JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lahjat käyttöön epävarmuuden kokemuksista huolimatta

15.8.2022 8.05

Juttua muokattu:

15.8. 08:10
2022081508104920220815080500

Suvi Myl­ly­mä­ki

Meil­lä jo­kai­sel­la on kä­si­tys omis­ta lah­jois­ta ja tai­dois­ta. Mo­nil­la kä­si­tys on var­mas­ti oi­ke­an­lai­nen, ja täl­löin lah­jo­jaan on mu­ka­va käyt­tää ja niis­tä on help­po naut­tia. Saat­taa kui­ten­kin ol­la, et­tä meil­lä on jää­nyt ko­ko­naan huo­maa­mat­ta jo­kin lah­ja tai pi­däm­me kynt­ti­lää muu­ten vain va­kan al­la. Jos­kus on saat­ta­nut käy­dä myös niin, et­tä lap­suu­den epä­miel­lyt­tä­vä ko­ke­mus on saa­nut mei­dät sii­hen kä­si­tyk­seen, et­tä em­me osaa jo­ta­kin asi­aa. Kou­lun lii­kun­ta­tun­tien epä­rei­lu jouk­ku­e­ja­ko on saat­ta­nut vai­kut­taa mei­dän lii­kun­ta­suh­tee­seem­me, ja ajat­te­lem­me, et­tä em­me ole lii­kun­nal­li­sia. Epä­on­nis­tu­mi­nen on voi­nut ta­pah­tua lau­lu­ko­kees­sa tai oi­ke­as­taan mil­lä ta­han­sa elä­män alu­eel­la. Yh­den huo­non ko­ke­muk­sen ai­heut­ta­ma epä­miel­lyt­tä­vä tun­ne saat­taa nos­taa pää­tään vie­lä vuo­sien­kin pääs­tä.

Minä olen pit­kään aja­tel­lut, et­tä olen epä­mu­si­kaa­li­nen tai et­tä en ole tar­peek­si mu­si­kaa­li­nen. Mi­nul­le syn­tyi tämä tun­ne, kun lap­se­na hain mu­siik­ki­o­pis­toon en­kä pääs­syt. Jän­ni­tys kävi lii­an suu­rek­si pie­nel­le ty­töl­le, ja koe epä­on­nis­tui. Olin ha­ke­nut pi­a­noon, jo­hon on vai­kea pääs­tä.

Jäl­ki­kä­teen aja­tel­tu­na oli­sin voi­nut eh­kä pääs­tä jo­hon­kin toi­seen soit­ti­meen, jo­hon ei oli­si ol­lut niin pal­jon ha­ki­joi­ta. Jän­ni­tys se­lit­ti osan­sa. Pää­dyin kui­ten­kin sii­hen kä­si­tyk­seen, et­tä en ole mu­si­kaa­li­nen, ei­kä tuo­ta tun­ne­luk­koa voi­nut mur­taa jäl­ki­kä­teen pu­hu­tuil­la jär­jen sa­noil­la. Asia on ol­lut mi­nul­le pit­kään ai­ka ki­peä, kos­ka olen mu­si­kaa­li­ses­ta su­vus­ta ja olen aja­tel­lut, mik­si juu­ri minä olen täs­sä asi­as­sa ”su­vun mus­ta lam­mas.”

Tun­teen voi­mak­kuut­ta ku­vas­taa myös se, et­tei kuu­den vuo­den pi­a­no­tun­nit yk­si­tyi­sel­lä pi­a­non­soi­to­no­pet­ta­jal­la ei­vät­kä to­dis­tuk­ses­sa ol­leet kii­tet­tä­vät mu­sii­kin nu­me­rot lai­men­ta­neet tätä tun­net­ta vuo­sien­kaan ai­ka­na. Olen ai­na naut­ti­nut lau­la­mi­ses­ta, joka se­kin las­ke­taan mu­si­kaa­li­suu­den yh­dek­si piir­teek­si. To­sin naut­ti­mi­nen ja osaa­mi­nen ovat mie­les­tä­ni ai­na ol­leet kak­si eri asi­aa.

Löy­sin ker­ran Ava Num­mi­sen väi­tös­kir­jan Lau­lu­tai­dot­to­mas­ta ke­hit­ty­väk­si lau­la­jak­si: tut­ki­mus ai­kui­sen lau­lu­tai­don lu­kois­ta ja nii­den au­kai­se­mi­ses­ta. En ole saa­nut väi­tös­kir­jaa hom­mat­tua ko­ko­naan lu­et­ta­vak­se­ni, mut­ta ajat­te­li­sin löy­tä­vä­ni sii­tä vas­tauk­sia myös omiin tun­te­muk­sii­ni.

Tut­ki­muk­ses­sa Num­mi­nen opet­ti kym­men­tä it­se­ään lau­lu­tai­dot­to­ma­na pi­tä­vää hen­ki­löä lau­la­maan. Osal­lis­tu­jien lau­la­mi­son­gel­mat ja­o­tel­tiin seu­raa­viin luk­koi­hin – ja useim­mil­la heis­tä oli kaik­ki nämä on­gel­mat:

Us­ko­mus- ja tun­ne­lu­kot: Ih­mi­nen us­koo, et­tä ei osaa lau­laa ja epäi­lee mah­dol­li­suuk­si­aan op­pia lau­la­maan. Taus­tal­la on usein tosi lan­nis­ta­via lau­la­mis­ko­ke­muk­sia.

Tuot­ta­mis­lu­kot: Ää­ni on esi­mer­kik­si ”voi­ma­ton” tai vä­hän­kään kor­ke­am­pien sä­ve­lien tuot­ta­mi­nen tun­tuu hy­vin han­ka­lal­ta.

Ha­vait­se­mis­lu­kot: Ih­mi­nen ei tie­dä, lau­laa­ko hän oi­kein; hän ei hah­mo­ta, pi­täi­si­kö lau­laa kor­ke­am­mal­ta vai ma­ta­lam­mal­ta.

Num­mi­sen tut­ki­muk­ses­sa jo­kai­sen osal­lis­tu­jan lau­lu­tai­to ke­hit­tyi suh­teel­li­sen ly­hy­es­sä ajas­sa. Lau­la­mi­sen har­joit­te­lu edis­tää myös sä­vel­kor­vaa.

Saa­tam­me aja­tel­la, et­tä lii­kun­nal­li­suus, mu­si­kaa­li­suus ja tai­teel­li­suus ovat omi­nai­suuk­sia, jot­ka saa gee­neis­sään. Joko osaa tai ei osaa. Näin mus­ta­val­koi­nen ajat­te­lu ka­peut­taa kyl­lä ajat­te­lua sii­tä, mitä voim­me teh­dä. It­se ajat­te­len omaa­va­ni myös vaa­ti­vuu­den tun­ne­lu­kon. Sii­hen liit­tyy ni­me­no­maan aja­tus sii­tä, et­tä vaik­ka osaa jo­ta­kin, ei ole tar­peek­si hyvä.

Kai­kes­ta ko­ke­mas­ta­ni mu­sii­kil­li­sen lah­jat­to­muu­den tun­tees­ta huo­li­mat­ta haa­vei­lin vuo­sia poik­ki­hui­lun soit­ta­mi­ses­ta. Sain tam­mi­kuus­sa oman poik­ki­hui­lun ja aloin ope­tel­la sen soit­toa. Mie­tin sit­ten, et­tä op­pi­sin pa­rem­min opet­ta­jan oh­jauk­ses­sa. Poh­din­to­jen ja sel­vit­te­ly­jen jäl­keen lai­toin säh­kö­pos­tia mu­siik­ki­o­pis­ton hui­luo­pet­ta­jal­le, jos­ko hän an­tai­si yk­si­tyis­tun­te­ja. Tä­män kes­kus­te­lun lo­puk­si pää­dyin koh­taa­maan lap­suu­te­ni epä­mu­ka­vuu­sa­lu­een uu­del­leen ja me­nin mu­siik­ki­o­pis­ton pää­sy­ko­kei­siin. Pe­lot­ti, ja ää­ni­kin oli ko­ro­nan jäl­jil­tä pai­nok­sis­sa, mut­ta pää­sin si­sään. Eh­kä nyt hui­lu­tun­neil­la käy­mi­sen myö­tä epä­mu­si­kaa­li­suu­den tun­ne al­kaa hie­man hel­pot­taa. Odo­tan in­nol­la en­sim­mäis­tä soit­to­tun­ti­a­ni. Opin­toi­hin kuu­lu­va muu opis­ke­lu lä­hin­nä hu­vit­taa, ka­len­te­ris­sa­ni on ni­mit­täin myös mer­kin­tä: "Mu­sii­kin pe­rus­teet 1–2 to klo 17.30".

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
SuviMyllymäki

Vuosi loppuu joulukuussa

15.12.2022 6.00
SuviMyllymäki

Kulutustottumukset – arvovalinta vai pakon sanelemaa?

12.10.2022 6.10
SuviMyllymäki

Erilaiset kuvaraamatut

17.9.2022 6.00
SuviMyllymäki

Paras kesä vuosiin

28.6.2022 6.00
SuviMyllymäki

Juurilla

18.5.2022 6.00
SuviMyllymäki

Reissun päällä

30.3.2022 6.00
SuviMyllymäki

Uskallusta aitouteen

23.2.2022 9.45
SuviMyllymäki

Jumalaan luottaen

13.1.2022 6.00
SuviMyllymäki

Joulukertomuksia

18.12.2021 7.30
SuviMyllymäki

Hengähdyksen hetkiä

12.11.2021 6.00
SuviMyllymäki

Tyytyväisyys on elämän onni

19.10.2021 6.00
SuviMyllymäki

Etätöissä

15.9.2021 7.00
SuviMyllymäki

Seuramatkalla

16.8.2021 7.05
SuviMyllymäki

Rippileirille

20.7.2021 8.00
SuviMyllymäki

Viherpeukaloinen

17.6.2021 7.05
SuviMyllymäki

Beautiful silmät

20.5.2021 9.20
SuviMyllymäki

Gradua vaille

16.4.2021 6.00
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

22.2.2021 8.40
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

21.2.2021 7.30
SuviMyllymäki

Isän perintö

12.1.2021 6.05
SuviMyllymäki

Sodan kaiut jälkipolville

15.12.2020 7.05
SuviMyllymäki

Ämpärillinen elävää vettä

16.10.2020 7.30
SuviMyllymäki

Marjanpoimimisviettiä rakentamassa

16.9.2020 6.00
SuviMyllymäki

Työtä ja lepoa sopivassa suhteessa

20.8.2020 8.20
SuviMyllymäki

Aikajana

14.7.2020 6.15
SuviMyllymäki

Omiensa joukossa

15.6.2020 9.20
SuviMyllymäki

”Äiti, enkö ookki mää ihana?”

22.5.2020 6.25
SuviMyllymäki

Vuoristoradassa

23.4.2020 6.45
SuviMyllymäki

Iloisesti eteenpäin

24.3.2020 6.45
SuviMyllymäki

Oi ystäväin

14.2.2020 6.00
SuviMyllymäki

Kirjoitussopukasta ihmisten ilmoille

8.1.2020 6.58
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys