JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"Riemuitse, tytär Siionin!"

10.10.2020 7.30

Juttua muokattu:

9.10. 15:51
2020100915515520201010073000

Tä­nään lau­lat­ti. Se tun­ne on ol­lut har­vi­nai­nen vii­me ai­koi­na.

Kun syk­syn ope­tus al­koi, meil­lä lin­jat­tiin, et­tä tun­neil­la ei lau­le­ta, kos­ka ko­ro­na voi le­vi­tä. Seu­rois­sa on kui­ten­kin voi­nut lau­laa. Sil­ti mo­nes­ti ei ole ol­lut sel­lai­nen olo, et­tä oli­si lau­la­nut sy­dä­mes­tään. Vii­me sun­nun­tai­na oli seu­rois­sa mas­ki­suo­si­tus, ja lä­hes kaik­ki yli 15-vuo­ti­aat pi­ti­vät mas­kia. Sil­loin en juu­ri­kaan lau­la­nut, kos­ka tun­tui, et­tä lau­la­mat­ta­kin hap­pi oli vä­his­sä ja la­sit huu­rus­sa.

Tä­nään tuli pos­tis­sa jul­kai­su­myy­jil­le SRK:n uu­det CD:t, jot­ka on ää­ni­tet­ty Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa. Lai­toin näy­te­kap­pa­leen soi­maan hiu­kan toi­veik­kaa­na, et­tä oli­si­ko nyt voi­ma­kas­ta lau­lua, kun on Ou­lus­sa ää­ni­tet­ty. Sitä se oli, en­sim­mäi­ses­tä lau­lus­ta vii­mei­seen as­ti. En­sim­mäi­sel­lä kuun­te­lu­ker­ral­la tuli hyvä olo.

Vii­me ai­koi­na kuun­te­lu on jää­nyt mo­nes­ti sii­hen en­sim­mäi­seen ker­taan. Jos le­vyl­le on saa­tu muu­ta­ma tosi iha­na lau­lu, niin sit­ten on se­as­sa nii­tä, jot­ka ovat joko lii­an vai­kei­ta, tai jos­tain muus­ta syys­tä lau­lu hii­puu. Tai eh­kä jos­kus lau­lu­jen ai­heet ovat su­rul­li­sia tai sit­ten lau­lut on lau­let­tu lii­an ”hie­nos­ti”, ei­kä nii­tä kuun­nel­les­sa voi lau­laa it­se mu­ka­na.

Mi­nul­le hyvä levy tar­koit­taa sitä, et­tä sen mu­ka­na voi lau­laa niin kuin oli­si ää­ni­tys­ti­lai­suu­des­sa lau­la­mas­sa. Lau­lun pi­tää ol­la voi­ma­kas­ta ja sy­dä­mes­tä tu­le­vaa, on­nel­li­suut­ta ja us­ko­mi­sen iloa huo­ku­vaa. Sii­tä pi­tää tul­la tun­ne, et­tä on lau­la­mas­sa isos­sa tur­val­li­ses­sa ih­mis­jou­kos­sa. Kaik­ki muu unoh­tuu, Ju­ma­la on läs­nä, ja it­se ko­kee voi­mak­kaa­na ole­van­sa osa Ju­ma­lan las­ten on­nel­lis­ta jouk­koa.

Il­lal­la töis­tä tul­tu­a­ni lai­toin CD:n soi­maan uu­des­taan, täy­sil­lä, tai ai­na­kin tosi ko­vaa. Ja kol­man­nen ker­ran, ja vie­lä va­li­koi­dus­ti nel­jät­tä ker­taa muu­ta­mia kap­pa­lei­ta, kun­nes kes­kiyö koit­ti. Yk­si ja puo­li tun­tia lau­loin mu­ka­na, ja löy­sin pit­käs­tä ai­kaa lau­la­mi­sen ilon ja on­nen sekä tek­nii­kan, jol­la jak­soin niin kau­an lau­laa. Vä­lil­lä it­ket­ti ja oli hyvä ol­la, tun­tui kuin oli­si ol­lut Su­vi­seu­rois­sa isos­sa­tel­tas­sa.

Levy tun­tui par­haal­ta, mitä kos­kaan olen kuul­lut. Kai­ken tä­män ko­ro­na­hös­sö­tyk­sen kes­kel­lä sai kuul­la vie­lä ko­ko­nai­sen le­vyl­li­sen iha­naa lau­lua, sai pa­la­ta sii­hen ai­kaan, jol­loin kirk­ko voi ol­la täyn­nä ja ih­mi­set vie­ri vie­res­sä. Jo­kai­nen CD:n lau­lu on iha­na, mie­les­tä­ni par­hai­ta ole­mas­sa ole­via Sii­o­nin lau­lu­ja sekä sa­noil­taan et­tä sä­ve­lil­tään. Kai­kis­ta niis­tä kuu­luu kii­tol­li­suus ja ilo. Myös urut soi­vat ylis­tä­vän voi­mak­kaas­ti ja mu­ka­na on help­po lau­laa.

CD on ää­ni­tet­ty en­nen kuin ko­ro­nas­ta tie­det­tiin mi­tään, ei­kä sitä lau­luil­taa edes alun pe­rin pi­tä­nyt ää­nit­tää. On­nek­si CD jul­kais­tiin vas­ta nyt, kos­ka nyt sitä osaa ar­vos­taa eh­kä vie­lä enem­män kuin en­nen ko­ro­na-ai­kaa. Tun­tuu, et­tä nii­den lau­lu­jen myö­tä on help­po ol­la kii­tol­li­nen ihan kai­kes­ta!

LiisaLilvanen-Pelkonen
Asun Akaassa puolisoni ja eläinteni kanssa omakotitalossa keskellä metsää. Työkseni opetan musiikkiopistossa kanteleensoittoa ja musiikin perusteita, ja siitä todella pidän. Sivutyökseni kuljeskelen ihmisten pihoja kaunistamassa ja suunnittelemassa. Harrastan luontoa eli lasken lintuja ja perhosia ja valokuvaan ja kasvatan kaikenlaista. Minulla on aina ollut myös lemmikkieläimiä. Innostun kaikesta ja haluan oppia uutta. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen liisa.lilvanen@gmail.com
14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys