JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pa­ra­dok­si

9.9.2021 6.15

Juttua muokattu:

8.9. 15:00
2021090815005620210909061500

Kirs­ti Wal­le­nius-Rii­hi­mä­ki

Mi­nul­la on ol­lut suu­ren­moi­nen lei­pä­työ: olen saa­nut opet­taa lu­ki­o­lai­sil­le us­kon­toa, psy­ko­lo­gi­aa ja fi­lo­so­fi­aa 1960-lu­vul­ta täl­le vuo­si­tu­han­nel­le as­ti. En minä ai­na ole ym­mär­tä­nyt, mitä ope­tin. Mo­nes­ti tie­to siir­tyi muis­tiin­pa­nois­ta­ni op­pi­lai­den vih­koi­hin käy­mät­tä vä­lil­lä kum­man­kaan pääs­sä.

Nyt, kun on ai­kaa aja­tel­la, nou­see kau­kai­sis­ta muis­ti­lo­ke­rois­ta iha­nia aja­tuk­sen poi­ka­sia. Tä­män päi­vän ”löy­tö” oli PA­RA­DOK­SI. Op­pi­laat kai kir­joit­ti­vat vih­koi­hin­sa: ”pa­ra­dok­si: vas­ta­koh­dat ää­rim­mil­leen kär­jis­tet­tyi­nä”. Ja minä se­li­tin sil­loi­sen ”Tei­nien te­o­lo­gi­an” mu­kaan, et­tä kris­ti­nus­ko on pa­ra­dok­si, ja op­pi­laat kir­joit­ti­vat vih­koi­hin­sa: ”Us­kon, kos­ka se on mah­do­ton­ta. Olen var­ma, kos­ka se on mie­le­tön­tä.”

Tä­män muis­tin, kun ra­di­on aa­mu­har­tau­den pi­tä­jä ana­ly­soi sa­naa ”sana”. Krei­kan kie­les­sä ”sana” on LO­GOS eli sa­maa poh­jaa kuin suo­men kie­les­sä lo­giik­ka ja lo­gis­tiik­ka. Jo an­tii­kis­sa lo­giik­ka mää­ri­tel­tiin kaik­kea hal­lit­se­vak­si pe­ri­aat­teek­si, jär­jek­si. Raa­ma­tus­sa sa­no­taan: ”Alus­sa oli sana.” Sana tuli Kris­tuk­ses­sa li­hak­si, siis ih­mi­sek­si. Kris­tus on siis kaik­kea hal­lit­se­va jär­ki.

En tie­dä, mitä täs­tä ym­mär­rän. Mut­ta kun kaik­ki­al­ta tu­lee kris­til­li­syy­den kri­ti­soin­tia ja koh­ti käy­viä jär­jel­lä ym­mär­ret­tä­viä ky­sy­myk­siä, ha­lu­an tur­vau­tua sii­hen, et­tä mi­nun jär­ke­ni ei ole se vii­mei­nen to­tuus, vaan sitä vie­lä pal­jon suu­rem­pi on Lo­gos, Kris­tus.

Sa­man­ta­pai­sis­sa miet­teis­sä tai­si ol­la pro­feet­ta Elia, kun hän Baa­lin pal­ve­lun le­vi­tes­sä mot­kot­ti Ju­ma­lal­le, et­tä hän on ai­noa, joka ei ole ku­mar­ta­nut Baa­lil­le, ja nyt hä­net­kin ai­o­taan tap­paa. Ju­ma­la huo­maut­ti, et­tä 7000 hän on jät­tä­nyt Is­ra­e­liin nii­tä, jot­ka ei­vät ole Baa­lia ku­mar­ta­neet. (Oli muu­ten vir­kis­tä­vää lu­kea pit­käs­tä ai­kaa Ku­nin­gas­ten kir­jo­ja. (1 Kun. 19)

Rip­pi­kou­lu­lai­sen on en­nen kon­fir­maa­ti­o­ta osat­ta­va ul­koa vä­hän ka­te­kis­muk­sen vii­si pää­kap­pa­let­ta. Ai­kai­sem­min ul­ko­läk­syi­hin liit­tyi nii­den se­li­tyk­set­kin. Tu­han­net nuo­ret ovat lei­rin­sä vä­li­a­joil­la ja il­tai­sin pau­kut­ta­neet pää­hän­sä yk­sin tai kuo­ro­lau­sun­ta­na: ”Minä us­kon, et­ten minä voi omas­ta jär­jes­tä­ni tai voi­mas­ta­ni us­koa Jee­suk­seen Kris­tuk­seen, Her­raa­ni, en­kä tul­la Hä­nen ty­kön­sä, vaan . . .” Kai­va­pa tämä kau­kai­sis­ta muis­ti­lo­ke­rois­ta­si ja opet­te­le asia nyt ”si­säl­tä”!

KirstiWallenius-Riihimäki
Olen eläkkeellä oleva uskonnon ja psykologian opettaja. Työurani loppupuolella menin naimisiin ja sain suuren perheen. Nyt lapset ovat siirtyneet keski-ikään. Heidän eri-ikäisten lastensa elämään sopeutumista seuraan siinä määrin kuin he sen sallivat. Itse aloittelen yhdeksättä vuosikymmentäni. Kaiken ikäni olen kirjoittanut päiväkirjaa ja osin sen kirvoittamana seuraan nyt uteliaana omaa vanhenemistani. Voit kirjoittaa minulle osoitteeseen kirsti.riihimaki@gmail.com
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.