­ja­pa­pe­reit­ten kät­köis­tä pal­jas­tui se har­tain toi­ve ja sel­lais­ta­kin, mitä ei ole osan­nut toi­vo­a­kaan. Jou­lu­har­taut­ta kuun­nel­les­sa sa­nat pai­me­nis­ta Bet­le­he­min yös­sä ta­voit­ti­vat kuu­li­jan. Jou­lun ilo­sa­no­ma le­vi­ää koko maa­il­mal­le. Lah­jois­ta par­haim­man olem­me saa­neet jou­lun­lap­sen syn­ty­mä­juh­la­na.

Muis­tois­sa­ni on säi­ly­nyt kau­nii­na se jou­lu kun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä lau­let­tiin en­sim­mäi­siä ker­to­ja Oi jou­lun täh­ti pie­ni -lau­lua. Lau­lun sa­nat kos­ket­ti­vat sil­loin sy­dän­tä­ni eri­tyi­ses­ti jou­lun jäl­keen lau­le­tus­sa jou­lu­lau­lu­ti­lai­suu­des­sa, jos­sa lau­lun voi­ma tun­tui nou­se­van ka­ton­ra­jaa myö­ten ylös tai­vai­siin.

Vaik­ka jou­lu häi­pyy pois, jou­lu­sa­no­ma säi­lyy. Ru­kouk­sen ta­voin saam­me yh­tyä noi­hin lap­suu­den sa­noi­hin tä­nä­kin jou­lu­na: "Oi jou­lun täh­ti pie­ni, sä kirk­kain täh­tö­nen. Va­lol­las joh­da tie­ni sei­mel­le Jee­suk­sen. Sen, mikä tääl­lä maas­sa sy­dän­tä ah­dis­taa, ma­jas­sa au­tu­aas­sa ar­mos­ta an­teeks' saan. Kat­seen­sa hy­vyy­des­sä jää saa­han su­laa pois, niin, et­tä sy­dä­mes­sä oi­kea jou­lu ois. Ja sy­dä­me­ni sei­meen, asun­toon hal­vim­paan, ar­mos­ta lap­sen kal­liin vain sai­sin asu­maan. Oi jou­lun lap­si pie­ni, lah­jois­ta iha­nin, joh­da­ta mai­nen tie­ni sun luok­ses ko­ti­hin."

Kuun­te­len tuon lau­lun toi­voa ja loh­du­tus­ta tuo­vien sa­no­jen sa­no­maa jo­kai­se­na jou­lu­na ja olen kir­joit­ta­nut ne jos­kus myös ter­veh­dyk­se­nä jou­lu­kort­tei­hin. Ke­ho­tan si­nu­a­kin lu­ki­ja­ni nyt myös is­tah­ta­maan ja kuun­te­le­maan tuon lau­lun.

Mie­le­ni pa­laa jou­lun al­la lap­suu­den muis­ti­ku­viin yhä uu­del­leen. Kuu­sen tuok­su, kun se tuo­daan si­säl­le kuu­sen­jal­kaan ja sen ko­ris­te­lu. Jou­lua edel­tä­vien viik­ko­jen odo­tus Va­pah­ta­jan syn­ty­mä­juh­las­ta joh­taa tie­tä koh­ti rau­hoit­tu­mis­ta jou­lun ih­meen sa­no­man ää­rel­le. Jou­lu­aa­ton har­tau­des­sa ja kynt­ti­löi­den lois­tees­sa hau­taus­maal­la jou­lu tuo muis­tois­sa lä­hem­mäk­si kaik­ki rak­kaat, jot­ka ovat saa­neet siir­tyä iki­jou­luun. Jou­lun va­lon­tuo­jan loh­du­tus kan­ta­koon mei­tä kaik­kia tä­nä­kin jou­lu­na.

Jou­lui­sia sei­nä­tau­lu­ku­via

Tal­vi­päi­vä vä­rei­lee kyl­mäs­tä.

Ym­pä­ril­lä hil­jai­nen,

huur­teen vä­rit­tä­mä mai­se­ma,

hä­mä­rän sy­lis­sä he­läh­tää

en­kel­ten lau­lu,

tur­val­li­nen kuin lap­se­na,

Läm­min tal­lin tuok­su

heh­kuu rou­dan maas­sa,

sa­no­ma las­ten val­ta­kun­nas­ta

va­lai­see pi­me­ää yö­tä,

odot­taa Va­pah­ta­jan

syn­ty­mä­juh­laa.

Runo ja ku­vat Vau­la Es­ke­li

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Lasillinen maitoa ja siivu vastaleivottua pullaa

10.5.2022 9.00
VaulaEskeli

Tästä Psalmista en luovu

19.4.2022 10.00
VaulaEskeli

Vanhan taulun sanoma

15.3.2022 6.00
VaulaEskeli

Työ – ilon ja onnellisuuden lähde?

19.2.2022 7.00
VaulaEskeli

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet

11.1.2022 6.00
VaulaEskeli

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille

20.11.2021 6.00
VaulaEskeli

Vuoropuhelua totuudessa

28.10.2021 8.00
VaulaEskeli

Jotta muistaisin kesän lämmön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-kasettisukupolven musiikkitaltiointeja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rippijuhlia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Suviseuroissa päiväseltään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Aurinkomme ylösnousi

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Viime tipassa – yhdestoista hetki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Mitä sinulle kuuluu?

8.4.2021 7.00
VaulaEskeli

Miksi kannattaa rukoilla?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi katsohan lintua oksalla puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Joulun valo loistaa pimeän keskellä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Eikö sunnuntai ole enää lepopäivä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Lentäen pelkojen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nappikoneelta kaupunkiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Puutarhassa voi kokea ihmeitä

18.8.2020 11.05
VaulaEskeli

Aurinko pilkottaa puiden välistä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Alkukesän vihreys kantaa huomisen toivoa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Kokemuksia tukiperhe- ja sijaisvanhemmuudesta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kirje kummilapselle

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Pyhäkoulu tukee lapsen uskoa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Runot avaavat erilaisia näkökulmia

19.2.2020 6.30
VaulaEskeli

Postiautomatkaa ja leivoksia, muistoja lapsuudesta

12.1.2020 6.45
27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys