JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Näin­kö täs­sä kä­vi­kin?

2.1.2020 6.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200102063200

Sain säh­kö­pos­tia Ou­lus­ta. Ky­syt­tiin, alan­ko Päi­vä­mie­hen blo­gis­tik­si. Ilah­duin.

Ai­koi­naan olin leh­den ko­lum­nis­ti­na. Se oli oi­ke­as­taan mu­ka­va pro­jek­ti. Jos­kus ot­ti tiu­kal­le saa­da kir­joi­tus mää­rä­päi­vään men­nes­sä val­miik­si. Hel­po­tus oli nau­tin­nol­li­nen, jos aa­mul­la töi­hin men­nes­sä sain nuol­la kuo­ren kiin­ni ja ti­paut­taa ko­neel­la kir­joi­te­tun tuo­tok­sen pos­ti­laa­tik­koon. Jos­kus seu­raa­va ko­lum­ni val­mis­tui jo edel­lis­tä teh­des­sä.

Nyt­kö al­kai­sin sa­mal­la ta­val­la te­räs­tä­mään it­se­ä­ni? Kir­joit­ta­maan so­men pi­laa­mas­sa maa­il­mas­sa jut­tu­ja Päi­vä­mie­heen ku­ten nuo­ruu­des­sa­ni?

HET­KI­NEN! Blo­gi­han se vas­ta on­kin sitä so­si­aa­lis­ta me­di­aa, jota olen ar­vos­tel­lut! Mi­nä­kö kir­joit­tai­sin ja kuka ta­han­sa lu­ki­si, ar­vos­te­li­si ja an­tai­si pa­lau­tet­ta mi­nul­le tai muil­le, ni­mel­li­se­nä tai ni­met­tö­mä­nä? Heit­täy­tyi­sin siis kes­kel­le sel­lais­ta vies­tin­tää, jota en oi­kein ar­vos­ta.

En­si kos­ke­tuk­sen so­mes­ta sain jo sil­loin, kun han­kin en­sim­mäi­sen in­ter­net-yh­tey­den. Uu­teen ko­nee­see­ni ni­mit­täin asen­net­tiin Fa­ce­book, mut­ta vaik­ka en pyy­tä­nyt yh­tään ai­nut­ta ka­ve­ria, Fa­ce­book lä­het­te­li ni­mis­sä­ni ka­ve­ri­pyyn­tö­jä ih­mi­sil­le ties mi­ten pal­jon. Eräs mie­he­ni opis­ke­lu­to­ve­ri soit­ti hä­nel­le ja ky­syi, mitä se Kirs­ti oi­kein tar­koit­taa, kun pyy­tää hän­tä Fa­ce­book-ka­ve­rik­seen.

What­sap­piin mi­nun on ol­lut pak­ko so­peu­tua, mut­ta tu­be­ja ja twit­te­rei­tä, mes­sen­ge­re­jä, ins­tag­ram­me­ja, chat­te­ja ja sel­lai­sia olen pi­tä­nyt nuor­ten hö­pö­tyk­si­nä ja nau­res­kel­len hy­pän­nyt yli. Jos­kus to­sin on ti­lan­tei­ta, jol­loin toi­von, et­tei vas­ta­puo­li ym­mär­rä, et­ten minä ym­mär­rä hä­nen pu­hees­taan yh­tään mi­tään.

Vies­tin­tä muut­tuu, ja mi­nun on löy­det­tä­vä sii­nä oma paik­ka­ni. Yh­tään blo­gia en ol­lut lu­ke­nut en­nen SRK:lta saa­maa­ni blo­gis­ti­kut­sua. Nyt olen. Ja olen ta­jun­nut, et­tä nii­den kir­joit­ta­jat ovat löy­tä­neet aja­tuk­sil­leen ka­na­van, jol­la löy­tä­vät sekä nii­tä ih­mi­siä, joil­la on sama ar­vo­maa­il­ma kuin myös hei­tä, joi­ta kiin­nos­taa us­ko­vai­sen ih­mi­sen ar­ki ja aja­tus­maa­il­ma.

Minä siis lo­pe­tan so­men to­taa­lin ar­vos­te­lun ja alan blo­gis­tik­si.

Eh­kä mi­nul­ta­kin löy­tyi­si vie­lä 12 aja­tus­ta vuo­des­sa – 12 kir­joi­tuk­sen ver­ran.

KirstiWallenius-Riihimäki
Olen eläkkeellä oleva uskonnon ja psykologian opettaja. Työurani loppupuolella menin naimisiin ja sain suuren perheen. Nyt lapset ovat siirtyneet keski-ikään. Heidän eri-ikäisten lastensa elämään sopeutumista seuraan siinä määrin kuin he sen sallivat. Itse aloittelen yhdeksättä vuosikymmentäni. Kaiken ikäni olen kirjoittanut päiväkirjaa ja osin sen kirvoittamana seuraan nyt uteliaana omaa vanhenemistani. Voit kirjoittaa minulle osoitteeseen kirsti.riihimaki@gmail.com
KirstiWallenius-Riihimäki

”Vuo­si van­han van­hen­taa, kak­si lap­sen kas­vat­taa”

3.1.2022 9.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Elä­män pi­tui­nen kes­kus­te­lu Tai­vaan Isän kans­sa

8.12.2021 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Su­vi­seu­ro­ja tal­koo­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta

26.10.2021 9.30
KirstiWallenius-Riihimäki

Bei­geä, kash­mi­ria ja heh­ku­vaa mu­na­koi­soa

7.10.2021 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Pa­ra­dok­si

9.9.2021 6.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Rip­pi­kou­lu­kup­lia

6.8.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Kup­lis­sa

10.7.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Etä­py­hä­kou­lu oman väen kes­ken

11.6.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Lu­ki­häi­rö

15.5.2021 7.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Su­ku­pol­vet vaih­tu­vat

12.4.2021 9.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Ko­ro­na-ajan viih­tei­tä

12.3.2021 7.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Kas­te­juh­la ko­ro­na-ai­kaan

11.2.2021 7.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Ko­ro­na­vuo­den it­se­ti­li­tys­tä

10.1.2021 6.05
KirstiWallenius-Riihimäki

Ai­na vaan sitä ko­ro­naa

27.11.2020 14.55
KirstiWallenius-Riihimäki

Pen­kin­pai­na­jai­set vai pel­kät pai­na­jai­set?

28.9.2020 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Ne mo­nis­tei­den oi­ke­at puo­let

5.9.2020 6.15
KirstiWallenius-Riihimäki

Mi­ten kir­joi­tan blo­gia?

9.8.2020 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Jän­ni­tys­ker­to­mus: Rip­pi­kou­lut vuon­na 2020

9.6.2020 6.00
KirstiWallenius-Riihimäki

Mil­lais­ta on van­he­ta?

16.5.2020 6.35
KirstiWallenius-Riihimäki

Tiu­kat sa­nat kuin ki­meä il­ma­hä­ly­tys­si­ree­ni

8.4.2020 6.10
KirstiWallenius-Riihimäki

Kyl­lä minä niin mie­le­ni pa­hoi­tan

15.3.2020 6.20
KirstiWallenius-Riihimäki

Tär­keä oi­val­lus

6.2.2020 6.45
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys