JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tästä Psalmista en luovu

19.4.2022 10.00

Juttua muokattu:

19.4. 09:59
2022041909593620220419100000

Vau­la Es­ke­li

Olem­me elä­neet ku­lu­nei­den viik­ko­jen ai­ka­na epä­var­muu­den ai­kaa seu­ra­tes­sam­me ny­kyis­tä maa­il­man­ti­lan­net­ta. Vä­lil­lä uu­ti­set so­dan kau­huis­ta ovat jää­neet pyö­ri­mään mie­leen il­lal­la en­nen nu­kah­ta­mis­ta. Moni miet­tii sa­mal­la oman elä­män­sä tur­vaa kai­ken epä­var­muu­den kes­kel­lä.

Lu­ke­mat­to­mat ih­mi­set ovat osoit­ta­neet myö­tä­tun­toa kuul­les­saan so­dan ta­pah­tu­mis­ta ja ru­koil­leet nii­den puo­les­ta, jot­ka nyt kär­si­vät. Usein ru­koil­les­sa tun­tuu, et­tä ei löy­dy oi­kei­ta sa­no­ja. Tuol­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa kuu­lin lu­et­tu­na Daa­vi­din Psal­min (Ps. 31). Lu­ki­ja ke­hot­ti tu­tus­tu­maan Psal­miin ja lu­ke­maan sitä. Hä­nen mu­kaan­sa mo­net uk­rai­na­lai­set lu­ke­vat ky­seis­tä Psal­mia päi­vit­täin ru­kouk­se­na tä­män het­ki­ses­sä elä­män­ti­lan­tees­saan.

Vaula Eskeli

Olen kuun­nel­lut usein ra­di­os­ta runo-oh­jel­maa Tä­män ru­non ha­lu­ai­sin kuul­la. Sa­moin olen naut­ti­nut Vir­tu­aa­li­kir­kon Täs­tä vir­res­tä en luo­vu -tal­len­teis­ta. Sii­hen sa­maan sar­jaan voi­si hy­vin li­sä­tä myös osi­on ”Täs­tä Psal­mis­ta en luo­vu”.

Psal­mien kir­ja on al­ku­jaan ko­ko­el­ma ru­no­ja ja lau­lu­ja. Ne ja­o­tel­laan ai­he­pii­rin mu­kaan hym­nei­hin, ope­tus-, loh­du­tus-, kii­tos-, ru­kous- ja va­li­tusp­sal­mei­hin. Niis­sä avau­tuu koko ih­mi­sen elä­män­kaa­ri, pe­lot, hä­peä, ka­tu­mus, suru ja ilot. Ne voi­vat toi­mia väy­lä­nä myös ti­lan­teis­sa, jois­sa sa­nat ovat hu­kas­sa. Mo­nien tut­tu­jen vir­sien syn­ty­pe­rä on läh­töi­sin Psal­meis­ta.

Psal­mi 31 pu­huu sii­tä tur­vas­ta, joka on kai­ken pe­rus­tus ja kal­lio. Vii­me ke­sän Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­see­na oli­vat tuon Psal­min sa­nat ”Her­ra si­nuun minä tur­vaan”. Vaik­ka em­me voi­neet ko­koon­tua yh­del­le kool­le, ne vä­lit­ti­vät sitä sa­no­maa, joka on vah­va tur­va ja tuki kaik­ki­na ai­koi­na. Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seet tah­to­vat pai­nua unoh­duk­siin pik­ku­hil­jaa, mut­ta ai­na­kin it­ses­tä­ni tun­tuu, et­tä juu­ri tuo tun­nus­lau­se on tänä ai­ka­na ol­lut mo­nen huu­lil­la ru­kouk­sen ta­voin.

Psal­min 31 si­säl­tö tu­lee lä­hel­le mo­nes­ti sii­nä vai­hees­sa, kun se kos­ket­taa juu­ri me­neil­lään ole­vaa elä­män­ti­lan­net­ta. Psal­min sy­vin mer­ki­tys nou­see esiin jo sen en­sim­mäi­sis­tä ja­keis­ta, jois­ta vä­lit­tyy luot­ta­mus Ju­ma­laan sa­ma­nai­kai­ses­ti, kun pyy­de­tään apua vai­ke­as­sa elä­män­ti­lan­tees­sa:

”Her­ra, si­nuun minä tur­vaan. Älä mil­loin­kaan hyl­kää mi­nua. Sinä olet van­hurs­kas, pe­las­ta mi­nut! Kuu­le mi­nua, rien­nä avuk­se­ni! Ole mi­nul­le kal­lio, jon­ka suo­jaan saan pa­e­ta, vuo­ri­lin­na, jo­hon mi­nut pe­las­tat.” (Ps. 31:2–3.)

Tämä pu­hut­te­le­va ru­kous, Daa­vi­din Psal­mi, on osoi­tus Psal­mien roh­kai­se­vas­ta sa­no­mas­ta. Sen sä­keis­tä voi löy­tää vah­vis­tus­ta ja loh­tua omal­le us­kol­le.

Psal­mia lu­kies­sa­ni pääl­lim­mäi­si­nä jäi­vät mie­leen juu­ri nuo sa­nat, jot­ka tu­li­vat lä­hel­le su­vi­seu­ra­tun­nuk­ses­sa. Psal­mi ku­vaa vah­vas­ti ih­mi­sen osaa maa­il­mas­sa. Elä­mään kuu­luu niin va­loi­sia kuin ras­kai­ta ja tum­mi­a­kin sä­vy­jä. Tur­vat­to­muu­den ja hä­dän kes­kel­lä mei­dän ei tar­vit­se kui­ten­kaan tu­keu­tua omiin voi­miim­me, vaan saam­me luot­taa Ju­ma­laan.

Kirk­ko­vuo­den ajan­koh­das­sa Psal­mi 31 si­joit­tuu las­ki­ais­sun­nun­tail­le. Sitä seu­raa­vat paas­to­nai­ka ja Jee­suk­sen va­el­lus koh­ti ris­tin­kuo­le­maa. Va­pah­ta­ja on omal­la kär­si­mi­sel­lään osoit­ta­nut ih­mi­sil­le sen tur­va­kal­li­on, joka kes­tää, vaik­ka kaik­ki muu ym­pä­ril­lä mu­re­nee.

”Sinä olet mi­nun kal­li­o­ni ja pa­ko­paik­ka­ni. Sinä joh­da­tat ja oh­jaat mi­nua, sil­lä sinä olet mi­nun Ju­ma­la­ni. Sinä pääs­tät mi­nut ver­kos­ta, jon­ka vi­hol­li­set ovat vi­rit­tä­neet etee­ni. Sinä olet mi­nun tur­va­ni! Si­nun kä­sii­si minä us­kon hen­ke­ni. Her­ra, sinä lu­nas­tat mi­nut va­paak­si, sinä us­kol­li­nen Ju­ma­la.” (Ps. 31:4–6.)

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Lasillinen maitoa ja siivu vastaleivottua pullaa

10.5.2022 9.00
VaulaEskeli

Vanhan taulun sanoma

15.3.2022 6.00
VaulaEskeli

Työ – ilon ja onnellisuuden lähde?

19.2.2022 7.00
VaulaEskeli

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet

11.1.2022 6.00
VaulaEskeli

Joulun ilosanoma leviää koko maailmalle

24.12.2021 6.00
VaulaEskeli

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille

20.11.2021 6.00
VaulaEskeli

Vuoropuhelua totuudessa

28.10.2021 8.00
VaulaEskeli

Jotta muistaisin kesän lämmön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-kasettisukupolven musiikkitaltiointeja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rippijuhlia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Suviseuroissa päiväseltään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Aurinkomme ylösnousi

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Viime tipassa – yhdestoista hetki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Mitä sinulle kuuluu?

8.4.2021 7.00
VaulaEskeli

Miksi kannattaa rukoilla?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi katsohan lintua oksalla puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Joulun valo loistaa pimeän keskellä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Eikö sunnuntai ole enää lepopäivä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Lentäen pelkojen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nappikoneelta kaupunkiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Puutarhassa voi kokea ihmeitä

18.8.2020 11.05
VaulaEskeli

Aurinko pilkottaa puiden välistä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Alkukesän vihreys kantaa huomisen toivoa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Kokemuksia tukiperhe- ja sijaisvanhemmuudesta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kirje kummilapselle

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Pyhäkoulu tukee lapsen uskoa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Runot avaavat erilaisia näkökulmia

19.2.2020 6.30
VaulaEskeli

Postiautomatkaa ja leivoksia, muistoja lapsuudesta

12.1.2020 6.45
27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys