JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Silmiä avaava kurssiviikonloppu

9.2.2020 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200209063000

Is­tun Reis­jär­ven opis­ton au­di­to­ri­os­sa kuun­te­le­mas­sa alus­tus­ta, joka avaa, kuin­ka Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ilo­sa­no­maa vä­li­te­tään ym­pä­ri maa­il­man. Näen kar­tal­ta, kuin­ka mo­nes­ta maas­ta kuun­nel­laan Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Tun­tuu, et­tä sil­mä­ni avau­tu­vat! Nyt­hän on val­ta­va mah­dol­li­suus vä­lit­tää maa­il­man pa­ras­ta sa­no­maa kaik­ki­al­le.

”Pa­ras ra­di­o­ka­na­va”

Ke­sä­seu­ra­ra­di­ol­la on laa­ja kuu­li­ja­kun­ta. Se ruok­kii us­koa ja kut­suu ek­sy­nyt­tä va­el­ta­jaa si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Moni yk­si­näi­syy­des­sä elä­vä nuo­ri, ai­kui­nen tai van­hus saa sen avul­la kuul­la Ju­ma­lan sa­naa, lau­lu­ja ja ker­to­muk­sia us­ko­vais­ten elä­mäs­tä.

Moni per­he, joka ei pää­se Su­vi­seu­roi­hin tai opis­to­seu­roi­hin, voi osal­lis­tua ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä ta­pah­tu­miin. Vii­me ke­sä­nä eräs hen­ki­lö to­te­si­kin, et­tä se on pa­ras ra­di­o­ka­na­va.

– Minä kuun­te­len sitä ai­na, hän ker­toi.

Kuu­lem­me myös aja­tuk­sia en­si ke­sän Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­tun­nuk­sen sa­no­mas­ta ja seu­ra­mer­kis­tä. Her­ra, si­nuun minä tur­vaan -Psal­mien kir­jan koh­ta on loh­dut­ta­va. Minä saan tur­vau­tua Her­raan, ei tar­vit­se hä­täil­lä. Ih­meel­li­nen Ju­ma­lan val­ta­kun­ta, jos­sa on rau­ha ja tur­va. Myös opis­to­seu­ro­jen seu­ra­tun­nuk­set ni­vel­ty­vät sa­maan aja­tuk­seen: tar­jol­la on evan­ke­liu­min sa­no­ma.

Blo­gin teh­tä­väs­tä

Olen opis­tol­la Päi­vä­mie­hen blo­gis­tien kurs­sil­la, ja sa­maan ai­kaan kool­la on suu­ri jouk­ko SRK:n vies­tin­nän pa­ris­sa toi­mi­via ih­mi­siä: Päi­vä­mie­hen toi­mit­ta­jia ja leh­ti­a­vus­ta­jia, ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­keä, blo­gis­te­ja, su­vi­seu­ra­tie­do­tuk­ses­sa ja opis­to­seu­ro­jen tie­do­tuk­ses­sa työs­ken­te­le­viä. Kurs­seil­la on suu­ri jouk­ko in­nos­tu­nut­ta, mo­ti­voi­tu­nut­ta, ilois­ta ja työ­te­li­äs­tä po­ruk­kaa op­pi­mas­sa, mi­ten voim­me pal­vel­la evan­ke­liu­min vies­tin­vie­ji­nä.

Yri­tän jä­sen­tää omaa paik­kaa­ni täs­sä jou­kos­sa. Näen lu­ki­oi­käi­siä nuo­ria, nuo­ria ai­kui­sia, per­hee­ni­siä ja -äi­te­jä, kes­ki-ikäi­siä, se­ni­o­rei­ta ja pie­niä lap­sia. Ruo­ka­las­sa de­si­be­lit ylit­tä­vät sal­li­tut ra­jat, kun pu­heen­so­ri­na ja nau­ru täyt­tä­vät ti­lan.

Mie­tin, et­tä voi­ko blogi joh­dat­taa ky­se­le­mään, mis­sä on ar­mol­li­nen Ju­ma­la. On­ko blo­gil­la eh­kä joku sel­lai­nen­kin lu­ki­ja, joka et­sii rau­haa sie­lul­leen?

Ju­ma­la voi joh­dat­taa et­si­jän Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Eräs hen­ki­lö oli et­si­nyt ne­tis­tä oi­ke­aa lu­te­ri­lais­ta op­pia ja löy­tä­nyt kris­til­li­syy­den si­vus­ton. Hän oli löy­tä­nyt seu­roi­hin ja saa­nut pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Ilo us­kos­ta

Kurs­si­vii­kon­lop­pu on päät­ty­mäs­sä ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen. Nuo­ri kant­to­ri ka­jaut­taa uruil­la al­ku­soi­ton, ja lau­lam­me vir­ren. Kuu­lem­me päi­vän lu­ku­kap­pa­leet ja saar­nan, jos­sa ker­ro­taan Eti­o­pi­an ho­vi­her­ras­ta. Hän on pa­laa­mas­sa Je­ru­sa­le­mis­ta ru­kous­mat­kal­ta.

Ho­vi­her­ra lu­kee vau­nuis­sa Raa­mat­tua, mut­ta ei ym­mär­rä lu­ke­maan­sa. Ju­ma­la joh­dat­taa hä­nen vie­rel­leen Fi­lip­pok­sen, joka se­lit­tää tuo­ta raa­ma­tun­koh­taa ja ju­lis­taa evan­ke­liu­min Jee­suk­ses­ta. Tä­män sa­no­man ho­vi­her­ra us­koo ja jat­kaa iloi­ten mat­kaan­sa. Näin mi­nä­kin teen.

VesaKumpula
Olen seitsemästä veljeksestä keskimmäinen. Vaimoni ja lapseni pitävät minua milloin minäkin. Joskus hauskana, välillä vakavana, yleensä mietiskelevänä ja pohdiskelevana. Tykkään pienistä asioista ja suurista kokonaisuuksista. Harrastan arvoituksellisuutta ja yllätyksellisyyttä. Lähes koko työurani olen toiminut yrittäjänä. Nyt olen eläkkeellä ja harrastan yritystoimintaa. Minut voi yllättää laittamalla kommenttia sähköpostiini vesa.kumpula@avartum.fi
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys