JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kerholainen, joka ei tykkää kuorista, ja joulumieli

21.12.2022 10.20

Juttua muokattu:

21.12. 10:21
2022122110215420221221102000

Lai­la Ul­jas

Jo ihan pie­nes­tä läh­tien kak­sos­ten mie­les­tä pa­ras leik­ki oli ”vau­vat kar­kaa”. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä kun vai­pat vaih­de­taan, he läh­te­vät juok­se­maan olo­huo­neen, etei­sen ja keit­ti­ön rin­kiä ja sa­mal­la huu­si­vat ”vau­vat kaa­kaa”, kun är­rää ei­vät osan­neet vie­lä sa­noa.

Nyt se leik­ki on jää­nyt taak­se­päin, kun pik­ku­hou­sut ja bok­se­rit ovat tul­leet ku­vi­oon. Ovat­han he jo kol­me ja puo­li­vuo­ti­ai­ta. Mut­ta kyl­lä­hän he edel­leen pi­tä­vät jah­taa­mis­lei­keis­tä, eri­tyi­ses­ti Joo­se. Joo­sen mie­les­tä hir­vi­ö­kir­jat ovat hur­jan haus­kat, eri­tyi­ses­ti Mau­ri Kun­nak­sen.

Kun vau­vat hiu­kan kas­va­vat heis­tä tu­lee pik­kuih­mi­siä, yk­si­löi­tä, joil­la on sel­kei­tä mie­li­pi­tei­tä. Sil­loin kun mei­dän kak­so­set oli­vat al­le kol­me­vuo­ti­ai­ta, he kut­sui­vat it­sen­sä taa­pe­roik­si, tie­ten­kin. Nyt se ni­mi­tys on muut­tu­nut.

Olin yh­te­nä päi­vä­nä imet­tä­mäs­sä vau­vaa, kun Clau­dia tuli se­län taak­se ma­koi­le­maan. Hän lait­toi kä­det kau­la­ni ym­pä­ril­le ja sa­mal­la ju­tel­tiin, kun vau­va söi. Hän sii­nä sit­ten esit­te­li it­sen­sä: ”Olen vas­ta pie­ni ker­ho­lai­nen, joka ei tyk­kää kuo­ris­ta.” Siis lei­vän­kuo­ris­ta.

Mi­nul­la kup­li nau­ru jos­tain sy­väl­tä. Kuin­ka ilah­dut­ta­va ja re­hel­li­nen tuo kol­me­vuo­ti­as oli­kaan. Hän oli vie­lä pie­ni, vaik­ka jo­nain het­ke­nä ha­lu­ai­si­kin ol­la jo iso. Ja kun kak­sos­ve­li taas tyk­kä­si lei­vän­kuo­ris­ta, hom­ma me­nee kä­te­väs­ti ta­san. Heil­lä on sel­ke­äs­ti ai­van eri­lai­set luon­teet. Yk­si on hir­mui­sen mää­rä­tie­toi­nen, ja toi­nen ot­taa elä­män ren­nom­min.

Olim­me me­nos­sa per­jan­tai-il­lan seu­roi­hin, kun mat­kal­la ha­et­tiin iso­sis­ko mu­siik­ki­o­pis­tol­ta. Clau­dia ky­syi eh­kä hiu­kan tär­ke­ä­nä: ”Hei Lil­li! Soi­tit­ko tä­nään kau­nii­ta ää­niä vai ru­mia ää­niä?” Lil­li yrit­ti hy­myil­lä mal­til­li­ses­ti, et­tei nau­ruk­si as­ti me­ni­si ja vas­ta­si yh­tä asi­al­li­ses­ti: ”Tie­ten­kin kau­nii­ta ää­niä, olet­ko kos­kaan kuul­lut, et­tä Lil­li oli­si soit­ta­nut ru­mia ää­niä?” ”No, en”, vas­ta­si Clau­dia.

Syys­seu­rois­sa meil­lä oli vie­rai­le­va pu­hu­ja. Hän pu­hui lap­siys­tä­vis­tä ja sii­tä, kuin­ka tär­ke­ää oli­si, et­tä meil­lä kai­kil­la oli­si sel­lai­sia. He tuo­vat niin pal­jon iloa. Elä­mä oli­si niin to­tis­ta työ­tä ja tou­hua il­man näi­tä pik­kuih­mi­siä. He ovat meil­le myös esi­merk­ki­nä.

Clau­dia ha­lu­si yh­te­nä aa­mu­na vält­tä­mät­tä syö­dä rii­si­kak­kua. Se oli sel­lai­nen pe­rus­ver­sio, maus­tet­tu ai­no­as­taan me­ri­suo­lal­la. Koh­ta hän tuli ta­kai­sin ja sa­noi: ”Tämä mais­tuu ihan ikui­suu­del­ta, en oi­kein tyk­kää.” Pi­dät­te­lin nau­rua, sa­maa miel­tä olin.

Jou­lu te­kee tu­lo­aan. Sin­ne on vain pari viik­koa ai­kaa. Jos­kus ai­kui­se­na jou­lu­mie­len löy­tä­mi­nen kes­tää kau­em­min, kun on niin mon­ta asi­aa, jot­ka täy­tyy hoi­taa en­sin. Joo­se kul­ki mei­dän ta­los­sa toi­vo­en: ”Jou­lu­miel­tä, ha­lu­an jou­lu­miel­tä!” Täs­sä­kin voim­me ot­taa näis­tä ker­ho­lai­sis­ta mal­lia – jou­lu­mie­li ei tar­vit­se niin pal­jon val­mis­te­le­mis­ta kuin mitä me ai­kui­se­na usein vaa­dim­me. Jou­lu­mie­li on oi­ke­as­taan yk­sin­ker­tai­sen kau­nis.

LailaUljas
Olen nelikymppinen ison perheen äiti, äitiyslomalla oleva yrittäjä, valtiotieteiden maisteri ja ikuinen opiskelija. Olen syntynyt yhdysvalloissa, mutta asunut Suomessa puolet elämästäni. Lähellä sydäntäni ovat erityisesti lasten, nuorten, vanhusten ja vähäosaisten asema yhteiskunnassamme. Asioiden jäsentäminen kirjoittamisen kautta on minulle tärkeää. Olen aikaisemmin kirjoittanut paria ruokablogia. Palautetta voi vapaasti antaa osoitteeseen laila.uljas@gmail.com
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys