JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Su­vi­seu­rois­sa päi­vä­sel­tään

4.7.2021 7.05

Juttua muokattu:

2.7. 10:31
2021070210312320210704070500

Ju­ma­lan ter­ve, tääl­lä kir­joit­taa Em­ma 5 vuot­ta. Minä odo­tan, et­tä pää­sen tänä vuon­na su­vi­seu­roi­hin. Meil­le on os­tet­tu asun­to­vau­nu ja saam­me nuk­kua siel­lä su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na. Se on mu­ka­va, et­tä ei tar­vit­se enää nuk­kua tel­tas­sa kun se on niin kyl­mää.

Äi­ti on sa­no­nut, et­tä minä saan men­nä iso­jen sis­ko­jen kans­sa myy­mään jää­te­löä. Mi­nus­ta se on niin ki­vaa. Sun­nun­tai­na minä me­nen isoon telt­taan mi­nun kum­min kans­sa. Su­vi­seu­rois­sa on mu­ka­va kun voi näh­dä serk­ku­ja ja ka­ve­rei­ta. Minä tyk­kään lau­la­mi­ses­ta isos­sa tel­tas­sa. Mi­nun lem­pi­lau­lu on on­pa tai­vaas­sa tar­jo­na lap­sil­le­kin. Ju­ma­lan rau­haan.

Näin kir­joit­ti eräs su­vi­seu­ro­ja in­nok­kas­ti odot­ta­nut tyt­tö 80-lu­vul­la. Tä­nä­kin vuon­na Su­vi­seu­ro­ja on odo­tet­tu har­taas­ti, mut­ta pan­de­mi­an vuok­si ta­va­no­mai­nen su­vi­seu­ra­mat­ka jää jo toi­sen ker­ran to­teu­tu­mat­ta.

Mi­nun nuo­ruu­des­sa­ni saat­toi ol­la niin, et­tä koko per­heel­lä ei pääs­ty läh­te­mään su­vi­seu­ra­mat­kal­le, vaan osa per­heen­jä­se­nis­tä jäi ko­tiin maa­ta­lous­töi­den tai mui­den syi­den vuok­si. Jos su­vi­seu­rat oli­vat koh­tuul­li­sen lä­hel­lä, nii­hin teh­tiin mat­ka päi­vä­sel­tään. Esi­mer­kik­si Ala­jär­ven su­vi­seu­roi­hin vuon­na 1970 teim­me päi­vä­mat­ko­ja, jol­loin isän ja äi­din mu­kaan pää­sim­me vuo­ro­tel­len eri päi­vi­nä.

Vii­me ja tänä ke­sä­nä olen eri­tyi­ses­ti muis­tel­lut en­sim­mäis­tä su­vi­seu­ra­maat­ka­ni Reis­jär­vel­le vuon­na 1968. Mat­kus­tim­me sil­loin iso­sis­ko­ni kans­sa lau­an­tai­päi­väk­si seu­roi­hin lin­ja-au­tos­sa paik­ka­kun­nal­lam­me ol­leen Kert­tu-opet­ta­jan seu­ras­sa.

Saa­vut­tu­am­me seu­ra­pai­kal­le rank­ka sa­de­kuu­ro kas­te­li mei­dät en­sim­mäi­sek­si, mut­ta vä­hi­tel­len sää vä­hän pa­ra­ni. Mie­les­sä­ni on muis­ti­ku­va sa­tei­ses­ta seu­ra­päi­väs­tä. Kul­jim­me mä­räl­lä seu­ra­ken­täl­lä ve­si­lä­tä­köi­tä kier­rel­len. Toi­nen mie­lee­ni jää­nyt muis­to on seu­ra­vä­en pal­jou­des­ta ja jo­nois­ta ruo­ka­pai­koil­la. Seu­ra­tel­tas­ta ja -ken­täl­tä muis­tan kai­ut­ti­mis­ta kuu­lu­nut­ta voi­mal­lis­ta lau­lua.

Nyt pi­det­tä­viin Reis­jär­ven Su­vi­seu­roi­hin voim­me osal­lis­tua ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Eri­lai­nen seu­ra­jär­jes­te­ly on vaa­ti­nut so­peu­tu­mis­ta uu­teen ti­lan­tee­seen ja tyy­ty­mis­tä Tai­vaan Isän tah­toon. Hän on vii­saak­si näh­nyt an­taa meil­le mah­dol­li­suu­den ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta py­säh­tyä ar­jen­kin kes­kel­lä kuun­te­le­maan sitä sa­maa sa­no­maa, mitä olem­me kuul­leet ai­em­pi­na­kin vuo­si­na Su­vi­seu­rois­sa pai­kan pääl­lä.

Eh­kä mo­nel­le Su­vi­seu­rat omas­sa ko­dis­sa lä­heis­ten kes­kel­lä ai­heut­ta­vat vä­hem­män huol­ta ja stres­siä kuin seu­ra­pai­kal­le mat­kus­ta­mi­nen. Sää­o­lo- ja ma­joit­tu­mis­mur­heet ei­vät ko­et­te­le tä­män ke­sän seu­ro­ja ei­kä asun­to­vau­nu­paik­ka­kaan ole kau­im­mai­sel­la pel­lol­la, ku­ten se ta­val­li­ses­ti tun­tuu ole­van!

Myös tä­män ke­sän Su­vi­seu­roil­ta saam­me odot­taa sitä lä­hel­le tu­le­vaa ar­mon sa­no­maa, joka an­taa voi­maa us­ko­mi­seen. Voim­me ru­koil­la Tai­vaan Isän siu­naus­ta Su­vi­seu­roil­le ja sii­hen, et­tä osai­sim­me hil­jen­tyä seu­ra­ra­di­on ää­rel­le kuun­te­le­maan pu­hei­ta ja lau­lu­ja.

***

Kuu­len

kym­me­net tu­han­net lau­lut

mat­kal­la aa­muun

mi­nä­kin yh­dyn

lau­lu­jen par­veen

kes­ki­ke­sän vä­rei­le­vä tuu­li

hiuk­sil­la­ni.

Lau­lu tart­tuu sy­dän­ten ää­niin.

Si­ni­nen tai­vas pil­kot­taa.

Us­kon ja toi­von sä­teet

va­lon tiel­lä.

Vau­la Es­ke­li

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.