JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tässäkö se oli?

8.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

30.3. 12:58
2023033012582520230408060000

Jou­ni Le­so­nen

Se tai­si ol­la pol­ku­pyö­rä, jol­la rou­va hä­vi­si lä­hei­sen ker­ros­ta­lon taak­se läh­ties­sään en­sim­mäi­sen ker­ran töi­hin sai­raa­lan­mä­el­le. Ai­kaa sii­tä on noin 40 vuot­ta.

Sen en­sim­mäi­sen ja vii­me elo­kui­sen aa­mun vii­mei­sen työ­vuo­ron vä­lil­lä eh­ti ta­pah­tua pal­jon. Ra­ken­sim­me kak­si ta­loa, en­sin kau­pun­kiin ja myö­hem­min maal­le. Lap­set syn­tyi­vät, vart­tui­vat, kä­vi­vät kou­lun­sa ja läh­ti­vät. Hei­tä on ete­läs­sä, län­nes­sä ja Kai­nuus­sa. Suo­mes­sa on pal­jon te­ke­mät­tö­miä töi­tä, he löy­si­vät oman­sa.

Kak­si vuot­ta sit­ten las­kin omia, jäl­jel­lä ole­via työ­vuo­ro­ja. Vii­me su­ve­na las­kim­me puo­li­son vuo­ro­jen vä­he­ne­mis­tä. He­rä­tys­kel­lo soi yli 40 vuot­ta vuo­roin kum­mal­le­kin, jos­kus sa­maan ai­kaan mo­lem­mil­le. Nyt em­me tie­dä, mil­loin tar­vit­sem­me seu­raa­van ker­ran sen ään­tä.

Vii­me vuon­na 26. elo­kuu­ta juok­sin par­vek­keel­le ikuis­ta­maan vai­mon vii­meis­tä työ­vuo­roon läh­töä. Siel­lä sai­raa­lan­mä­el­lä lie­nee pi­det­ty pie­net läh­tö­juh­lat. Au­ton hä­vi­tes­sä tal­lin nur­kan taak­se ke­rä­sin ka­las­tus­vä­li­neet ja ajoin ran­taan. Ou­lu­jär­vel­lä oli su­muis­ta ja lä­hes tyyn­tä.

Si­ni­siä, pu­nai­sia, val­kei­ta, kel­tai­sia, vih­rei­tä. Pal­jon mah­tui vä­re­jä run­saan 42 vuo­den pi­tui­sen työ­päi­vä­ni vaat­tei­siin. Niis­sä päi­vis­sä oli pal­jon iloi­sia vä­re­jä, mut­ta myös tum­mia su­run vä­re­jä. Lu­ke­mat­to­mis­sa ko­deis­sa olen ker­to­nut koh­taa­mil­le­ni ih­mi­sil­le ran­kan, lä­heis­ten elä­mää lo­pul­li­ses­ti muut­ta­van vies­tin: ”Rak­kaan­ne on kuol­lut.” Usein olen oven kiin­ni pai­na­es­sa­ni jää­nyt miet­ti­mään, kuin­ka­han tääl­lä tä­män jäl­keen pär­jä­tään.

Elä­mä ja kuo­le­ma, kai­nuu­lais­ten ih­mis­ten äkil­li­set sai­ras­tu­mi­set, jois­ta ei enää pa­la­ta en­ti­sen­lai­seen ar­keen, ovat ol­leet tuon ajan, yli 42 vuot­ta, myös omaa ar­ke­a­ni. Mat­kal­ta tart­tui mu­kaan pal­jon muis­to­ja. Su­rul­lis­ten asi­oi­den ohel­la oli myös ti­lan­tei­ta, jol­loin voin ja sain kol­le­go­je­ni kans­sa aut­taa tei­tä ka­jaa­ni­lai­set, kai­nuu­lai­set ja suo­ma­lai­set. Työ­päi­vä­ni päät­ty­es­sä rei­lut kak­si vuot­ta sit­ten sul­jin erään oven, jota en enää avaa.

Väi­nö Lin­na ker­too ro­maa­nis­saan Tääl­lä poh­jan­täh­den al­la Kos­ke­lan Ak­se­lin ”eläk­keel­le jään­nis­tä”. Elä­mä oli ol­lut rank­kaa ja työt ras­kai­ta. Elä­män vai­hei­siin oli mah­tu­nut kan­sa­lais­so­ta pa­ko­mat­koi­neen, van­keuk­si­neen ja kär­si­myk­si­neen.

Ak­se­lin siir­ty­es­sä va­paam­mal­le maa­ta­lou­den ras­kaat työt siir­tyi­vät Ju­ha­nil­le, po­jis­ta nuo­rim­mal­le, hä­nen ot­ta­es­saan vas­tuun ta­lou­des­ta. Ak­se­li kat­se­li ko­to­na ym­pä­ril­leen to­de­ten: ”Täs­sä­kö se kaik­ki oli?”

”Täs­sä­kö se kaik­ki oli?” Tuo­ta ky­sy­mys­tä olem­me miet­ti­neet puo­li­so­ni kans­sa ku­lu­van tal­ven ai­ka­na ih­me­tel­len ajan no­pe­aa täyt­ty­mis­tä. Tai­taa it­se ku­kin las­kea vä­hän en­nen elä­ke­päi­vien al­ka­mis­ta, mon­ta­ko kuu­kaut­ta, viik­koa ja päi­vää töi­tä vie­lä on jäl­jel­lä. Saa­pu­es­saan tuo päi­vä yl­lät­tää kui­ten­kin mo­nel­la ta­paa. Häm­mäs­ty­en huo­maa vuo­si­kym­men­ten vie­ri­neet no­pe­as­ti pois. Jos­kus mat­kal­la tun­tui, et­tä ”tämä ei lopu kos­kaan”. Ja lo­pul­ta ky­se­lem­me it­sel­tä ja toi­sil­tam­me, mi­hin ne vuo­det hä­vi­si­vät, sii­nä­kö ne kaik­ki oli­vat?

”Luok­sem­me päi­vät men­neet kuin vir­ta saa­pu­vat. Elä­män muis­tot jaam­me, toi­sil­le jät­tää saam­me työt rak­kaat, vai­ke­at.” (VK 528:1)

Elä­mäs­sä on vai­hei­ta, jol­loin sen no­pea ohit­se kii­tä­vyys tu­lee eri­tyi­sen lä­hel­le, ny­ky­ter­mein ti­lan­ne ”me­nee ihon al­le.” Työ­vuo­sien päät­ty­mi­nen on eräs täl­lai­nen vai­he.

Muu­tos tuo iloa ja va­pau­den tun­teen li­sään­ty­mis­tä työn tuo­man vas­tuun pää­tyt­tyä, mut­ta myös hai­keut­ta. Mo­net vuo­sia, jopa vuo­si­kym­me­niä kes­tä­neet ys­tä­vyys­suh­teet työ­to­ve­rei­hin pää­o­sin päät­ty­vät. Har­voin hei­tä enää ta­paam­me tai kuu­lem­me heis­tä mi­tään. Al­kaa uu­den elä­män­vai­heen opet­te­lu.

Em­me ole en­sim­mäi­nen su­ku­pol­vi joka miet­tii, et­tä täs­sä­kö se kaik­ki oli. Jo vuo­si­tu­han­sia sit­ten ih­mi­set poh­ti­vat sa­mo­ja asi­oi­ta. ”Kai­kel­la on mää­rä­het­ken­sä, ai­kan­sa joka asi­al­la tai­vaan al­la” (Saarn. 3:1). Raa­ma­tus­sa to­de­taan myös, et­tä ”ne kaik­ki van­he­ne­vat niin kuin vaa­te” (Jes. 51:9). Psal­min kir­joit­ta­ja ku­vaa kau­niis­ti elä­män vir­ran no­peut­ta: ”Vain kou­ral­li­sen päi­viä sinä an­noit mi­nul­le, elä­mä­ni on si­nun sil­mis­sä­si kuin ohi­kii­tä­vä het­ki. – – Ih­mi­nen on kuin tuu­len­hen­käys, hä­nen päi­vän­sä ka­to­a­vat kuin var­jo.” (Ps. 39:5 ja 144:4.)

Ih­mi­sen käm­me­nen le­veys. Yön kas­te, joka aa­mul­la haih­tuu. Sa­nan­saat­ta­ja, joka juos­ten tu­lee hä­vi­ten pian nä­ky­vis­tä. Sii­nä on ku­vaus ih­mi­sen työ­vuo­sien ja koko elä­män pi­tuu­des­ta ikui­suu­den nä­kö­kul­mas­ta.

JouniLesonen
Olen Savossa syntynyt, mutta tunnen nykyisin itseni kainuulaiseksi jylhien järvien ja korpien mieheksi. Olen ollut reilu 42 vuotta ambulanssissa töissä ensihoitajana. Meillä on luonto lähellä ja minä lähellä luontoa. On huiman upeaa nousta kesäisenä yönä samaan aikaan auringon kanssa ja mennä järvelle. Voisin kertoa suurista kaloista, joita olen Oulujärveltä saanut. Myös Raamatusta löytyy elämänmakuisia tekstejä, joita voin siteerata aivan arkisiinkin kertomuksiin.
JouniLesonen

Kolmekymmentäkuusi pylvästä takana

1.12.2023 6.00
JouniLesonen

"Tehkää kehtoja"

2.11.2023 6.00
JouniLesonen

"Salassa pidettävä"

10.10.2023 8.00
JouniLesonen

Hyvä todistus

2.9.2023 6.15
JouniLesonen

Sinulle saa huutaa

2.8.2023 14.15
JouniLesonen

Kiven aika

2.7.2023 6.00
JouniLesonen

Neljäs pyyntö

1.6.2023 6.00
JouniLesonen

Jalon kirjoittajan kynä

1.5.2023 6.00
JouniLesonen

"Jerusalem, jos sinut unohdan"

5.3.2023 6.00
JouniLesonen

Onko paha paikka?

6.2.2023 6.00
JouniLesonen

Mihin olet matkalla?

7.1.2023 7.00
JouniLesonen

Yhteinen kieli

1.12.2022 6.00
JouniLesonen

Koulutiellä

3.11.2022 13.19
JouniLesonen

Tie

5.10.2022 6.15
JouniLesonen

Kuuskymmentä hummaa nokalla

2.9.2022 6.00
JouniLesonen

Hehkuva kukka ja koukkusormi

1.8.2022 7.00
JouniLesonen

Kun minä olin nuori

9.7.2022 6.00
JouniLesonen

Joka uniinsa uskoo

12.6.2022 6.15
JouniLesonen

Säästetään aikaa

6.5.2022 6.00
JouniLesonen

Täydellistä

16.4.2022 6.00
JouniLesonen

”Tähän päättyi kesä”

11.3.2022 6.00
JouniLesonen

Matkan kauneus

10.2.2022 6.00
JouniLesonen

Pitkä on matka

2.1.2022 7.30
JouniLesonen

Pois juoksee aika

4.12.2021 6.00
JouniLesonen

Elämänlanka ja karpalonkukka

23.10.2021 6.15
JouniLesonen

Mitähän tällä tehdään?

29.9.2021 8.00
JouniLesonen

Älä vastaa outoon numeroon

24.8.2021 7.00
JouniLesonen

Viaton kiisken poikanen

3.8.2021 7.00
JouniLesonen

Elämää pitempi tarina

2.7.2021 7.05
JouniLesonen

Varjoja ja valoa auringon alla

3.6.2021 7.00
JouniLesonen

Särkyvää

3.5.2021 7.05
JouniLesonen

Ja tintti lauloi

1.4.2021 7.05
JouniLesonen

Voimaannuttavia muistoja

4.3.2021 7.05
JouniLesonen

Romanttinen korpivaellus

28.1.2021 7.00
JouniLesonen

Varpuluuta

2.1.2021 6.05
24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys