JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Minäkö fariseus?

21.1.2024 9.00

Juttua muokattu:

10.1. 13:23
2024011013231620240121090000

Ma­ti­as Lah­ti

Evan­ke­liu­mi­kir­jois­sa Jee­suk­sen ja fa­ri­seus­ten suh­de ku­va­taan jän­nit­tei­se­nä. Jo pelk­kä Jee­suk­sen ole­mus vai­kut­taa häi­rin­neen fa­ri­seuk­sia, hä­nen ope­tuk­sis­taan pu­hu­mat­ta­kaan. Fa­ri­seuk­set oli­vat juu­ta­lai­nen kan­sal­lis-us­kon­nol­li­nen puo­lue, ja heil­le oli tär­ke­ää Moo­sek­sen lain ja suul­lis­ten pe­rin­näis­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen. Fa­ri­seus­ten hen­gel­li­syy­den ydin­tä oli­vat te­ke­mi­set ja te­ke­mät­tä jät­tä­mi­set. Jee­sus pyr­ki ope­tuk­ses­saan mur­ta­maan tä­män ajat­te­lu­ta­van ja osoit­ta­maan fa­ri­seuk­sil­le, et­tä jo­kai­nen heis­tä oli sy­dä­mes­sään lain rik­ko­ja ja tar­vit­si ar­moa, vaik­ka ul­koi­ses­ti eli­kin moit­teet­to­mas­ti.

Fa­ri­se­a­lai­suu­teen kuu­lui hen­gel­li­syy­des­sä an­si­oi­tu­mi­nen ja sen myö­tä tois­ten ih­mis­ten ylä­puo­lel­le aset­tu­mi­nen. Kos­ka fa­ri­seuk­set kat­soi­vat on­nis­tu­neen­sa omas­sa elä­mäs­sään, heil­lä oli mie­les­tään oi­keus ja jopa vel­vol­li­suus seu­ra­ta mui­den elä­mää ja puut­tua sii­hen. Fa­ri­seuk­sil­le oli tär­ke­ää myös us­kon­nol­li­nen hie­rar­kia ja oma, mie­lel­lään mah­dol­li­sim­man kor­ke­al­le si­joit­tu­va paik­ka sii­nä.

Fa­ri­seuk­set us­koi­vat ole­van­sa ai­na oi­ke­as­sa, ei­kä hei­dän jäyk­kään ajat­te­luun­sa tun­tu­nut mah­tu­van ereh­ty­mi­sen mah­dol­li­suut­ta. Kun Jee­sus osoit­ti hei­dän ajat­te­lun­sa sy­dä­met­tö­myy­den ja Ju­ma­lan sa­nan vas­tai­suu­den, he ei­vät ky­en­neet nöyr­ty­mään. To­tuus sat­tui, teki ki­pe­ää ja kään­tyi ag­g­res­sii­vi­suu­dek­si Jee­sus­ta koh­taan.

Raa­mat­tu on pei­li, jo­hon lu­ki­jan on tar­koi­tus pei­la­ta elä­mään­sä ja omaa sy­dän­tään. Ker­to­mus­ten hen­ki­lö­ku­vas­tos­ta löy­tyy sa­mas­tu­mis­koh­tei­ta jo­kai­sel­le. Raa­mat­tuun on kir­jat­tu pal­jon us­ko­vais­ten ereh­dyk­siä ja lan­kee­muk­sia, joi­hin sa­mas­tu­mi­nen tun­tuu loh­dut­ta­val­ta.

Fa­ri­seuk­siin ei tee kui­ten­kaan mie­li sa­mas­tua. Ai­na­kin mi­nul­le on hel­pom­paa myön­tää lan­gen­neen jo­hon­kin konk­reet­ti­seen syn­tiin kuin to­de­ta ole­va­ni ar­mo­ton, omaa etua ta­voit­te­le­va, it­se­ään mui­ta pa­rem­pa­na pi­tä­vä ja te­ko­py­hä. On hel­pom­paa sie­tää omaa in­hi­mil­lis­tä heik­kout­taan kuin ole­muk­sel­lis­ta pa­huut­taan ja kes­ke­ne­räi­syyt­tään. Jo­kai­ses­sa meis­sä kui­ten­kin elää fa­ri­se­a­lai­suu­den sie­men, joka on val­lal­la jos­kus enem­män, jos­kus vä­hem­män. Fa­ri­se­a­lai­suus on lä­hel­lä; se on vain yh­den aja­tuk­sen pääs­sä.

Fa­ri­se­a­lai­nen mie­len­laa­tu on pro­jek­tii­vi­nen: se nä­kee muis­sa sen, mitä se ei kes­tä näh­dä it­ses­sään. Pin­nal­li­ses­ti lu­et­tui­na mo­net Raa­ma­tun ker­to­muk­sis­ta an­ta­vat tä­hän myös meil­le hy­vän mah­dol­li­suu­den. Fa­ri­seuk­set tar­jo­a­vat oi­van si­joi­tus­koh­teen omil­le fa­ri­se­a­lai­sil­le aja­tuk­sil­lem­me, ja se jos joku on fa­ri­se­a­lai­suut­ta. On help­po huo­ma­ta, mi­ten vää­rin ja Ju­ma­lan tah­don vas­tai­ses­ti fa­ri­se­a­lai­set toi­mi­vat, mut­ta pal­jon vai­ke­am­paa on näh­dä fa­ri­se­a­lai­suus it­ses­sään. Ju­ma­la an­ta­koon sii­hen meil­le nöy­ryyt­tä.

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys