JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Miehen malli

6.2.2022 6.00

Juttua muokattu:

4.2. 09:43
2022020409430820220206060000

Pau­li Määt­tä

Poi­ka pur­ki sy­dän­tään. ”Minä en ole saa­nut si­nul­ta mie­hen mal­lia. Et osaa kor­ja­ta au­to­ja. Et osaa ra­ken­taa ta­lo­ja. Et met­säs­tä ei­kä si­nul­la ole edes moot­to­ri­kelk­kaa”. Ko­e­tin puo­lus­tau­tua: ”Olen minä sen­tään kir­joit­ta­nut pari ru­noa.” Luu­lin pär­jän­nee­ni isä­nä ai­van koh­tuul­li­ses­ti. Eni­ten olin ol­lut huo­les­tu­nut vä­häi­ses­tä osal­lis­tu­mi­ses­ta ko­ti­ar­keen. Työ­reis­sut ja luot­ta­mus­teh­tä­vät vei­vät ai­kaa, jol­loin vas­tuu jäi usein äi­din har­teil­le.

Nyt­tem­min olem­me saa­neet yh­des­sä­kin pa­neu­tua näi­hin asi­oi­hin. Suh­de on ol­lut mes­ta­rin tai ki­säl­lin ja op­pi­po­jan kal­tai­nen, jos­sa isä on ol­lut op­pi­poi­ka­na. Ta­lon­ra­ken­nuk­sel­la olen toi­mi­nut lau­ta­poi­ka­na ja mit­ta­nau­han ve­tä­jä­nä. Jos­kus mi­nua on tar­vit­tu pi­tä­mään ja­ko­a­vain­ta pai­kal­laan, kun au­to­re­mont­ti on ol­lut kriit­ti­ses­sä vai­hees­sa. Met­säs­tä­mään ei ole on­nek­si tar­vin­nut läh­teä, mut­ta pa­kas­ti­meen on il­maan­tu­nut yl­lät­tä­en iso­ja hir­ven­li­ha­kim­pa­lei­ta. Ja vä­vyl­lä ja po­jil­la kuu­luu ole­van oma Lynx-ker­ho.

Moot­to­ri­kel­kan han­kin­nas­ta kes­kus­tel­tiin poi­kien kans­sa vuo­si­kau­sia. On­nis­tuin vii­vy­tys­tais­te­lus­sa ve­to­a­mal­la sii­hen, et­tä jou­dun työs­sä­ni kelk­kai­le­maan. En ha­lu­ai­si teh­dä sitä enää va­paa-ajal­la. To­sin nuo työ­a­jot ra­joit­tui­vat kah­teen ker­taan, jol­loin jou­duin tart­tu­maan kah­voi­hin ihan it­se.

Po­jan ja isän suh­de muut­tuu, kun mo­lem­mil­le tu­lee ikää. Yh­des­sä vai­hees­sa oma isä on san­ka­ri, joka osaa kai­ken ja on kai­kes­sa pa­ras. En tie­dä, ovat­ko toi­set isät yrit­tä­neet pön­kit­tää san­ka­ruut­taan. Ker­roin ni­mit­täin lap­sil­le, et­tä olen mel­koi­nen ur­hei­lu­san­ka­ri. Ma­ra­to­nil­la jään to­sin maa­il­man kär­jes­tä eh­kä päi­vän. 10 000 met­ril­lä ero on su­pis­tu­nut yh­teen tun­tiin. Mut­ta aja­tel­kaa: sa­dal­la met­ril­lä maa­il­man­kär­ki on vain 10 se­kun­nin pääs­sä. Jos aja­tel­laan hyp­py- ja heit­to­la­je­ja, niin sei­väs­hy­pys­sä jään kär­jes­tä eh­kä 4 met­riä, mut­ta kor­keus­hy­pys­sä vain met­rin. Toi­vot­ta­vas­ti lap­set ei­vät mah­tail­leet ko­vin pal­jon näil­lä saa­vu­tuk­sil­la­ni ka­ve­reil­le tai ai­na­kaan opet­ta­jil­le.

Pe­la­sin vuo­si­kau­sia las­ten kans­sa säh­lyä. Nyt se ei enää oi­kein on­nis­tu. Läh­det­tiin yh­te­nä jou­lu­aat­to­na hönt­säi­le­mään lä­hi­kou­lun ken­täl­le. Pe­lin tuok­si­nas­sa tör­mä­sin poi­kaa­ni. Kaa­duim­me mo­lem­mat. Hän nou­si ja jat­koi pe­liä. Minä kä­vin lää­kä­ril­lä ja rönt­ge­nis­sä. Kä­si­var­si tu­et­tiin las­tal­la muu­ta­mak­si vii­kok­si. Ker­ran poi­ka­ni pyy­si pe­laa­maan säh­lyä, kun pe­li­vuo­ros­sa oli va­jaus­ta. Huis­kin ken­täl­lä mie­les­tä­ni sii­nä mis­sä muut­kin, mut­ta pa­lau­te oli ai­ka tyly. ”En ar­van­nut, et­tä sinä olet niin huo­no pe­laa­ja.” Uut­ta kut­sua ei ole tul­lut, mut­ta on­nek­si olen saa­nut pe­la­ta len­to­pal­loa Su­lon (88 v.) ja Oi­van (85 v.) kans­sa.

Isän san­ka­ruus­vai­heen jäl­keen lap­si saa­vut­taa mur­ro­si­än ja ot­taa etäi­syyt­tä. Mark Twain ku­va­si ti­lan­net­ta 180 vuot­ta sit­ten: ”Kun olin 14-vuo­ti­as poi­ka, isä­ni oli niin tie­tä­mä­tön, et­tä tus­kin kär­sin uk­koa lä­het­ty­vil­lä­ni. Kun sit­ten täy­tin 21, niin häm­mäs­tyin to­de­tes­sa­ni, kuin­ka pal­jon hän oli op­pi­nut seit­se­mäs­sä vuo­des­sa”. Jos mur­ro­si­än ir­ti­o­tois­ta sel­vi­tään jo­ten­kin, niin lap­set tu­le­vat ta­kai­sin. Suh­de on vain muut­tu­nut kah­den ai­kui­sen suh­teek­si.

Isä on ol­lut usein pois­sa ko­toa kaut­ta his­to­ri­an. Ke­räi­ly­ta­lous pa­kot­ti pit­kil­le met­säs­tys­reis­suil­le. Maan­vil­je­lys si­toi mie­hen pel­loil­le hy­vin tii­viis­ti ai­na­kin osan vuot­ta. Sa­vo­toil­la saa­tet­tiin ol­la ker­ral­la kuu­kau­si­kau­pal­la. Pu­hu­mat­ta­kaan sota-ajas­ta. Isän ja po­jan suh­de tii­vis­tyi sii­nä vai­hees­sa, kun poi­ka saat­toi läh­teä isäl­le ka­ve­rik­si työ­mail­le. Ny­ky­mit­ta­puun mu­kaan hy­vin­kin nuo­re­na. Sota-ajan kau­hut trau­ma­ti­soi­vat mo­net, ei­kä sil­loin ol­lut käy­tet­tä­vis­sä te­ra­pi­aa ei­kä mui­ta­kaan apu­kei­no­ja. Isä–lap­si-suh­de saat­toi ol­la etäi­nen tai jopa pe­lon täy­tei­nen.

Isän ja po­jan suh­de on as­kar­rut­ta­nut kaut­ta ai­ko­jen. Tär­kein suh­de on tai­vaal­li­sen Isän ja Po­jan suh­de, jos­ta saam­me kuul­la seu­rois­sa ja joka on koko us­kom­me pe­rus­ta. Raa­mat­tu ker­too myös vai­keis­ta isä–poi­ka-suh­teis­ta. Esi­mer­kik­si Ab­sa­lom ei hy­väk­sy­nyt isän­sä toi­mia ja ke­rä­si so­ta­jou­kon isään­sä vas­taan. Huo­nos­ti sii­nä kävi, ku­ten voim­me Raa­ma­tus­ta lu­kea.

Mil­lai­sen mie­hen mal­lin sit­ten ha­lu­ai­sin po­jil­le an­taa. Tär­kein on var­mas­ti us­ko. Se toi­vot­ta­vas­ti nä­kyy myös sii­nä, et­tä seu­rat ja muut ta­pah­tu­mat ovat tär­kei­tä ja nii­hin men­nään, kun se on mah­dol­lis­ta. Toi­von jät­tä­vä­ni mal­lin, jos­sa asi­oi­ta py­ri­tään kat­so­maan po­si­tii­vi­ses­ti ja jopa ute­li­aas­ti. Toi­von et­tä mal­liin si­säl­tyy val­mius osal­lis­tua yh­tei­seen hy­vään, jos esi­mer­kik­si pyy­de­tään eri­lai­siin teh­tä­viin.

Ny­ky­ään pu­hu­taan pal­jon työn­ja­os­ta per­heen si­säl­lä. Olem­me eh­kä en­sim­mäi­nen su­ku­pol­vi, jos­sa mie­hil­tä edel­ly­te­tään run­sas­ta osal­lis­tu­mis­ta ko­din ar­keen. Isä­ni kat­soi ai­koi­naan las­ten­sa tou­hu­ja ja ker­toi vaih­ta­neen­sa vai­pan vain ker­ran ja sil­loin­kin vää­rin­päin. Koti oli­kin pää­a­si­as­sa äi­din vas­tuul­la, mut­ta oli isäl­lä ai­na­kin yk­si eri­tyis­teh­tä­vä, lei­pä­juus­ton pais­ta­mi­nen. Na­vet­ta­työt isä ja äi­ti te­ki­vät yh­des­sä, muu oli­kin isän vas­tuul­la.

Ko­din työn­ja­ko voi vaih­del­la hy­vin­kin pal­jon. Pää­a­sia on, et­tä kaik­ki ko­ke­vat olon­sa tyy­ty­väi­sek­si ja tur­val­li­sek­si. Har­ras­tuk­sia kan­nat­taa ol­la. Mah­dol­li­suuk­sia on pal­jon. Met­säs­tys, ka­las­tus, ret­kei­ly, pe­lit, puu­tar­han­hoi­to… Pa­ras­ta on, jos har­ras­tus on isiä ja poi­kia ja par­haim­mil­laan koko per­het­tä yh­dis­tä­vä ja ko­ko­a­va te­ki­jä.

PauliMäättä
Olen tuore eläkeläinen Kempeleestä. Puoliso löytyi Helsingistä. Lapsia saimme 11. Kesäisin työllistävät puutarhat kotona ja mökillä Savossa. Luonnettani kuvannee erään kurssin loppuarvostelu: aivan liian lempeä ja lauhkea, papillinen ote. Marjastamaan pitäisi ehtiä. Lukemista olen aina harrastanut. Joskus putkahtaa kirjoitelmia eri foorumeille. Nikkarointi kiinnostaa. Erityisesti jos keksii vanhalle esineelle uusia käyttömuotoja. paulimaatta2(at)gmail.com.
PauliMäättä

Ei kait siinä

14.12.2023 6.00
PauliMäättä

Erilaisina yhdessä

9.11.2023 6.00
PauliMäättä

Arkea ja erityisiä päiviä

8.10.2023 8.00
PauliMäättä

Vesi, tuo ihmeellinen aine

5.9.2023 7.00
PauliMäättä

Telttaretki Lofooteille. Miten sitten kävi?

4.8.2023 6.30
PauliMäättä

600 000 kilometriä muutamassa päivässä

9.7.2023 6.00
PauliMäättä

Se on sitten kesä

6.6.2023 6.00
PauliMäättä

Kun retkitohtori hiihtojoukkueesta putosi

11.5.2023 6.00
PauliMäättä

Elämäni kirjat

11.4.2023 6.00
PauliMäättä

Sodan varjot

9.3.2023 8.00
PauliMäättä

Taitekohtia

9.2.2023 9.25
PauliMäättä

Vieläkö tämän voisi korjata?

5.1.2023 9.55
PauliMäättä

Joulun lahjat

5.12.2022 6.00
PauliMäättä

Vakka ja kansi

13.11.2022 6.00
PauliMäättä

Oppia ikä kaikki

3.10.2022 12.35
PauliMäättä

Paikkakunnan parhaaksi

4.9.2022 6.00
PauliMäättä

Suviseurat teknisenä suorituksena

7.8.2022 6.10
PauliMäättä

Karhumetsällä ja muita elämyksiä

30.6.2022 6.00
PauliMäättä

Luontosuhteita

19.6.2022 6.00
PauliMäättä

Verkossa

4.5.2022 6.00
PauliMäättä

Elämyksiä tarjolla

2.4.2022 7.00
PauliMäättä

Tässä hetkessä

4.3.2022 6.00
PauliMäättä

Perinteitä vaalien

5.1.2022 6.00
PauliMäättä

Kuulunko Karjalan heimoon?

6.12.2021 6.00
PauliMäättä

Muoti-ilmiöitä

14.11.2021 6.00
PauliMäättä

Tukihenkilöitä

11.10.2021 8.35
PauliMäättä

Rippikuva jäi ottamatta

3.9.2021 9.05
PauliMäättä

Hillakuume

8.8.2021 7.05
PauliMäättä

Peltoseuroissa

12.7.2021 7.05
PauliMäättä

Vuodenkiertoa

9.6.2021 7.05
PauliMäättä

Toinen todellisuus

9.5.2021 7.05
PauliMäättä

Väliinputoaja

6.4.2021 7.05
PauliMäättä

Pappuli, tuu leikkii!

27.2.2021 7.05
PauliMäättä

Kun yksi elämänvaihe päättyy

22.1.2021 7.30
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys