JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sielunvihollinen – kesy satuhahmo?

26.10.2022 6.00

Juttua muokattu:

21.10. 10:33
2022102110334320221026060000

Mark­ku Ka­mu­la

Sa­maan ai­kaan kun lä­hes­tym­me juh­laa, jos­sa muis­tam­me us­kos­sa pois nuk­ku­nei­ta lä­hei­si­äm­me, mai­nos­leh­det ja some täyt­ty­vät hal­lo­ween-ta­va­roi­den kau­pas­ta ja par­ty-il­moi­tuk­sis­ta. Tar­jol­la on naa­ma­rei­ta, pu­ku­ja, ko­ris­tei­ta, ruo­kaa ja juo­maa ja kai­ken­lais­ta rek­vi­siit­taa. Haa­mut, pää­kal­lot, pa­ho­lai­set ja luu­ran­got ovat tyy­pil­lis­tä ku­vas­toa. Ir­vis­tä­vik­si kas­voik­si lei­ka­tut, lyh­dyil­lä va­lais­tut kur­pit­sat tai nii­den ku­vat lois­ta­vat pi­me­äs­sä ko­tien por­tail­la.

Jo en­nen kris­ti­nus­kon saa­pu­mis­ta Suo­meen syk­syn kat­sot­tiin lop­pu­van lo­ka­kuus­sa ja tal­ven al­ka­van mar­ras­kuus­sa. Näi­den kuu­kau­sien tai­te­koh­taan liit­tyi maan­hal­ti­jan eli Kek­ri-ju­ma­lan kun­ni­ak­si vie­tet­ty juh­la­jak­so. Isän­nät kä­vi­vät kar­ja­kaup­paa ja kut­sui­vat torp­pa­rin­sa kek­ri­a­te­ri­al­le. Pal­ve­lus­vä­ki pää­si pit­kän työ­jak­son jäl­keen va­paal­le ja mah­dol­li­ses­ti et­si­mään uut­ta pal­ve­lus­ta­loa. Kek­ri­nä myös muis­tel­tiin esi-isiä ja en­nus­tet­tiin tu­le­vaa. Hen­kien ja vai­na­jien us­kot­tiin liik­ku­van maan pääl­lä kek­rin ai­kaan.

Ete­läm­pä­nä Eu­roo­pas­sa kek­rin vas­ti­ne on ol­lut hal­lo­ween. Us­ko­mus­ten mu­kaan luon­non kuih­tu­es­sa ja kuol­les­sa hen­get oli­vat liik­keel­lä ja saat­toi­vat hou­ku­tel­la ih­mi­siä tuon­puo­lei­seen, ja nii­den kar­kot­ta­mi­sek­si asu­mus­ten ym­pä­ril­lä pol­tet­tiin kok­ko­tu­lia.

Nämä asia tu­li­vat mie­lee­ni py­häin­päi­vän lä­hes­ty­es­sä. Mie­tin, kuin­ka kris­ti­nus­ko on vai­kut­ta­nut Suo­men kan­san­pe­rin­tee­seen, kult­tuu­riin ja lain­sää­dän­töön lä­hes tu­han­nen vuo­den ai­ka­na. Mie­tin tie­tee­seen ja is­mei­hin no­jau­tu­vaa ny­kyih­mis­tä, mie­tin uus­pa­ka­nuu­den nou­sua, mie­tin maal­lis­tu­mis­ta. Mie­tin, mi­ten ne ovat mur­ta­neet kris­ti­nus­kon tuo­maa vai­ku­tus­ta vii­mei­sen sa­dan vuo­den ai­ka­na.

Mie­tin ir­vis­tä­vien kur­pit­soi­den ai­ka­na, et­tä Ju­ma­la­kiel­tei­syys tar­koit­taa myös pa­ho­lais­kiel­tei­syyt­tä – sitä, et­tä per­soo­nal­li­sen pa­han ole­mas­sa­o­loon ei us­ko­ta. Hal­lo­wee­nia pi­la­juh­la­na viet­tä­vät ih­mi­set nau­ra­vat pa­ho­lai­sel­le, jota hei­dän mie­les­tään ei ole ole­mas­sa. Ym­mär­tä­vät­kö he, et­tä kun he te­ke­vät pa­ho­lai­ses­ta nau­ret­ta­van, pa­ho­lai­nen nau­raa heil­le? On­ko käy­nyt niin, et­tä maal­lis­tu­mi­sen myö­tä myös Saa­ta­nas­ta on teh­ty kesy sa­tu­hah­mo? Mis­sä sa­not­tiin­kaan niin, et­tä nyt on rau­ha ja ei mi­tään hä­tää? Tai­taa ol­la Tes­sa­lo­ni­ka­lais­kir­jees­sä.

Mie­tin, et­tä näin­kö se maal­lis­tu­mi­nen ja Ju­ma­lan sa­nas­ta ir­taan­tu­mi­nen ete­nee. Siis sil­lä ta­val­la, et­tä en­sin tu­lee pie­niä asi­oi­ta, ku­ten kau­pan au­ki­o­lo sun­nun­tai­na, har­mi­ton hal­lo­ween-juh­la ja joo­ga­val­men­ta­jan ki­val­ta kuu­los­ta­va ker­to­mus Äi­ti Maas­ta? Ih­mis­ten kä­ve­le­mi­nen näi­den asi­oi­den ohi ol­ki­aan ko­haut­ta­en, kos­ka kaik­ki­han niin te­ke­vät, ei­kä täs­tä näy­tä it­sel­le mi­tään va­hin­koa ole­van? Ja jos joku ky­syy, et­tä mitä ja mik­si, niin vas­ta­ky­sy­mys voi ol­la: ”Sa­noi­ko Ju­ma­la to­del­la niin?”

Ja sit­ten ke­hi­tyk­ses­sä tu­lee seu­raa­via por­tai­ta, jois­sa pi­täi­si it­se ot­taa kan­taa ajan­koh­tai­seen asi­aan työ­pai­kal­la, kou­lus­sa tai kau­pan pi­hal­la. Ih­mi­nen sa­noo, et­tä mi­nul­le on ai­van sama – oma­pa­han on asi­an­sa ja jo­kai­nen on oman on­nen­sa sep­pä. Toi­nen ih­mi­nen sa­noo, et­tä minä olen ai­na elä­nyt siis­tis­ti en­kä ole va­ras­ta­nut en­kä tap­pa­nut. Kaik­ki­han on sil­loin hy­vin. Kol­mas ih­mi­nen sa­noo, et­tä pää­a­sia, et­tä on rau­ha ja hyvä ol­la, ei kan­na­ta vai­va­ta miel­tään mil­lään vai­keil­la asi­oil­la. Teh­dään työm­me ja nau­ti­taan elä­mäs­tä! Ja niin ih­mi­sis­tä muo­dos­tuu yh­teis­kun­ta, jos­sa yk­si­löt pei­lai­le­vat toi­si­aan ja kuun­te­le­vat, mitä muut sa­no­vat. Ja useim­mat ko­et­ta­vat ol­la sii­nä jo­ten­kin niin, et­tä ei oli­si häi­ri­ök­si ja sai­si ol­la it­se­kin rau­has­sa.

Ja sit­ten tu­lee vie­lä vi­sai­sem­pia asi­oi­ta, joi­ta nou­see esil­le uu­ti­sis­sa ja ajan­koh­tai­sis­sa kes­kus­te­luis­sa. Sel­lai­sia ky­sy­myk­siä, ku­ten: On­ko Ju­ma­lan pilk­kaa­mi­nen ri­kos? Saa­ko ih­mi­sen elä­män päät­tää, jos ih­mi­nen it­se sitä pyy­tää? Saa­ko kou­lus­sa pi­tää us­kon­nol­lis­ta aa­mu­na­vaus­ta? Saa­ko us­kos­taan pu­hua jul­ki­ses­ti? Saa­ko syn­tiä sa­noa syn­nik­si? Ei­kö huu­mei­den käyt­tä­jil­le pi­täi­si ol­la omat tila ja eh­käi­syn il­mais­ta, et­tä kai­kil­la oli­si hyvä ol­la? Ja sit­ten jo­kai­sen ih­mi­sen pi­täi­si päät­tää, et­tä ket­kä näis­tä asi­ois­ta päät­tä­vät. Ja nii­den päät­tä­jien pi­täi­si päät­tää niis­tä la­ki­py­kä­lis­tä, joil­la sää­de­tään niis­tä asi­ois­ta, joi­den mu­kaan ja kans­sa ele­tään. Ja kun kat­so­taan yleis­tä mie­li­pi­det­tä ja mie­li­pi­de­tie­dus­te­lua, niin tot­ta kai pi­tää ol­la ny­ky­ai­kai­nen ja unoh­taa van­hat pö­lyt­ty­neet ju­tut. Ja siel­lä yk­si ja toi­nen­kin po­ruk­ka sa­noo, et­tä ei näi­tä enää muu­te­ta, kun on tä­hän as­ti pääs­ty. Juna meni jo. Niin sa­no­vat mo­net ja luo­vut­ta­vat tais­te­lun.

Py­häin­päi­vän al­la ajat­te­len, et­tä ei se juna kui­ten­kaan vie­lä men­nyt. Mo­net niis­tä, joi­ta py­häin­päi­vä­nä muis­tam­me, eli­vät en­nen su­rut­to­mi­na ja huo­let­to­mi­na naut­tien es­toit­ta kai­kis­ta ajan ulot­tu­vuuk­sis­ta. He nau­roi­vat sekä Ju­ma­lal­le et­tä sie­lu­jen vi­hol­li­sel­le, kun­nes Ju­ma­la he­rät­ti hei­dät tut­ki­maan tun­to­aan ja huo­maa­maan mah­dot­to­muu­ten­sa ra­jat­to­man ikui­suu­den edes­sä. He sai­vat kuul­la ar­mol­li­sen kut­sun ja ot­ti­vat sen vas­taan ja nyt he ovat voit­ta­jia.

Vie­lä­kään maa­il­ma ei ole val­mis, ovet Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ovat vie­lä au­ki. Sik­si em­me vai­vu epä­toi­voon ja lak­kaa us­ko­mas­ta, toi­vo­mas­ta ja ra­kas­ta­mas­ta.

MarkkuKamula
Vartuin ison perheen keskellä Pohjois-Pohjanmaalla ja olen päätynyt ison perheen isäksi Päijät-Hämeeseen. Koen kainuulaisen mentaliteetin omakseni – Nälkämaan laulu sykähdyttää aina. Vapaa-aikaani vietän mieluiten lueskellen tai mökillä ja kotipihalla puuhastellen. Kirves, lapio, talikko ja harava sopivat käsiini hyvin. Kalastusta ja metsästystä harrastan kevyesti. Toimeentuloni hankin toimitusjohtajana rakennusalalla. Voit halutessasi antaa palautetta teksteistäni osoitteeseen markku.kamula@gmail.com.
MarkkuKamula

Arvokkain asema? – Mietteitä valmistujaisten aikaan

1.6.2024 6.00
MarkkuKamula

Äiti

12.5.2024 6.00
MarkkuKamula

Miten minun tulisi nyt toimia?

27.3.2024 7.00
MarkkuKamula

Purkuinfoa ja taivaan terveisiä

29.2.2024 6.00
MarkkuKamula

Tasaisen tavallinen lauantai – rakkaudella höystettynä

27.1.2024 6.00
MarkkuKamula

Hirmuisesti velkaa ja silti velaton

31.12.2023 6.00
MarkkuKamula

Mitä oli ennen kuin mitään oli?

24.11.2023 6.00
MarkkuKamula

Marraskuusta ikuiseen suveen

4.11.2023 6.00
MarkkuKamula

Mitä aika on?

12.10.2023 7.30
MarkkuKamula

Aivan paras kanava

23.8.2023 7.00
MarkkuKamula

Lyhyt, mutta täydellinen elämä

26.7.2023 6.00
MarkkuKamula

Maitokärryt, muriseva kuutoskone ja mönkijä – muistoja suviseuratyövuoroista

28.6.2023 6.00
MarkkuKamula

"Söin, annoin pikkusiskolleni, ja hänkin söi"

30.5.2023 6.00
MarkkuKamula

Jumala siunatkoon Suomen kansaa

29.4.2023 6.00
MarkkuKamula

Mukavat ja vähemmän mukavat kotityöt

26.3.2023 7.00
MarkkuKamula

Inflaatio ei syö armoa

3.3.2023 6.00
MarkkuKamula

Raamatulliset kädet

27.1.2023 6.00
MarkkuKamula

Kaksi tyhjätaskuista nuorta lupasi rakastaa

23.12.2022 6.00
MarkkuKamula

Odottamisia

27.11.2022 6.00
MarkkuKamula

Uskon, toivon ja rakkauden keskellä ohut tumma raita

25.9.2022 6.15
MarkkuKamula

Mieleen piirtyi kuva leirinuotiosta

23.8.2022 7.00
MarkkuKamula

"Taivaan iloa, taivaan riemua" – Mielikuvia taivaasta

17.7.2022 7.00
MarkkuKamula

Onnellisia ja kirpaisevia muistoja Suviseuroista

10.6.2022 7.00
MarkkuKamula

Yhteiset hetket jäivät unelmiksi

8.5.2022 6.00
MarkkuKamula

Muutama lintuaiheinen kysymys Luojalle

25.4.2022 6.00
MarkkuKamula

Siitä kutsusta en uskaltanut kieltäytyä

23.3.2022 6.00
MarkkuKamula

Sanojen voima

16.2.2022 6.00
MarkkuKamula

Tosipaikan edessä

23.1.2022 7.00
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys