JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mitä olet­te, tai­vas ja ava­ruus?

23.2.2020 6.10

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200223061000

Muis­tat­ko, kuin­ka jos­kus lap­se­na ma­ka­sit lu­mes­sa ja kat­se­lit täh­ti­tai­vas­ta? Tun­nis­tit yh­den tai eh­kä use­am­man­kin täh­ti­ku­vi­on. Muis­tat­ko kum­mal­li­sen olon? Sel­lai­sen, et­tä ava­ruus tun­tui suu­rel­ta, vie­raal­ta, ih­meel­li­sel­tä ja kieh­to­val­ta. Eh­kä se tun­tui myös pe­lot­ta­val­ta.

Ta­voi­tan tuon olon edel­leen. Muis­tan, kuin­ka tuli var­ma tun­ne, et­tä täh­det tuik­ki­vat oi­ke­as­ti, kun nii­tä tui­jot­ti pit­kään. Mie­tin, mitä tuo kaik­ki on. Mikä on ava­ruus, ja mi­hin as­ti se ulot­tuu? Mikä on mi­nun paik­ka­ni suh­tees­sa sii­hen?

Nyt ajat­te­len, et­tä on­nek­si mi­nun ei tar­vit­se ym­mär­tää, mitä on ava­ruus, kuin­ka kau­ka­na au­rin­ko on, kuin­ka kuu­ma se on ja mitä tar­koit­taa mus­ta auk­ko. Voin ai­kui­se­na­kin heit­täy­tyä han­gel­le ja vain ihail­la täh­ti­tai­vas­ta. Voin lu­mou­tua re­von­tul­ten ila­koin­nis­ta ja yh­täk­ki­sis­tä, yl­lät­tä­vis­tä täh­den­len­nois­ta. Kes­kus­te­lut ja poh­din­nat maa­il­man­kaik­keu­den ar­voi­tuk­sis­ta jä­tän tie­tei­li­jöil­le.

Mi­nul­le mer­kit­see pal­jon se, mitä Raa­ma­tun en­sim­mäi­sil­lä ri­veil­lä kir­joi­te­taan maa­il­man luo­mi­ses­ta. Maa­il­man luo­mi­nen al­koi sii­tä, et­tä Ju­ma­la loi tai­vaan ja maan. Kol­man­te­na päi­vä­nä Hän loi ”suu­rem­man va­lon hal­lit­se­maan päi­vää ja pie­nem­män va­lon hal­lit­se­maan yö­tä, sekä täh­det”. Myö­hem­min Ju­ma­la aset­ti luo­man­sa ih­mi­sen hal­lit­se­maan ja suo­je­le­maan kaik­kea luo­maan­sa.

Tuo luo­mis­ker­to­mus ku­vaa mie­les­tä­ni sitä, et­tä ih­mi­sen jär­ki ei voi oh­ja­ta us­ko­mis­ta. Luo­mi­nen on kuin vii­toi­tus sil­le, mitä us­ko on. Us­ko on us­ko­mis­ta, ei tie­toa.

Ih­mi­nen on saa­nut val­ta­vas­ti vii­saut­ta, jota se on käyt­tä­nyt mitä kum­mal­li­sim­pien asi­oi­den ke­hit­tä­mi­seen. Ih­mi­nen on op­pi­nut jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten kul­jet­ta­maan it­sen­sä ava­ruu­teen. Mut­ta mitä kaik­kea täs­tä vii­sau­des­ta on­kaan seu­ran­nut? Yh­te­nä pie­ne­nä esi­merk­ki­nä se­kin, et­tä maan kier­to­ra­dal­la on ny­kyi­sin ava­ruus­ro­mua, joka ai­heut­taa tör­mäys­vaa­ran sa­tel­lii­teil­le. Oi, mi­ten ih­mi­nen on pie­ni, kun se ei pys­ty pi­tä­mään hal­li­tus­sa hal­lin­nas­sa ava­ruut­ta, jon­ka val­ti­as ha­lu­aa ol­la!

Jos ha­lu­an het­kek­si lap­suu­te­ni täh­ti­tai­vaan al­le sii­hen ou­toon olo­ti­laan, jos­ta saan häi­väh­dyk­siä ta­jun­taa­ni kirk­kai­na pak­ka­söi­nä, lai­tan soi­maan Ar­vo Pär­tin te­ok­sen Da pa­cem Do­mi­ne. Re­von­tul­ten mys­ti­seen maa­il­maan mi­nut vei­si Ola Gjei­lon teos The Nort­hern Lights. On hui­maa, et­tä mu­siik­kia kuun­nel­les­sa voin näh­dä mie­les­sä­ni täh­ti­tai­vaan! Täl­lai­si­na het­ki­nä koen ole­va­ni kes­kel­lä Ju­ma­lan luo­maa ja lah­joit­ta­maa kau­neut­ta.

Voi­si­ko aja­tel­la, et­tä maa­il­man­kaik­keus on kuva ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä? Me em­me ym­mär­rä ian­kaik­ki­suu­des­ta pal­jon mi­tään, vaik­ka kuin­ka ha­lu­ai­sim­me ym­mär­tää. Kai­ken­lai­sen ra­jal­li­suu­den, al­ku­jen ja lop­pu­jen sekä päät­ty­vien jak­so­jen ko­ki­joi­na em­me voi kä­sit­tää ää­ret­tö­myyt­tä tai sitä, et­tä ian­kaik­ki­suus on päät­ty­mä­tön.

Hanna-MariaJurmu
Olen vuonna 1962 syntynyt tervolalainen Hamma. Arvostan kotiseutuani, tätä vehmasta Kemijoen vartta ja kaunista Meri-Lappia. Asun nykyisin kahdestaan mieheni kanssa. Lapsemme ovat aikuisia, ja he asuvat eri puolilla Suomea. Ajatukseni kulkevat heidän luonaan. Olen Kaarin sekä Sulon ja Alvan isoäiti. Musiikki tuo syvyyttä ja rikkautta elämääni. Se on sydämeni harrastus. Sydämeeni on hiipinyt myös Posio. Sähköpostiosoitteeni on hannamariajurmu@gmail.com
17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys