JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Onnistumispäiväkirja

21.6.2022 6.00

Juttua muokattu:

21.6. 12:25
2022062112250220220621060000

Riik­ka Lin­nan­mä­ki

Onnistumisten huomaaminen lisää niiden huomaamista.

Onnistumisten huomaaminen lisää niiden huomaamista.

Riikka Linnanmäki

Koen las­ten van­hem­pa­na mo­nes­ti pai­net­ta omas­ta riit­tä­vyy­des­tä ja tai­dois­ta toi­mia oi­kein. Ko­et­ko sinä hel­pos­ti pai­nei­ta? Ny­kyi­sin on pal­jon hy­vää tie­toa saa­ta­vil­la, ja nau­tin­kin esi­mer­kik­si asi­an­tun­te­vis­ta kas­va­tus­pod­cas­teis­ta tai -net­ti­si­vuis­ta. Toi­saal­ta vä­lil­lä huo­maan omas­sa käy­tök­ses­sä pal­jon puut­tei­ta, vaik­ka on­nis­tu­mi­si­a­kin on to­del­la pal­jon!

Ih­mi­sen mie­li voi ol­la ko­vin kriit­ti­nen. Koen, et­tä joi­na­kin päi­vi­nä olen ke­rän­nyt it­seä kuor­mit­ta­via ki­viä sel­kä­rep­puu­ni pai­na­maan. Mo­nia asi­oi­ta kyl­lä tie­dos­tan, mut­ta to­del­li­suu­des­sa en pys­ty ai­na toi­mi­maan ihan­tei­de­ni mu­kaan.

Pai­neet ei­vät ai­na­kaan mi­nul­le ole ai­na se jut­tu, joka sai­si mi­nut toi­mi­maan par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la. Olen ko­et­ta­nut kar­toit­taa ti­lan­tei­ta ja te­ki­jöi­tä, jot­ka tiu­koit­ta­vat nut­tu­raa­ni. Sel­lai­sia ovat esi­mer­kik­si kii­re ja ul­koi­set tai si­säi­set odo­tuk­set. Mikä te­ki­si mi­nus­ta on­nel­li­sem­man van­hem­man sil­loin, kun nut­tu­ra al­kaa ki­ris­tää? Mu­siik­ki ja edes het­kek­si las­ten leik­kei­hin heit­täy­ty­mi­nen on voi­nut tuo­da hie­man ke­veyt­tä ja li­sä­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja sitä kaut­ta myös yh­teis­työ­ha­luk­kuut­ta.

Mi­nua vin­kat­tiin tai oi­ke­as­taan ke­ho­tet­tiin aloit­ta­maan on­nis­tu­mis­päi­vä­kir­ja. Teh­tä­vä­nä­ni on kir­ja­ta omat pie­net­kin on­nis­tu­mi­set nä­ky­väl­le pai­kal­le, vaik­ka­pa jää­kaa­pin oveen. Olen ot­ta­nut omak­si on­nis­tu­mi­sen tee­mak­se­ni tun­ne­tai­dot ja nii­den hal­lin­nan. Eri­tyi­sen tär­ke­äl­tä on­nis­tu­mis­päi­vä­kir­ja on tun­tu­nut nii­nä päi­vi­nä, jol­loin oman toi­min­nan nä­kee pel­käs­tään ne­ga­tii­vi­ses­sa va­los­sa. Mil­lä osa-alu­eel­la sinä ha­lu­ai­sit huo­ma­ta it­ses­sä­si enem­män hy­viä puo­lia?

Vaik­ka ky­nään ei lä­hes­kään ai­na saa tar­tut­tua, omas­sa mie­les­sä voi hok­saut­taa it­se­ään miet­ti­mään, mis­sä on­nis­tuin­kaan. Opet­te­le­mal­la huo­maa­maan oman toi­min­nan hy­vät puo­let nii­tä myös huo­maa jat­kos­sa hel­pom­min. Mo­nes­ti mi­nua on hel­pot­ta­nut, et­tä alun kriit­ti­sen mie­len py­säyt­tä­mi­sen jäl­keen olen huo­man­nut­kin osan­nee­ni teh­dä esi­mer­kik­si ra­ken­ta­via ja kor­jaa­via liik­kei­tä ja asi­at on saa­tu käy­dä läpi ja pyy­tää ja an­taa an­teek­si.

Asi­oi­den lä­pi­käy­mi­nen on voi­nut ava­ta myös omia sil­miä – lap­si ei ole­kaan pa­hoit­ta­nut omas­ta toi­min­nas­ta­ni miel­tään niin pal­jon kuin it­se olin pe­län­nyt. Omiin mo­kiin ei tar­vit­se jää­dä vel­lo­maan. Ne voi käy­dä re­hel­li­ses­ti läpi ja iloi­ta myös on­nis­tu­mi­sis­ta.

Olen myös huo­man­nut, et­tä hy­vän huo­maa­mi­nen ruok­kii li­sää hy­vää toi­min­taa. Tun­tuu pal­kit­se­val­ta huo­ma­ta edis­ty­neen­sä. It­se­syy­tök­sis­sä vel­lo­mi­sen si­jaan saa har­joi­tel­la ar­mah­ta­vam­paa kat­se­lu­kan­taa. Us­kon, et­tä tar­koi­tam­me toi­mies­sam­me yleen­sä hy­vää, mut­ta vä­lil­lä ta­pam­me tai kei­nom­me vaa­ti­vat hi­o­mis­ta.

RiikkaLinnanmäki
Olen kolmikymppinen äiti, puoliso ja kirjallisuuden opiskelija. Olen lähtöisin Pohjois-Suomesta, mutta olemme asuneet jo kolme vuotta Tampereella. Minua kiinnostavat ihmissuhteet, psykologiset näkökulmat, vanhemmuus, ihmisoikeuskysymykset ja tasa-arvo. Perhe, luonto, taiteilu ja kohtuullisen terveelliset elämäntavat ovat minulle tärkeitä. Palaan ajatuksissani usein pieniltä tuntuviin hetkiin. Ne muistuttavat voimia tuoneista asioista. Toivon, että otat rohkeasti yhteyttä sähköpostiini riikkak92@hotmail.com.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys