JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Täydellistä

16.4.2022 6.00

Juttua muokattu:

7.4. 11:00
2022040711002720220416060000

Jou­ni Le­so­nen

Ym­pä­ril­läm­me mai­nos­te­taan ole­van pal­jon täy­del­li­syyt­tä. Mai­nok­set roh­kai­se­vat mei­tä pyr­ki­mään täy­del­li­syy­teen. Mo­net me­di­an ju­tut an­ta­vat vih­jei­tä, mi­ten mil­loin­kin sii­hen pääs­tään: ”Näin on­nis­tut te­ke­mään täy­del­li­sen lop­pu­tu­lok­sen ate­ri­as­sa, kat­tauk­ses­sa, pyyk­kien viik­kauk­ses­sa, au­ton pe­sus­sa ja kiil­lo­tuk­ses­sa, huo­ne­ka­lu­jen si­joit­te­lus­sa, puu­tar­han hoi­dos­sa, kah­vin kei­tos­sa.” On­han näi­tä täy­del­li­syyk­siä.

Kil­paur­hei­lus­sa­kin nä­em­me tai kuu­lem­me tuon tuos­ta ”lä­hes täy­del­li­syyt­tä hi­po­van suo­ri­tuk­sen”. ”Lä­hes täy­del­li­nen.” Jo­tain siis jäi vie­lä puut­tu­maan.

Mil­loin sinä on­nis­tuit jos­sain teh­tä­väs­sä täy­del­li­ses­ti? Olet­ko yrit­tä­nyt saa­vut­taa mai­nit­tu­jen vink­kien in­noit­ta­ma­na jos­sain asi­ois­sa täy­del­lis­tä lop­pu­tu­los­ta? Jos olet, pe­tyit­kö? Jäi­kö puut­tu­maan vä­hän?

Jos­kus nämä vin­kit saa­vat mie­len hy­väk­si, jopa nau­rat­ta­vat. Toi­si­naan ne är­syt­tä­vät. Täy­del­li­syy­den oh­jeet saat­ta­vat al­kaa va­roi­tuk­sel­la tai ky­sy­myk­sel­lä: ”Et­hän kos­kaan tee näin?” tai ”Olet­ko ai­na teh­nyt näin? Ei kan­nat­tai­si.” Nii­tä lu­kies­sa saat­taa huo­ma­ta, et­tä kol­me­kym­men­tä vuot­ta – jopa pi­tem­pään­kin – olen keit­tä­nyt kah­vin vää­rin, pyyh­ki­nyt pöy­dän vää­rin, en ole osan­nut keit­tää puu­roa en­kä keit­to­ja tai edes vet­tä oi­kein, en ava­ta tai sul­kea ovea oi­kein. Lu­mi­töi­den te­ke­mi­ses­sä­kin tai­taa ol­la toi­vo­mi­sen va­raa. Oi­ke­as­taan olen teh­nyt kai­ken vää­rin. Jos us­kon vink­kei­hin, sii­nä meni vuo­si­kym­men­ten osaa­mi­se­ni vie­mä­ris­tä alas. Se saat­taa har­mit­taa.

Ih­mis­suh­teis­sa­kin us­ko­tel­laan saa­vu­tet­ta­van täy­del­li­syys näil­lä vin­keil­lä. Eh­kä ih­mis­suh­tei­den hoi­ta­mi­ses­sa on­kin meil­lä pal­jon pa­ran­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta tus­kin ne näi­den eri me­di­oi­den an­ta­mil­la vin­keil­lä kui­ten­kaan täy­del­li­sik­si muut­tu­vat.

Raa­mat­tu on mie­len­kiin­toi­nen kir­ja. Siel­tä löy­tyy ker­to­muk­sia täy­del­li­syy­des­tä, täy­del­li­syy­teen pyr­ki­mi­ses­tä ja ih­mi­sis­tä, jot­ka ku­vit­te­li­vat on­nis­tu­neen­sa täy­del­li­syy­den ta­voit­te­lus­saan. Job, van­han lii­ton mies, us­koi ole­van­sa sa­nois­saan täy­del­li­nen. ”Sa­na­ni ei­vät ole val­het­ta – mies, jol­la on täy­del­li­nen tie­to, on edes­sä­si” (Job 36:4). Uu­den lii­ton mies Jaa­kob sen si­jaan to­te­aa: ”Jos joku ei hai­rah­du pu­hees­sa, niin hän on täy­del­li­nen mies ja ky­ke­nee hil­lit­se­mään myös koko ruu­miin­sa” (Jaak. 3:2). Kum­pi heis­tä oli oi­ke­as­sa?

Mo­nien elä­män vai­hei­den jäl­keen Job to­te­aa Ju­ma­lan pu­hut­te­lus­sa: ”Sen, joka tah­too ojen­taa Ju­ma­laa, on ol­ta­va val­mis vas­taa­maan sa­nois­taan. Sil­loin Job sa­noi Her­ral­le: Olen lii­an vä­häi­nen. Mi­ten voi­sin vas­ta­ta si­nul­le? Minä pa­nen kä­den suul­le­ni ja vai­ke­nen.” (Job 40:2–4.) Myö­hem­min hän vie­lä jat­kaa. ”Sen täh­den minä hä­pe­än pu­hei­ta­ni ja ka­dun nii­tä to­mus­sa ja tuh­kas­sa” (Job 42:6).

Jee­sus kan­nus­ti mo­nis­sa ti­lan­teis­sa ope­tus­lap­si­aan pyr­ki­mään koh­ti täy­del­li­syyt­tä: ”Ol­kaa siis te täy­del­li­set, niin kuin tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne täy­del­li­nen on” (Matt. 5:48). ”Jos tah­dot ol­la täy­del­li­nen, niin mene, myy, mitä si­nul­la on, ja an­na köy­hil­le.” (Matt. 19:21) ”Tä­hän as­ti te et­te ole ano­neet mi­tään mi­nun ni­mes­sä­ni; ano­kaa, niin te saat­te, et­tä tei­dän ilon­ne oli­si täy­del­li­nen” (Joh. 16:24).

Kan­nat­taa­ko täy­del­li­syy­teen pyr­kiä? Voi­ko sitä saa­vut­taa, ja jos voi, mis­sä asi­ois­sa? On­ko mis­sään täy­del­li­syyt­tä? Mo­net Raa­ma­tun koh­dat kan­nus­ta­vat ih­mis­tä et­si­mään täy­del­li­syyt­tä, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta tie­däm­me jää­väm­me kau­ak­si sii­tä..

Luo­mis­työn päät­ty­es­sä ”Ju­ma­la kat­soi kaik­kea te­ke­mään­sä, ja kaik­ki oli hy­vää” (1. Moos. 1:31). Luo­mis­työ oli hy­vää, mut­ta Ju­ma­la ei sano sa­nas­saan, et­tä ”kaik­ki oli täy­del­lis­tä”. Ih­mi­ses­sä Ju­ma­lan luo­mis­työ oli täy­del­lis­tä, sil­lä Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen. To­sin syn­ti tur­me­li sen.

Kes­kel­läm­me on myös sel­lais­ta Ju­ma­lan luo­maa täy­del­li­syyt­tä, jota ei luon­nol­li­sin sil­min voi näh­dä. Psal­min kir­joit­ta­ja il­mai­see sen näin: ”Sii­o­nis­ta, jon­ka kau­neus on täy­del­li­nen, Ju­ma­la il­mes­tyy kirk­kau­des­sa” (Ps. 50:2).

Ju­ma­lan lu­pauk­sen mu­kaan py­sy­vä, ka­to­a­ma­ton täy­del­li­syys on edes­sä. Noin 350 vuot­ta sit­ten vir­si­ru­noi­li­ja sa­noit­ti tuon täy­del­li­syy­den ajan: ”Sie­lu­a­ni vir­voit­taa, tus­kan al­ta kir­voit­taa, kun saan ker­ran, tie­dän sen, täy­del­li­sen au­tuu­den. Van­hurs­kas­ten kun­ni­aa tääl­lä voin vain aa­vis­taa. Her­ra, au­ta val­vo­maan, us­ko­maan ja toi­vo­maan.” (VK 598:9–10.)

JouniLesonen
Olen Savossa syntynyt, mutta tunnen nykyisin itseni kainuulaiseksi jylhien järvien ja korpien mieheksi. Olen ollut reilu 42 vuotta ambulanssissa töissä ensihoitajana. Meillä on luonto lähellä ja minä lähellä luontoa. On huiman upeaa nousta kesäisenä yönä samaan aikaan auringon kanssa ja mennä järvelle. Voisin kertoa suurista kaloista, joita olen Oulujärveltä saanut. Myös Raamatusta löytyy elämänmakuisia tekstejä, joita voin siteerata aivan arkisiinkin kertomuksiin.
JouniLesonen

Kolmekymmentäkuusi pylvästä takana

1.12.2023 6.00
JouniLesonen

"Tehkää kehtoja"

2.11.2023 6.00
JouniLesonen

"Salassa pidettävä"

10.10.2023 8.00
JouniLesonen

Hyvä todistus

2.9.2023 6.15
JouniLesonen

Sinulle saa huutaa

2.8.2023 14.15
JouniLesonen

Kiven aika

2.7.2023 6.00
JouniLesonen

Neljäs pyyntö

1.6.2023 6.00
JouniLesonen

Jalon kirjoittajan kynä

1.5.2023 6.00
JouniLesonen

Tässäkö se oli?

8.4.2023 6.00
JouniLesonen

"Jerusalem, jos sinut unohdan"

5.3.2023 6.00
JouniLesonen

Onko paha paikka?

6.2.2023 6.00
JouniLesonen

Mihin olet matkalla?

7.1.2023 7.00
JouniLesonen

Yhteinen kieli

1.12.2022 6.00
JouniLesonen

Koulutiellä

3.11.2022 13.19
JouniLesonen

Tie

5.10.2022 6.15
JouniLesonen

Kuuskymmentä hummaa nokalla

2.9.2022 6.00
JouniLesonen

Hehkuva kukka ja koukkusormi

1.8.2022 7.00
JouniLesonen

Kun minä olin nuori

9.7.2022 6.00
JouniLesonen

Joka uniinsa uskoo

12.6.2022 6.15
JouniLesonen

Säästetään aikaa

6.5.2022 6.00
JouniLesonen

”Tähän päättyi kesä”

11.3.2022 6.00
JouniLesonen

Matkan kauneus

10.2.2022 6.00
JouniLesonen

Pitkä on matka

2.1.2022 7.30
JouniLesonen

Pois juoksee aika

4.12.2021 6.00
JouniLesonen

Elämänlanka ja karpalonkukka

23.10.2021 6.15
JouniLesonen

Mitähän tällä tehdään?

29.9.2021 8.00
JouniLesonen

Älä vastaa outoon numeroon

24.8.2021 7.00
JouniLesonen

Viaton kiisken poikanen

3.8.2021 7.00
JouniLesonen

Elämää pitempi tarina

2.7.2021 7.05
JouniLesonen

Varjoja ja valoa auringon alla

3.6.2021 7.00
JouniLesonen

Särkyvää

3.5.2021 7.05
JouniLesonen

Ja tintti lauloi

1.4.2021 7.05
JouniLesonen

Voimaannuttavia muistoja

4.3.2021 7.05
JouniLesonen

Romanttinen korpivaellus

28.1.2021 7.00
JouniLesonen

Varpuluuta

2.1.2021 6.05
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys