JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Suviseuramatkalla suolla hiihdellen

19.1.2024 9.00

Juttua muokattu:

15.1. 14:18
2024011514182320240119090000
Pudasjärven Suviseurat järjestetään vuonna 2024 samalla paikalla kuin vuonna 2013, jolloin kuva on otettu.

Pudasjärven Suviseurat järjestetään vuonna 2024 samalla paikalla kuin vuonna 2013, jolloin kuva on otettu.

Suviseurojen kuvapalvelu

Pudasjärven Suviseurat järjestetään vuonna 2024 samalla paikalla kuin vuonna 2013, jolloin kuva on otettu.

Pudasjärven Suviseurat järjestetään vuonna 2024 samalla paikalla kuin vuonna 2013, jolloin kuva on otettu.

Suviseurojen kuvapalvelu

Juk­ka Leh­to

Hiih­te­len vuo­den al­ku­päi­vi­nä il­ta­päi­vän hä­mä­ryy­des­sä. Pak­ka­nen on maa­lan­nut mai­se­man si­ni­sen ja vi­o­le­tin sä­vyi­hin. Suon reu­nan puut ovat ku­mar­tu­neet lu­men al­la. Met­sä­suk­set liik­ku­vat ver­kal­leen. Aja­tus kul­jek­sii. On vuo­si 2024. Su­vi­seu­rat ovat Pu­das­jär­vel­lä! Puo­len vuo­den pääs­tä lau­lam­me kii­tos­lau­lua!

Aja­tuk­sii­ni pul­pah­te­lee muis­to­ja ja het­kiä Su­vi­seu­rois­ta vuo­sien var­rel­ta, lap­suu­des­ta, nuo­ruu­des­ta, nuo­re­na per­hee­nä, las­ten kans­sa, uk­ki­na, työ­vuo­ros­sa, jär­jes­te­lyis­sä mu­ka­na ja isos­sa tel­tas­sa: Tyn­ny­reis­tä teh­ty sa­vu­piip­pu, tai sil­tä se lap­ses­ta näyt­ti (Ruuk­ki 1971). Kii­tol­li­sia seu­ra­merk­kien os­ta­jia Lie­peen pap­pi­lan pel­lol­la (Pu­das­jär­vi 1972). Iso telt­ta täyn­nä kii­to­sää­niä. Yö­si­ja su­ku­lais­per­heen au­ton ta­ka­pen­kil­lä (Tur­ku 1975). Rip­pi­kou­lu­ka­ve­rei­den kans­sa isoa telt­taa kier­tä­mäs­sä (Rau­ti­o­saa­ri 1979). En­sim­mäis­tä ker­taa yli 18-vuo­ti­aan työ­vuo­ros­sa – var­ti­o­mies! (Ou­lun­sa­lo 1982). Val­ko­si­ni­seen vil­la­pai­taan pu­keu­tu­neen et­si­mis­tä (Kuu­sa­mo 1985). Asun­to­vau­nus­sa kah­den pie­nen po­jan kans­sa (Ra­nua 1989). So­ta­ve­te­raa­nin jä­mäk­kä as­kel Suo­men lip­pua kan­ta­es­sa (Pu­das­jär­vi 1998). Pu­hu­jien­ko­kous (Per­ho 2005). Kai­ut­ti­mis­ta kuu­lu­va aa­mu­lau­lu. Läm­pi­mät ja loh­dut­ta­vat saar­nat. Kie­mur­te­le­va eh­tool­lis­jo­no. Ku­mar­tu­mi­nen tel­tan oves­ta si­sään lau­lun pau­huun. Ken­täl­lä sol­ju­va eri-ikäis­ten ih­mis­ten vir­ta. Lap­sen ilo. Nuo­ren hymy. Ai­kui­sen tyy­neys. Van­huk­sen kyy­nel. Tai­vaan mat­ka­lai­sia!

Py­säh­dyn ja no­jaan sau­voi­hin. Eteen on avau­tu­nut laa­ja suo. Pää­mää­rä on tuol­la met­sä­saa­rek­kees­sa, jo­hon las­ke­va päi­vä on kir­jan­nut kau­neim­mat vä­rin­sä. Kat­se pää­mää­rään ja suk­set liik­keel­le. Suk­sen siir­to, sau­van nos­to, toi­sen suk­sen siir­to, sau­van nos­to.

– Tä­mä­hän on kuin Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lua, hy­mäh­dän it­sek­se­ni.

Pit­kä mat­ka. As­kel as­ke­leel­ta eteen­päin. Se­hän oli syk­syl­lä 2013, muis­te­len, kun rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jien ko­kouk­ses­sa kuu­sa­mo­lai­nen va­kaa veli kö­häi­si kur­kun sel­väk­si ja to­te­si:

– Kuu­sa­mo voi aja­tel­la vuo­roa vuon­na 2022.

Sii­tä al­koi­vat seu­raa­vien as­ke­lien ot­ta­mi­set. Elo­kuus­sa 2018 tai­si ol­la en­sim­mäi­nen hal­lin­non työ­ryh­män ko­kous. Niin se oli, ajat­te­len ja py­säh­dyn. Pak­kas­huu­ru hi­ve­lee kas­vo­ja. Sen jäl­keen Tai­vaan Isäl­lä oli eri­lai­nen tah­to. Mei­dän ih­mis­ten suun­ni­tel­mat siir­tyi­vät kah­del­la vuo­del­la eteen­päin.

Puk­kaan it­se­ni liik­keel­le. Mie­leen tu­lee tuo­ki­oi­ta täl­tä su­vi­seu­ra­mat­kal­ta. Maa­lis­kuus­sa 2022 en­sim­mäi­ses­sä pää­toi­mi­kun­nan ko­kouk­ses­sa hie­man hil­jai­si­na häm­mäs­te­lim­me ti­lan­net­ta: meil­le on an­net­tu teh­tä­vä val­mis­tel­la su­vi­juh­lia!

Mar­ras­kuus­sa 2022 toi­mi­kun­tien kurs­sil­la Ra­nu­an opis­tol­la jouk­ko laa­je­ni. Tun­tui hy­väl­tä. En­tä­pä ih­mi­set ri­su­tal­kois­sa len­to­ken­täl­lä tai Kau­ha­van pur­ku­tal­kois­sa? Sa­dat iloi­set ih­mi­set ah­ke­roi­vat!

Mie­lee­ni tu­lee het­ki Kau­ha­van ken­täl­lä maa­nan­tai­na il­ta­yös­tä. Lä­hes ko­ko­naan pu­re­tun ruo­ka­lan nur­kal­la, tun­ti­kau­sien ve­si­sa­tei­den peh­mit­tä­mäs­sä mäl­li­kös­sä mies­jouk­ko kis­koi kai­u­tin­kaa­pe­lei­den ke­laus­vau­nua. Ky­syin heil­tä, mi­ten me­nee?

– Hy­vin, vii­mei­nen kela me­nos­sa. Tämä on mu­ka­vaa hom­maa!

Ää­ni oli nuo­ren mie­hen ää­ni. Va­loi­sa ja in­nos­tu­nut ää­ni. Sii­nä­pä se. Tämä on mu­ka­vaa hom­maa. Val­mis­tel­la juh­lia, jot­ta jo­kai­nen vie­ras voi­si koh­da­ta Va­pah­ta­jan ky­sy­myk­sen ”olen­ko minä si­nul­le ra­kas?”

Saa­vun met­sä­saa­rek­kee­seen. Huo­kai­sen. Kii­tos Isä kai­kes­ta.

7.1.2024

Juk­ka Leh­to, pää­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Kohti Pudasjärven Suviseuroja
Kesän 2024 Suviseuroja valmistellaan Pudasjärvelle. Järjestelyt vilkastuvat kevään kuluessa ja kesän koittaessa. Viestintätoimikunnan toimittaman blogisarjan kautta pääset tutustumaan seuravalmisteluihin ja niihin liittyviin ajatuksiin.
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys