JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Py­hä­kou­lu tu­kee lap­sen us­koa

29.3.2020 6.20

Juttua muokattu:

30.3. 09:22
2020033009225920200329062000

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­sa­lin pen­kit täyt­tyi­vät py­hä­kou­luun tul­leis­ta lap­sis­ta ja ai­kui­sis­ta. Py­hä­kou­lun ai­hee­na oli ru­kous, jota opet­ta­ja kä­sit­te­li Isä tai­vaan ru­koi­len -lau­lun poh­jal­ta. Tuos­sa lau­lus­sa pyy­de­tään kau­niis­ti var­je­lus­ta, so­vun ja rau­han miel­tä ja sitä, et­tä us­kon sa­no­ma kan­tai­si ja hoi­tai­si mei­tä jo­kais­ta.

Noin ker­ran kuu­kau­des­sa pi­det­tä­vään yh­teis­py­hä­kou­luun voi­vat osal­lis­tua kai­ken ikäi­set ih­mi­set. Sil­loin on mah­dol­lis­ta py­säh­tyä yh­des­sä las­ten kans­sa us­kon pe­rus­ky­sy­mys­ten ää­rel­le. Sa­no­ma us­kos­ta on tar­koi­tet­tu meil­le kai­kil­le.

Yh­teis­py­hä­kou­lu­tun­ti toi mie­lee­ni myös omat ko­ke­muk­set lap­suu­den py­hä­kou­luis­ta. Muis­toi­hi­ni on jää­nyt se, kuin­ka kä­vim­me si­sa­rus­te­ni ja naa­pu­rei­den las­ten kans­sa isol­la jou­kol­la py­hä­kou­lus­sa.

Eri­tyi­sen läm­pi­mä­nä muis­tan lä­hi­naa­pu­ris­sa asu­neen us­ko­vai­sen Ai­li-tä­din pi­tä­mät py­hä­kou­lut. Hä­nen ää­nes­sään oli peh­meä sävy, kun hän pu­hui Tai­vaan Isäs­tä ja Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta. Ny­kyi­sin olen it­se­kin py­hä­kou­lu­no­pet­ta­ja ja toi­von ky­ke­ne­vä­ni vä­lit­tä­mään tuo­ta sa­maa ilo­sa­no­maa ar­mos­ta ja rak­kau­des­ta.

Py­hä­kou­lus­sa hil­jen­ny­tään kuun­te­le­maan ly­hyt raa­ma­tun­ker­to­mus tai jo­kin muu lap­sil­le so­pi­va ker­to­mus. Ai­het­ta poh­di­taan yh­des­sä las­ten kans­sa ja lau­le­taan las­ten­vir­siä ja -lau­lu­ja. Py­hä­kou­luun osal­lis­tu­mi­ses­ta lap­set saa­vat py­hä­kou­lu­mer­kin, joka lii­ma­taan py­hä­kou­lu­vih­koon.

Py­hä­kou­lu­no­pet­ta­ja­na olen saa­nut näh­dä ja ko­kea las­ten avoin­ta läs­nä­o­loa ja us­ko­mi­sen iloa. Hei­dän ai­to kiin­nos­tuk­sen­sa ja mu­ka­na­o­lon­sa on kos­ket­ta­vaa. Lap­set poh­ti­vat us­ko­mi­seen liit­ty­viä asi­oi­ta her­käl­lä mie­lel­lä, ja heil­lä on ky­kyä näh­dä Ju­ma­lan läs­nä­o­lo mo­nis­sa pie­nis­sä­kin ti­lan­teis­sa. Usein lap­si saat­taa py­säyt­tää ai­kui­sen ar­jen kes­kel­lä iloit­se­maan elä­mäm­me tär­keim­mäs­tä asi­as­ta, us­kon lah­jas­ta.

Vä­hän ai­kaa sit­ten it­sel­lä­ni oli py­hä­kou­lun­pi­to­vuo­ro, jon­ka sa­tuin unoh­ta­maan niin, et­tä muis­tin vuo­ron vas­ta hie­man en­nen sen al­kua. Ta­val­li­ses­ti olen tu­tus­tu­nut tun­nin ai­hee­seen etu­kä­teen, mut­ta tuol­loin jou­duin pi­tä­mään sen val­mis­te­le­mat­ta. Py­hä­kou­lun ai­hee­na oli ver­taus vii­ni­tar­han työ­mie­his­tä ja hei­dät pal­kan­neen isän­nän pal­kan­mak­sus­ta. Ver­tauk­ses­sa on ydin­sa­no­ma us­kos­ta ja ar­mos­ta, jon­ka saa ot­taa vas­taan lap­sen ta­voin.

Teks­tin lu­ke­mi­sen jäl­keen oli vuo­ros­sa kes­kus­te­lu, jos­sa oli pu­het­ta us­kon mer­ki­tyk­ses­tä sekä an­teek­si pyy­tä­mi­ses­tä ja an­teek­si an­ta­mi­ses­ta. Las­ten kom­men­tit us­kon yk­sin­ker­tai­suu­des­ta tu­li­vat lä­hel­le ja toi­vat hy­vä­no­lon­tun­teen, joka läm­mit­ti miel­tä. Tun­nin lo­puk­si oli tur­val­lis­ta yh­tyä lop­pu­ru­kouk­seen ja ker­ra­ta yh­des­sä va­lit­se­mam­me muis­to­lau­se ”us­kon kaut­ta pääs­tään tai­vaa­seen”.

Ko­tiin läh­ties­sä erään pie­nen py­hä­kou­lu­lai­sen sa­nat – ”py­hä­kou­lu oli iha­na” – tun­tui­vat eri­tyi­sen hy­väl­tä unoh­dus­ta har­mi­tel­lees­ta opet­ta­jas­ta. Sain it­se­kin läh­teä ko­tiin kii­tol­li­sel­la mie­lel­lä.

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys