JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Näinkö tässä kävikin?

2.1.2020 6.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200102063200

Sain säh­kö­pos­tia Ou­lus­ta. Ky­syt­tiin, alan­ko Päi­vä­mie­hen blo­gis­tik­si. Ilah­duin.

Ai­koi­naan olin leh­den ko­lum­nis­ti­na. Se oli oi­ke­as­taan mu­ka­va pro­jek­ti. Jos­kus ot­ti tiu­kal­le saa­da kir­joi­tus mää­rä­päi­vään men­nes­sä val­miik­si. Hel­po­tus oli nau­tin­nol­li­nen, jos aa­mul­la töi­hin men­nes­sä sain nuol­la kuo­ren kiin­ni ja ti­paut­taa ko­neel­la kir­joi­te­tun tuo­tok­sen pos­ti­laa­tik­koon. Jos­kus seu­raa­va ko­lum­ni val­mis­tui jo edel­lis­tä teh­des­sä.

Nyt­kö al­kai­sin sa­mal­la ta­val­la te­räs­tä­mään it­se­ä­ni? Kir­joit­ta­maan so­men pi­laa­mas­sa maa­il­mas­sa jut­tu­ja Päi­vä­mie­heen ku­ten nuo­ruu­des­sa­ni?

HET­KI­NEN! Blo­gi­han se vas­ta on­kin sitä so­si­aa­lis­ta me­di­aa, jota olen ar­vos­tel­lut! Mi­nä­kö kir­joit­tai­sin ja kuka ta­han­sa lu­ki­si, ar­vos­te­li­si ja an­tai­si pa­lau­tet­ta mi­nul­le tai muil­le, ni­mel­li­se­nä tai ni­met­tö­mä­nä? Heit­täy­tyi­sin siis kes­kel­le sel­lais­ta vies­tin­tää, jota en oi­kein ar­vos­ta.

En­si kos­ke­tuk­sen so­mes­ta sain jo sil­loin, kun han­kin en­sim­mäi­sen in­ter­net-yh­tey­den. Uu­teen ko­nee­see­ni ni­mit­täin asen­net­tiin Fa­ce­book, mut­ta vaik­ka en pyy­tä­nyt yh­tään ai­nut­ta ka­ve­ria, Fa­ce­book lä­het­te­li ni­mis­sä­ni ka­ve­ri­pyyn­tö­jä ih­mi­sil­le ties mi­ten pal­jon. Eräs mie­he­ni opis­ke­lu­to­ve­ri soit­ti hä­nel­le ja ky­syi, mitä se Kirs­ti oi­kein tar­koit­taa, kun pyy­tää hän­tä Fa­ce­book-ka­ve­rik­seen.

What­sap­piin mi­nun on ol­lut pak­ko so­peu­tua, mut­ta tu­be­ja ja twit­te­rei­tä, mes­sen­ge­re­jä, ins­tag­ram­me­ja, chat­te­ja ja sel­lai­sia olen pi­tä­nyt nuor­ten hö­pö­tyk­si­nä ja nau­res­kel­len hy­pän­nyt yli. Jos­kus to­sin on ti­lan­tei­ta, jol­loin toi­von, et­tei vas­ta­puo­li ym­mär­rä, et­ten minä ym­mär­rä hä­nen pu­hees­taan yh­tään mi­tään.

Vies­tin­tä muut­tuu, ja mi­nun on löy­det­tä­vä sii­nä oma paik­ka­ni. Yh­tään blo­gia en ol­lut lu­ke­nut en­nen SRK:lta saa­maa­ni blo­gis­ti­kut­sua. Nyt olen. Ja olen ta­jun­nut, et­tä nii­den kir­joit­ta­jat ovat löy­tä­neet aja­tuk­sil­leen ka­na­van, jol­la löy­tä­vät sekä nii­tä ih­mi­siä, joil­la on sama ar­vo­maa­il­ma kuin myös hei­tä, joi­ta kiin­nos­taa us­ko­vai­sen ih­mi­sen ar­ki ja aja­tus­maa­il­ma.

Minä siis lo­pe­tan so­men to­taa­lin ar­vos­te­lun ja alan blo­gis­tik­si.

Eh­kä mi­nul­ta­kin löy­tyi­si vie­lä 12 aja­tus­ta vuo­des­sa – 12 kir­joi­tuk­sen ver­ran.

KirstiWallenius-Riihimäki
Olen eläkkeellä oleva uskonnon ja psykologian opettaja. Työurani loppupuolella menin naimisiin ja sain suuren perheen. Nyt lapset ovat siirtyneet keski-ikään. Heidän eri-ikäisten lastensa elämään sopeutumista seuraan siinä määrin kuin he sen sallivat. Itse aloittelen yhdeksättä vuosikymmentäni. Kaiken ikäni olen kirjoittanut päiväkirjaa ja osin sen kirvoittamana seuraan nyt uteliaana omaa vanhenemistani. Voit kirjoittaa minulle osoitteeseen kirsti.riihimaki@gmail.com
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys