JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"Tehkää kehtoja"

2.11.2023 6.00

Juttua muokattu:

2.11. 09:56
2023110209561720231102060000

Jou­ni Le­so­nen

Mo­net jul­ki­suu­den hen­ki­löt ovat vuo­si­kym­men­ten, vuo­si­sa­to­jen ja vuo­si­tu­han­ten ai­koi­na jää­neet "elä­mään" vii­sait­ten aja­tus­ten­sa vuok­si. Siis aja­tus­ten, jot­ka he ovat lau­su­neet ää­neen. Sa­nat tai lau­seet on kir­joi­tet­tu muis­tiin. Jos­kus jo het­kel­lä, jol­loin ne lau­sut­tiin, on ihas­tel­tu sa­no­jen vii­saut­ta ja ar­vel­tu, et­tä juu­ri nii­den sa­no­jen vuok­si ky­sei­sen hen­ki­lön sa­nat ja sa­no­jen lau­su­ja tu­le­vat jää­mään "kuo­le­mat­to­mik­si."

Myös mo­nil­la meis­tä voi ol­la muis­tis­sa jon­kun lä­hei­sen tai tu­tun sa­non­ta, joka on jää­nyt elä­mään. So­pi­vis­sa ti­lan­teis­sa saa­tam­me muis­tel­la ky­seis­tä hen­ki­löä ja hä­nen vii­sai­ta – tai muu­ten vain mie­leem­me jää­nei­tä – aja­tuk­si­aan. Muis­tat­ko sinä täl­lai­sia hen­ki­löi­tä?

Tä­män blo­gin lo­pus­sa muis­te­len eräs­tä lau­set­ta vuo­si­kym­men­ten ta­kaa. En pal­jas­ta sitä vie­lä, malt­ta­net­ko odot­taa.

Joi­den­kin Raa­ma­tun hen­ki­löi­den sa­no­mi­set ovat elä­neet jo vuo­si­tu­han­sia. Eh­kä si­nä­kin muis­tat Raa­ma­tun hen­ki­löi­tä juu­ri hei­dän vii­sais­ta lau­seis­ta tai pu­heis­taan. Mi­nul­la on nyt mie­les­sä­ni kak­si kuo­le­ma­ton­ta aja­tus­ta Raa­ma­tus­ta. Toi­ses­ta on mei­dän ai­kaam­me saak­ka jää­nyt elä­mään lau­se "Sa­lo­mo­nin tuo­mio". Toi­nen liit­tyy Van­han tes­ta­men­tin pro­feet­ta Aa­mok­sen pu­hee­seen Ju­ma­las­ta luo­pu­neel­le kan­sal­leen. Lau­se kuu­luu: "Oi­keus vir­rat­koon kuin vesi ja van­hurs­kaus kuin eh­ty­mä­tön puro" (Aam. 5:24).

Ku­nin­gas­ten kir­jas­sa ker­ro­taan Sa­lo­mo­nin an­ta­mas­ta tuo­mi­os­ta. Ker­to­mus si­näl­lään on jul­ma, mut­ta nuo ly­hy­et, Sa­lo­mo­nin lau­su­mat sa­nat ovat luo­neet oman kä­sit­teen­sä oi­ke­as­ta tuo­mi­os­ta. Raa­ma­tus­sa ku­va­taan, mi­ten "kaut­ta koko Is­ra­e­lin le­vi­si tie­to tuo­mi­os­ta, jon­ka ku­nin­gas oli an­ta­nut. Kaik­ki al­koi­vat kun­ni­oit­taa ku­nin­gas­ta, sil­lä he nä­ki­vät nyt, et­tä hän oli saa­nut Ju­ma­lal­ta vii­sau­den tuo­mi­ta ja hal­li­ta oi­kein." (1. Kun. 3:28.)

Siir­ryn nyt lä­hem­mäk­si ny­ky­ai­kaa. Edel­li­sel­lä vuo­si­sa­dal­la, 1960-lu­vul­la, Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti­nä oli muu­ta­mia vuo­sia John F. Ken­ne­dy. Erääs­tä hä­nen pi­tä­mäs­tään pu­hees­ta on jää­nyt elä­mään lau­se, jota muis­tel­laan sil­loin täl­löin edel­leen­kin. Lau­se so­pii mi­hin maa­han tai kan­saan ta­han­sa. Se kuu­luu näin: "Äl­kää ky­sy­kö, mitä maan­ne voi teh­dä tei­dän hy­väk­sen­ne – ky­sy­kää, mitä te voit­te teh­dä maan­ne hy­väk­si. Hy­vät maa­il­man kan­sa­lai­set. Äl­kää ky­sy­kö, mitä Ame­rik­ka voi teh­dä tei­dän eteen­ne, vaan mitä me yh­des­sä voim­me teh­dä ih­mis­ten va­pau­den eteen." Ei­kö kuu­los­ta­kin hie­nol­ta ja isän­maal­li­sel­ta aja­tuk­sel­ta?

Mar­tin Lut­her King piti Was­hing­to­nis­sa elo­kuus­sa 1963 pu­heen, jos­sa hän unel­moi vä­ril­lis­ten sor­ron päät­ty­mi­ses­tä ja va­pau­des­ta. Pu­het­ta on myö­hem­min mai­nit­tu eri yh­teyk­sis­sä "maa­il­man kaik­kein ai­ko­jen kuu­lui­sim­mak­si ja par­haak­si pu­heek­si." Tuos­ta pit­käs­tä pu­hees­ta on jää­nyt elä­mään kol­me sa­naa, jot­ka sil­loin täl­löin nou­se­vat edel­leen­kin eri yh­teyk­sis­sä esil­le. Nuo sa­nat kuu­lu­vat näin: "Mi­nul­la on unel­ma."

Mut­ta nyt me­nen sii­hen ai­em­min lu­paa­maa­ni lau­see­seen, jon­ka luin kau­an sit­ten erään päi­vä­leh­den ar­tik­ke­lis­ta. Ju­tus­sa ker­rot­tiin, kuin­ka erääl­lä paik­ka­kun­nal­la oli kan­sa­lai­so­pis­tos­sa ru­vet­tu as­kar­te­le­maan ruu­mi­sark­kua it­sel­le.

Kurs­si sai hy­vän suo­si­on. Seu­dun kai­ke­ni­käi­set mie­het, nuo­ret­kin, in­nos­tui­vat suu­rin jou­koin te­ke­mään ark­ku­ja. Opet­ta­ja ker­toi ju­tus­sa, et­tä nuor­ten mies­ten pi­täi­si ra­ken­taa jo­tain muu­ta kuin ark­kua it­sel­leen, on­han heil­lä to­den­nä­köi­ses­ti edes­sään vuo­si­kym­me­niä kes­tä­vä elä­mä, työ, per­he ja las­ten kas­vat­ta­mi­nen ai­kui­suu­teen as­ti.

Kurs­sin opet­ta­jan pääs­sä "vä­läh­ti" hie­no aja­tus. Hän ke­hot­ti kurs­sil­le saa­pu­neil­le nuo­ria mie­hiä: "Teh­kää te keh­to­ja, äl­kää ark­ku­ja." En toki tie­dä, mi­ten laa­jas­ti tuo hie­no aja­tus jäi elä­mään, mut­ta mi­nuun se kui­ten­kin teki vah­van vai­ku­tuk­sen. Sii­nä­hän ki­tey­tyy aja­tus tu­le­vai­suu­des­ta ja toi­vos­ta, jol­la lu­pauk­sel­la jo kau­an sit­ten Je­re­mia roh­kai­si kan­saan­sa: "Ot­ta­kaa it­sel­len­ne vai­mot, syn­ty­köön teil­le poi­kia ja tyt­tä­riä" (Jer. 29:6).

JouniLesonen
Olen Savossa syntynyt, mutta tunnen nykyisin itseni kainuulaiseksi jylhien järvien ja korpien mieheksi. Olen ollut reilu 42 vuotta ambulanssissa töissä ensihoitajana. Meillä on luonto lähellä ja minä lähellä luontoa. On huiman upeaa nousta kesäisenä yönä samaan aikaan auringon kanssa ja mennä järvelle. Voisin kertoa suurista kaloista, joita olen Oulujärveltä saanut. Myös Raamatusta löytyy elämänmakuisia tekstejä, joita voin siteerata aivan arkisiinkin kertomuksiin.
JouniLesonen

Kolmekymmentäkuusi pylvästä takana

1.12.2023 6.00
JouniLesonen

"Salassa pidettävä"

10.10.2023 8.00
JouniLesonen

Hyvä todistus

2.9.2023 6.15
JouniLesonen

Sinulle saa huutaa

2.8.2023 14.15
JouniLesonen

Kiven aika

2.7.2023 6.00
JouniLesonen

Neljäs pyyntö

1.6.2023 6.00
JouniLesonen

Jalon kirjoittajan kynä

1.5.2023 6.00
JouniLesonen

Tässäkö se oli?

8.4.2023 6.00
JouniLesonen

"Jerusalem, jos sinut unohdan"

5.3.2023 6.00
JouniLesonen

Onko paha paikka?

6.2.2023 6.00
JouniLesonen

Mihin olet matkalla?

7.1.2023 7.00
JouniLesonen

Yhteinen kieli

1.12.2022 6.00
JouniLesonen

Koulutiellä

3.11.2022 13.19
JouniLesonen

Tie

5.10.2022 6.15
JouniLesonen

Kuuskymmentä hummaa nokalla

2.9.2022 6.00
JouniLesonen

Hehkuva kukka ja koukkusormi

1.8.2022 7.00
JouniLesonen

Kun minä olin nuori

9.7.2022 6.00
JouniLesonen

Joka uniinsa uskoo

12.6.2022 6.15
JouniLesonen

Säästetään aikaa

6.5.2022 6.00
JouniLesonen

Täydellistä

16.4.2022 6.00
JouniLesonen

”Tähän päättyi kesä”

11.3.2022 6.00
JouniLesonen

Matkan kauneus

10.2.2022 6.00
JouniLesonen

Pitkä on matka

2.1.2022 7.30
JouniLesonen

Pois juoksee aika

4.12.2021 6.00
JouniLesonen

Elämänlanka ja karpalonkukka

23.10.2021 6.15
JouniLesonen

Mitähän tällä tehdään?

29.9.2021 8.00
JouniLesonen

Älä vastaa outoon numeroon

24.8.2021 7.00
JouniLesonen

Viaton kiisken poikanen

3.8.2021 7.00
JouniLesonen

Elämää pitempi tarina

2.7.2021 7.05
JouniLesonen

Varjoja ja valoa auringon alla

3.6.2021 7.00
JouniLesonen

Särkyvää

3.5.2021 7.05
JouniLesonen

Ja tintti lauloi

1.4.2021 7.05
JouniLesonen

Voimaannuttavia muistoja

4.3.2021 7.05
JouniLesonen

Romanttinen korpivaellus

28.1.2021 7.00
JouniLesonen

Varpuluuta

2.1.2021 6.05
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys