JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kuka sinä tun­net ole­va­si?

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
10.5.2019 6.02

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190510060200

Vil­ja on nai­nen, joka on pu­keu­tu­nut ku­vi­ol­li­seen tu­ni­kaan, fark­kui­hin ja nah­ka­ken­kiin. Hä­nel­lä on tyy­lik­käät, kau­niis­ti kas­vo­ja ke­hys­tä­vät sil­mä­la­sit ja hymy yl­tää sil­miin as­ti. Kun hän ot­taa mik­ro­fo­nin kä­teen­sä ja al­kaa pu­hua, hä­nen ker­ron­tan­sa imai­see mu­kaan­sa pit­käs­ti tois­ta­sa­taa nais­ta.

Oli­pa sit­ten sink­ku, suur­per­heen äi­ti, vas­ta tu­los­sa äi­dik­si, ei äi­ti lain­kaan, ura­put­kes­sa, työt­tö­mä­nä, ko­to­na las­ten kans­sa tai mitä vain, puhe osuu ja up­po­aa.

Vä­lil­lä sa­lin täyt­tää niin kova pu­heen­so­ri­na et­tä mi­nun on ku­mar­rut­ta­va lä­hem­mäs kol­mea muu­ta nais­ta, joi­den kans­sa vaih­dan aja­tuk­sia eri ai­heis­ta. Mis­sä la­taat ak­ku­si? Kuka sinä tun­net ole­va­si, mikä on si­nun iden­ti­teet­ti­si? Min­kä­lai­set teh­tä­vät ovat si­nul­le rak­kai­ta? En­tä­pä mit­kä asi­at ovat si­nul­le ”ihan mu­ka­via asi­oi­ta” tai iso­ja in­to­hi­mo­ja? Vil­ja osaa haas­taa, em­me pää­se hel­pol­la. Huo­maan ker­to­va­ni ou­doil­le­kin kes­kus­te­lu­kump­pa­neil­le it­ses­tä­ni pal­jon.

Poh­dim­me omaa ta­ri­naam­me. Vaik­ka Vil­jan puhe jat­kuu, eh­din näh­dä oman elä­mä­ni kuin pi­ka­ke­lauk­sel­la. Oma ta­ri­na saa jat­ku­vas­ti uu­sia lu­ku­ja ja mitä omi­tui­sem­pia kään­ne­koh­tia, toi­set niin odot­ta­mat­to­mia, toi­set taas osit­tain ar­vat­ta­vis­sa ole­via. Koko tun­tei­den kir­jo vä­rit­tää omaa ta­ri­naa­ni sen kai­kis­sa kään­teis­sä.

Jos­kus on hyvä lu­kea jon­kun toi­sen ta­ri­naa, jot­ta sai­si pers­pek­tii­viä omaan­sa. Toi­sen ta­ri­na voi aut­taa sel­vi­ä­mään omas­sa kink­ki­ses­sä krii­sis­sä. Se voi aut­taa ajat­te­le­maan asi­ois­ta uu­del­la ta­val­la. Se aut­taa ym­mär­tä­mään mui­ta ym­pä­ril­lä ole­via ih­mi­siä. Myös oman ta­ri­nan kir­joit­ta­mi­nen, päi­vä­kir­jan pi­tä­mi­nen, tu­kee iden­ti­teet­tiä ja aut­taa hy­väk­sy­mään sen, mitä on ta­pah­tu­nut.

Nai­sen elä­mään kuu­lu­vat in­to­hi­mot. Jol­le­kin se on on työ, it­sen­sä ke­hit­tä­mi­nen, opis­ke­lu tai lu­ke­mi­nen. Toi­nen saa kik­se­jä kä­si­töis­tä, jon­kun mie­les­tä niin kä­sit­tä­mät­tö­mien neu­le­kaa­vi­oi­den to­teut­ta­mi­ses­ta tai piir­tä­mi­ses­tä. Kol­mas hi­ki­lii­kun­nas­ta kun­to­sa­lil­la tai pyö­räi­lys­tä pit­kin met­siä ja maan­tei­tä. Ajan ku­lu­mi­sen unoh­ta­mi­nen on in­to­hi­mon tun­nus­merk­ki.

On hyvä huo­ma­ta, et­tä oman in­to­hi­mon to­teut­ta­mi­nen ei vält­tä­mät­tä vaa­di pal­jon ai­kaa saa­tik­ka pak­sua ra­ha­pus­sia. Oli­si tär­ke­ää, et­tä löy­täi­sim­me omat tär­ke­ät jut­tum­me em­me­kä unoh­tai­si ar­jen kes­kel­lä omia in­to­hi­mo­jam­me. Oli­pa meil­lä mil­lai­nen elä­mä ta­han­sa, tu­li­pa vas­taan mitä ta­han­sa, omal­la asen­teel­lam­me voim­me vai­kut­taa pal­jon elä­määm­me.

Ee­va Vähä

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys