JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Puu­tar­has­sa voi ko­kea ih­mei­tä

18.8.2020 11.05

Juttua muokattu:

18.8. 11:25
2020081811253220200818110500

Kat­se­len veh­re­ää pi­ha­maa­ta, sen pui­ta ja is­tu­tuk­sia. Vä­rien yl­tä­kyl­läi­syys ja suih­ku­läh­teen so­li­na ve­si­al­taal­la saa­vat py­säh­ty­mään sen ää­rel­le pit­käk­si ajak­si.

Ke­sän kään­ty­es­sä elo­kuul­le nau­tin puu­tar­has­sa ja luon­nos­sa sen kau­neu­des­ta ja kas­vus­ta. Luon­to on re­he­vää ja is­tu­tuk­set ovat hy­väs­sä kas­vu­vauh­dis­sa.

Puu­tar­han­hoi­to on kä­sil­lä te­ke­mis­tä sa­mal­la ta­val­la kuin kä­si­töi­den te­ke­mi­nen. Rik­ka­ruo­ho­jen kit­ke­mi­nen kuk­ka­pen­keis­tä ja kas­vi­maal­la rau­hoit­taa aja­tuk­set ja mie­len. Sa­mal­la ih­mi­nen vir­kis­tyy ja saa voi­mia jak­sa­mi­seen.

Vaula Eskeli

Usein kuk­ka­penk­kien siis­ti­mi­ses­sä ja rik­ka­ruo­ho­jen kit­ken­näs­sä ai­kaa saat­taa ku­lua huo­maa­mat­ta hel­pos­ti usei­ta tun­te­ja. Kaik­ki ym­pä­ril­lä ole­va siir­tyy etääm­mäl­le is­tu­tus­la­pi­oon tai ha­ra­vaan tart­tu­es­sa.

Puu­tar­has­sa voi ko­kea ja näh­dä ym­pä­ril­lään kas­vun ja luon­non ih­mei­tä Ju­ma­lal­ta saa­tui­na lah­joi­na.

Raa­ma­tun va­los­sa meil­le on an­net­tu teh­tä­vä vil­jel­lä ja var­jel­la ym­pä­ril­läm­me ole­vaa luon­toa.

Saam­me ny­kyi­sen il­mas­ton­muu­tok­sen pe­lon ja epä­var­muu­den­kin al­la luot­taa tur­val­li­ses­ti Tai­vaan Isään, et­tä hän pi­tää huol­ta niin mei­dän ym­pä­ril­läm­me ole­vas­ta luon­nos­ta kuin meis­tä ih­mi­sis­tä­kin.

Vaula Eskeli

Jos­kus pi­ha­töis­sä ja luon­nos­sa lii­ku­es­sa tu­lee mie­lee­ni ker­to­mus Raa­ma­tun kas­veis­ta ja puis­ta. Ju­ma­la kas­vat­ti Ee­de­nin pa­ra­tii­siin hy­vän- ja pa­han­tie­don puun sekä elä­män puun (1. Moos. 2:9).

Hy­vän- ja pa­han­tie­don puu kas­voi kes­kel­lä puu­tar­haa. Ju­ma­la oli an­ta­nut esim­mäi­sil­le ih­mi­sil­le oh­jeen vält­tää syö­mäs­tä tuon puun he­del­miä.

Ih­mi­set rik­koi­vat kui­ten­kin Ju­ma­lan tah­toa vas­taan, ja sen seu­rauk­se­na he jou­tui­vat läh­te­mään pa­ra­tii­sis­ta. Ju­ma­la oli suun­ni­tel­man­sa mu­kaan ar­mol­li­nen ih­mis­kun­taa koh­taan, ja an­toi ih­mi­sil­le mah­dol­li­suu­den pääs­tä osal­li­sesk­si Va­pah­ta­jan so­vi­tus­työs­tä.

Vaula Eskeli

Mie­lee­ni nou­see myös toi­nen raa­ma­tun­ker­to­mus, vii­ni­puu­ver­taus (Joh. 15:1–6). Mei­tä ke­hoi­te­taan py­sy­mään vii­ni­puun elä­vi­nä ok­si­na Ju­ma­lan ar­mo­hoi­don al­la. Sil­mii­ni piir­tyy kuva vii­ni­puun elä­mää an­ta­vas­ta voi­mas­ta hy­räil­les­sä­ni lau­lun sa­no­ja: "Tuo­reet ok­sat vii­ni­puus­sa Her­ra hoi­taa, puh­dis­taa, jot­ta ok­sat kan­tai­si­vat he­del­mää taas puh­taam­paa".

Tie­dän, et­tä on ole­mas­sa vii­ni­puu­la­jik­kei­ta, joi­den kas­vat­ta­mi­nen on­nis­tuu Suo­mes­sa­kin huo­lel­li­sen ja uut­te­ran työn tu­lok­se­na. Olen aja­tel­lut, et­tä eh­kä­pä it­se­kin jos­kus pe­reh­tyi­sin sen kas­vat­ta­mi­seen.

Vaula Eskeli

Mul­lan­tuok­su pel­lon reu­nal­la

he­rää va­loon,

avaa sil­mut

uu­teen päi­vään

lem­peä tuu­len­hen­käys

vä­rei­lee mai­se­man yl­lä

aa­mu­kas­tei­sel­la po­lul­la

par­ven lau­lu

kirk­kaa­na

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Lap­sen oi­keu­det kuu­lu­vat kai­kil­le lap­sil­le

20.11.2021 6.00
VaulaEskeli

Vuo­ro­pu­he­lua to­tuu­des­sa

28.10.2021 8.00
VaulaEskeli

Jot­ta muis­tai­sin ke­sän läm­mön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-ka­set­ti­su­ku­pol­ven mu­siik­ki­tal­ti­oin­te­ja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rip­pi­juh­lia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Su­vi­seu­rois­sa päi­vä­sel­tään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Au­rin­kom­me ylös­nou­si

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Vii­me ti­pas­sa – yh­des­tois­ta het­ki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Mitä si­nul­le kuu­luu?

8.4.2021 7.00
VaulaEskeli

Mik­si kan­nat­taa ru­koil­la?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi kat­so­han lin­tua ok­sal­la puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Jou­lun valo lois­taa pi­me­än kes­kel­lä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Ei­kö sun­nun­tai ole enää le­po­päi­vä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Len­tä­en pel­ko­jen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nap­pi­ko­neel­ta kau­pun­kiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Au­rin­ko pil­kot­taa pui­den vä­lis­tä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Al­ku­ke­sän vih­reys kan­taa huo­mi­sen toi­voa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Ko­ke­muk­sia tu­ki­per­he- ja si­jais­van­hem­muu­des­ta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kir­je kum­mi­lap­sel­le

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Py­hä­kou­lu tu­kee lap­sen us­koa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Ru­not avaa­vat eri­lai­sia nä­kö­kul­mia

19.2.2020 6.30
VaulaEskeli

Pos­ti­au­to­mat­kaa ja lei­vok­sia, muis­to­ja lap­suu­des­ta

12.1.2020 6.45
28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys