JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"Salassa pidettävä"

10.10.2023 8.00

Juttua muokattu:

9.10. 16:47
2023100916473420231010080000

Olet­ko kuul­lut sa­non­nan sa­lai­suu­des­ta? Jos sen tie­tää kak­si hen­ki­löä, se ei enää ole sa­lai­suus. Väit­teen paik­kan­sa­pi­tä­vyyt­tä on vai­kea men­nä ku­mo­a­maan tai to­te­a­maan eh­dot­to­mas­ti oi­ke­ak­si. Mo­nil­la meis­tä lie­nee kui­ten­kin ko­ke­muk­sia sa­lai­suuk­sis­ta, jot­ka tun­tu­vat tie­tä­vän var­sin mo­net. Sa­lai­suuk­sil­la on myös tai­pu­mus mat­kal­la hie­man muut­tua. Al­ku­pe­räi­nen sa­lai­suus on saa­nut li­sä­vä­rei­nä mo­nen­lai­sia ”maus­tei­ta” ym­pä­ril­leen niin pal­jon, et­tä sitä voi ol­la vai­kea enää tun­nis­taa. Kli­see sa­lai­suuk­sien ker­to­mi­ses­ta liit­ty­nee lap­siin, jot­ka kuis­kut­te­le­vat toi­sil­leen sa­lai­suuk­sia. Eh­kä muis­tat it­se­kin ker­to­nee­si lap­suu­des­sa­si sa­lai­suuk­sia, jois­ta ker­ron ”vain si­nul­le, ja muis­ta et­tä et ker­ro tätä ke­nel­le­kään.”

Ai­van oi­ke­as­ti­kin on sa­lai­suuk­sia, jot­ka tie­tä­vät vain pie­ni ryh­mä, muu­ta­ma hen­ki­lö. Val­ti­oi­den ta­sol­la on val­ti­o­sa­lai­suuk­sia. Po­lii­seil­le ker­tyy po­lii­si­toi­men yh­tey­des­sä liit­ty­viin teh­tä­viin mo­nen­lai­sia sa­las­sa pi­det­tä­viä tie­to­ja. Vä­ki­val­tais­ten te­ko­jen yh­tey­des­sä tut­kin­nan joh­ta­jat jou­tu­vat usein me­di­al­le ker­to­maan: ”sa­las­sa pi­det­tä­vää, en voi kom­men­toi­da.”

Puo­lus­tus­voi­mil­la lie­nee pal­jon­kin maan­puo­lus­tuk­seen liit­ty­viä sa­lai­suuk­sia. Kun­nil­la, kau­pun­geil­la ja oi­keus­lai­tok­sil­la on jul­ki­suu­del­ta pii­los­sa ole­via sa­lai­suuk­sia. Mo­net seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jät jou­tu­vat työs­sään kuun­te­le­maan ih­mis­ten on­gel­mia, mur­hei­ta ja sie­lun­hä­tää. Eri­tyi­sen pal­jon sa­lai­suuk­sia on so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa. Siel­lä ne kos­ke­vat yk­si­tyis­ten ih­mis­ten ter­veyt­tä, hen­ki­lö­suh­tei­ta, ta­lout­ta tai mitä ta­han­sa hei­hin liit­ty­viä asi­oi­ta.

Muis­tan jos­kus työ­hö­ni liit­ty­en lu­ke­nee­ni sa­las­sa pi­det­tä­viä tie­to­ja. Usein yk­si­tyi­syy­teen liit­ty­viin, jul­ki­suu­del­ta sa­las­sa pi­det­tä­viin asi­a­kir­joi­hin on lyö­ty lei­ma ”sa­las­sa pi­det­tä­vä.” Mo­net ih­mi­set jou­tu­vat vir­kan­sa vuok­si ole­maan eri­tyi­sen tark­ko­ja sii­tä, et­tä hei­dän hal­tuun­sa saa­mat tie­dot ei­vät pää­se vuo­ta­maan jul­ki­suu­teen. Sil­loin täl­löin kui­ten­kin sat­tuu ta­hal­li­ses­ti tai ta­hat­to­mas­ti ai­heu­tet­tu­ja lip­sah­duk­sia.

Sa­lai­suuk­sia, ja nii­hin liit­ty­viä tra­ge­di­oi­ta voi myös ker­tyä lii­kaa yh­den ih­mi­sen kan­net­ta­vak­si. Sil­loin nii­tä jou­du­taan pur­ka­maan pie­nis­sä, kol­le­goi­den vä­li­sis­sä ryh­mis­sä, jol­loin pi­tää luot­taa, et­tä tie­dot ei­vät pää­se vuo­ta­maan ul­ko­puo­li­sil­le.

Jos olet kuul­lut sa­lai­suu­den, jo­hon kuu­luu vaa­ti­mus ”älä ker­ro ke­nel­le­kään,” olet saa­nut tär­ke­än luot­ta­muk­sen osoi­tuk­sen. Ole sen ar­voi­nen ja pidä sa­lai­suu­te­si. Luot­ta­muk­sen ra­ken­ta­mi­nen voi kes­tää vuo­sia, jopa vuo­si­kym­me­niä, mut­ta sen voi me­net­tää muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa. Sa­lai­suuk­sia ei ker­ro­ta kai­kil­le, ne ovat säi­lyt­tä­mi­sen ar­voi­sia.

Blo­gin ai­het­ta miet­ties­sä­ni oli mie­les­sä­ni lu­kui­sat Raa­ma­tun teks­tei­hin liit­ty­vät sa­lai­suu­det. Ai­het­ta oli kui­ten­kin mie­len­kiin­tois­ta en­sik­si miet­tiä ar­ki­sen lä­hel­tä. Sa­lai­suuk­si­a­han tie­däm­me it­se ku­kin. Muis­te­len Lut­he­rin to­den­neen, et­tä kun hän ei ym­mär­rä joi­tain Raa­ma­tun ker­to­muk­siin liit­ty­viä sa­lai­suuk­sia, hän nos­taa niil­le hat­tua ja ohit­taa ne. Usein jou­tuu kyl­lä pi­tä­mään ha­tun pois pääs­tä, lu­ki­pa siel­tä mitä koh­taa ta­han­sa. Sil­loin jou­tuu myön­tä­mään, et­tä on sa­lai­suuk­sien ää­rel­lä.

Yk­si mie­len­kiin­toi­sim­mis­ta Raa­ma­tun sa­lai­suuk­sis­ta on, mitä Jee­sus kir­joit­ti sor­mel­laan maan to­muun (Joh. 8:6–9). Olem­me kuul­leet lu­ke­mat­to­mia ker­to­ja seu­ra­pu­hei­ta ky­sei­ses­tä ker­to­muk­ses­ta. Kir­joi­tuk­sen si­säl­töä on mie­tit­ty liit­tä­en asia jo­hon­kin toi­siin Raa­ma­tun teks­tei­hin. Yk­si koh­ta to­muun kir­joi­te­tuis­ta ni­mis­tä löy­tyy Je­re­mi­an pro­fe­ti­as­ta (Jer.17:13). Viit­ta­si­ko Jee­sus maan to­muun kir­joit­ta­es­saan sii­hen, em­me tie­dä, se­kin jää sa­lai­suu­dek­si.

Her­ram­me an­toi kui­ten­kin ym­mär­tää elä­män tär­keim­män, us­kon sa­lai­suu­den to­de­tes­saan ope­tus­lap­sil­leen näin: "Teil­le on us­kot­tu Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­lai­suus, mut­ta nuo ul­ko­puo­li­set kuu­le­vat kai­ken vain ver­tauk­si­na, jot­ta he näh­des­sään­kään ei­vät nä­ki­si ei­vät­kä huo­mai­si, jot­ta he kuul­les­saan­kaan ei­vät kuu­li­si ei­vät­kä ym­mär­täi­si, ei­vät kään­tyi­si ei­vät­kä sai­si an­teek­si" (Mark. 4:11–12).

JouniLesonen
Olen Savossa syntynyt, mutta tunnen nykyisin itseni kainuulaiseksi jylhien järvien ja korpien mieheksi. Olen ollut reilu 42 vuotta ambulanssissa töissä ensihoitajana. Meillä on luonto lähellä ja minä lähellä luontoa. On huiman upeaa nousta kesäisenä yönä samaan aikaan auringon kanssa ja mennä järvelle. Voisin kertoa suurista kaloista, joita olen Oulujärveltä saanut. Myös Raamatusta löytyy elämänmakuisia tekstejä, joita voin siteerata aivan arkisiinkin kertomuksiin.
JouniLesonen

Kolmekymmentäkuusi pylvästä takana

1.12.2023 6.00
JouniLesonen

"Tehkää kehtoja"

2.11.2023 6.00
JouniLesonen

Hyvä todistus

2.9.2023 6.15
JouniLesonen

Sinulle saa huutaa

2.8.2023 14.15
JouniLesonen

Kiven aika

2.7.2023 6.00
JouniLesonen

Neljäs pyyntö

1.6.2023 6.00
JouniLesonen

Jalon kirjoittajan kynä

1.5.2023 6.00
JouniLesonen

Tässäkö se oli?

8.4.2023 6.00
JouniLesonen

"Jerusalem, jos sinut unohdan"

5.3.2023 6.00
JouniLesonen

Onko paha paikka?

6.2.2023 6.00
JouniLesonen

Mihin olet matkalla?

7.1.2023 7.00
JouniLesonen

Yhteinen kieli

1.12.2022 6.00
JouniLesonen

Koulutiellä

3.11.2022 13.19
JouniLesonen

Tie

5.10.2022 6.15
JouniLesonen

Kuuskymmentä hummaa nokalla

2.9.2022 6.00
JouniLesonen

Hehkuva kukka ja koukkusormi

1.8.2022 7.00
JouniLesonen

Kun minä olin nuori

9.7.2022 6.00
JouniLesonen

Joka uniinsa uskoo

12.6.2022 6.15
JouniLesonen

Säästetään aikaa

6.5.2022 6.00
JouniLesonen

Täydellistä

16.4.2022 6.00
JouniLesonen

”Tähän päättyi kesä”

11.3.2022 6.00
JouniLesonen

Matkan kauneus

10.2.2022 6.00
JouniLesonen

Pitkä on matka

2.1.2022 7.30
JouniLesonen

Pois juoksee aika

4.12.2021 6.00
JouniLesonen

Elämänlanka ja karpalonkukka

23.10.2021 6.15
JouniLesonen

Mitähän tällä tehdään?

29.9.2021 8.00
JouniLesonen

Älä vastaa outoon numeroon

24.8.2021 7.00
JouniLesonen

Viaton kiisken poikanen

3.8.2021 7.00
JouniLesonen

Elämää pitempi tarina

2.7.2021 7.05
JouniLesonen

Varjoja ja valoa auringon alla

3.6.2021 7.00
JouniLesonen

Särkyvää

3.5.2021 7.05
JouniLesonen

Ja tintti lauloi

1.4.2021 7.05
JouniLesonen

Voimaannuttavia muistoja

4.3.2021 7.05
JouniLesonen

Romanttinen korpivaellus

28.1.2021 7.00
JouniLesonen

Varpuluuta

2.1.2021 6.05
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys