JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille

20.11.2021 6.00

Juttua muokattu:

19.11. 11:09
2021111911092620211120060000

Vau­la Es­ke­li

Leikki on lapsen oikeus. Veikko ja Oskari leikin vauhdissa.

Leikki on lapsen oikeus. Veikko ja Oskari leikin vauhdissa.

Vaula Eskeli

Ka­len­te­ris­sa 20.11. on ni­met­ty Lap­sen oi­keuk­sien päi­väk­si ja viik­koa 15.11.–20.11. ni­mi­te­tään Lap­sen oi­keuk­sien vii­kok­si. Päi­vä on ol­lut ka­len­te­ris­sa vuo­des­ta 2002 läh­tien. YK on hy­väk­sy­nyt ja vah­vis­ta­nut lap­sen ih­mi­soi­keuk­sien so­pi­muk­sen 1989, ja Suo­mes­sa se tuli voi­maan vuo­den 1991 alus­ta, jo­ten sen so­pi­mi­ses­ta on meil­lä 30 vuot­ta.

Lap­sen oi­keu­det si­säl­tä­vät lap­sen syr­jin­nän kiel­tä­mi­sen, lap­sen etu­jen huo­mi­oi­mi­sen, lap­sen oi­keu­den elä­mään ja ke­hit­ty­mi­seen sekä lap­sen oman nä­ke­myk­sen kun­ni­oit­ta­mi­sen. Lap­sen oi­keu­det kos­ke­vat al­le 18-vuo­ti­ai­ta. Nii­den to­teu­tu­mis­ta val­vo­vat Suo­mes­sa edus­kun­ta, edus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mies ja lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu.

Lap­sen oi­keu­det kuu­lu­vat kai­kil­le lap­sil­le. Ai­kui­sil­la on vel­vol­li­suus huo­leh­tia, et­tä lap­si saa hä­nel­le kuu­lu­van huo­len­pi­don ja tur­van ja et­tä lap­sen mie­li­pi­tei­tä kuun­nel­laan.


Las­ten oi­keuk­sien pa­ras puo­lus­ta­ja oli Jee­sus. Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan, kuin­ka Jee­sus moit­ti ope­tus­lap­sia, jot­ka es­ti­vät lap­sia tu­le­mas­ta hä­nen luok­seen. Jee­sus sa­noi heil­le: ”Sal­li­kaa las­ten tul­la mi­nun luok­se­ni, äl­kää es­tä­kö hei­tä. Hei­dän kal­tais­ten­sa on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta.” (Mark. 10:14.)


Lap­sen oi­keuk­sia miet­ties­sä kat­se suun­tau­tuu omaan lap­suu­teen: mie­tim­me sitä, min­kä­lais­ta kas­va­tus­ta it­se olem­me saa­neet ja olem­me­ko ko­ke­neet lap­suu­des­sa oi­keu­den­mu­kai­suut­ta per­heem­me kes­kel­lä.

Ko­din kas­va­tus­ko­ke­muk­set kul­ke­vat mo­nil­ta osin su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le. Us­ko­vai­sen ko­din ydin on Ju­ma­lan sa­naan poh­jau­tu­va kas­va­tus, joka oh­jaa van­hem­pia koh­te­le­maan lap­sia oi­keu­den­mu­kai­ses­ti, rak­kau­del­la ja tasa-ar­voi­ses­ti.

Moni lap­suu­den muis­to­jen tasa-ar­vos­ta liit­tyy sii­hen, kuin­ka jo­kin hyvä, esi­mer­kik­si ka­ra­mel­lit tai muu vas­taa­va piti ja­kaa tar­kas­ti kaik­kien kes­ken. Tämä tuo mie­lee­ni tut­ta­va­per­heen vii­voit­ti­men­tar­kat mit­tauk­set, et­tä kaik­ki lap­set sai­vat var­mas­ti yh­tä ison pa­lan jää­te­löä ja jo­kai­sen la­sis­sa oli mil­lin­tar­kas­ti sa­man ver­ran lim­saa.

Van­hem­mat saat­ta­vat poh­tia, olen­ko riit­tä­vän hyvä kas­vat­ta­ja. Huo­li jak­sa­mi­ses­ta, ar­jen töis­tä ja las­ten hy­vin­voin­nis­ta eh­kä pai­naa. Van­hem­muu­des­sa ku­kaan ei ole täy­del­li­nen. Las­ta ei voi jät­tää kas­va­maan it­sek­seen; vai­keis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa per­heet tar­vit­se­vat yh­teis­kun­nan tar­jo­a­maa apua. Jo­kai­nen lap­si on yh­tä ar­vo­kas, Ju­ma­lan lah­ja.

Ai­kui­sen esi­merk­ki las­ta ar­vos­ta­vas­ta ja yh­den­ver­tai­ses­ta koh­te­lus­ta opet­taa lap­sia ja nuo­ria käyt­täy­ty­mään hy­vin myös mui­ta ih­mi­siä koh­taan. Las­ten oi­keuk­sien tun­te­mi­nen eh­käi­see lap­siin koh­dis­tu­vaa huo­noa koh­te­lua. Ai­kui­sen po­si­tii­vi­nen asen­ne tuo tur­vaa lap­sel­le ja ke­hit­tää hä­nen hen­kis­tä kas­vu­aan. Hyvä ja luo­tet­ta­va kas­vu­poh­ja on kan­ta­va kul­ma­ki­vi niil­le tai­doil­le, jot­ka vah­vis­ta­vat lap­sen it­se­tun­toa ja hen­kis­tä ke­hi­tys­tä.


Ih­mi­sen elä­mään si­säl­tyy eri­lai­sia vai­hei­ta, ja jou­dum­me vää­jää­mät­tö­mäs­ti ko­ke­maan pet­ty­myk­siä myös lap­suu­sai­ka­na. Ta­pah­tu­mil­la voi ol­la eri­ta­soi­sia vai­ku­tuk­sia, ja ne muo­vaa­vat lap­sen ko­ke­mus­maa­il­maa. Vai­ke­at elä­män­ti­lan­teet voi­vat kään­tyä voi­tok­si ja kas­vat­taa lap­sen so­peu­tu­mis­ky­kyä ja voi­ma­va­ro­ja mo­nis­sa eri ti­lan­teis­sa.

Omas­ta lap­suu­des­ta­ni muis­tois­sa­ni ovat yh­tei­set te­ke­mi­set ja osal­lis­tu­mi­nen ar­jen as­ka­rei­hin ja eri toi­min­toi­hin ta­sa­puo­li­ses­ti ku­kin omien ky­ky­jen­sä ja ikä­ta­son­sa mu­kaan. Vaik­ka lap­suu­des­sa ja nuo­ruu­des­sa ar­ki tun­tui usein työn­täy­tei­sel­tä, sii­tä on jää­nyt pääl­lim­mäi­sek­si hy­vät muis­tot. Ne loi­vat pe­rus­tan ai­kui­si­äl­le. Ko­to­na pai­no­tet­tiin hy­viä käy­tös­ta­po­ja ja sitä, mikä oli oi­ke­aa ja mikä vää­rää. Nuo­rem­pa­na ra­jat tun­tui­vat tiu­koil­ta, mut­ta myö­hem­min on ym­mär­tä­nyt, et­tä se oli vä­lit­tä­mis­tä.

Läh­teet:

https://www.uni­cef.fi/lap­sen-oi­keu­det/mika-on-lap­sen-oi­keuk­sien-so­pi­mus/

https://www.oi­keu­sa­si­a­mies.fi/fi/web/las­ten-ja-nuor­ten-si­vut/home

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Lasillinen maitoa ja siivu vastaleivottua pullaa

10.5.2022 9.00
VaulaEskeli

Tästä Psalmista en luovu

19.4.2022 10.00
VaulaEskeli

Vanhan taulun sanoma

15.3.2022 6.00
VaulaEskeli

Työ – ilon ja onnellisuuden lähde?

19.2.2022 7.00
VaulaEskeli

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet

11.1.2022 6.00
VaulaEskeli

Joulun ilosanoma leviää koko maailmalle

24.12.2021 6.00
VaulaEskeli

Vuoropuhelua totuudessa

28.10.2021 8.00
VaulaEskeli

Jotta muistaisin kesän lämmön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-kasettisukupolven musiikkitaltiointeja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rippijuhlia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Suviseuroissa päiväseltään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Aurinkomme ylösnousi

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Viime tipassa – yhdestoista hetki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Mitä sinulle kuuluu?

8.4.2021 7.00
VaulaEskeli

Miksi kannattaa rukoilla?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi katsohan lintua oksalla puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Joulun valo loistaa pimeän keskellä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Eikö sunnuntai ole enää lepopäivä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Lentäen pelkojen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nappikoneelta kaupunkiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Puutarhassa voi kokea ihmeitä

18.8.2020 11.05
VaulaEskeli

Aurinko pilkottaa puiden välistä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Alkukesän vihreys kantaa huomisen toivoa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Kokemuksia tukiperhe- ja sijaisvanhemmuudesta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kirje kummilapselle

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Pyhäkoulu tukee lapsen uskoa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Runot avaavat erilaisia näkökulmia

19.2.2020 6.30
VaulaEskeli

Postiautomatkaa ja leivoksia, muistoja lapsuudesta

12.1.2020 6.45
18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys