JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tie

5.10.2022 6.15

Juttua muokattu:

4.10. 11:37
2022100411375020221005061500

Jou­ni Le­so­nen

Mil­loin vii­mek­si ajat­te­lit kul­kies­sa­si tie­tä, jota kul­jet? Ai­na, kun sul­jet ko­ti­si oven, läh­det jol­le­kin tiel­le. Se tie voi ol­la iso, pie­ni, ku­rai­nen, ta­sai­nen, le­veä, ka­pea, pit­kä, ly­hyt, kuop­pai­nen, si­leä, mut­kai­nen, suo­ra, ta­sai­nen tai mä­ki­nen. Mat­kal­la­si on ai­na jo­kin pää­mää­rä. Tie, jon­ka va­lit­sit, vie si­nut sin­ne.

Tie on hyvä ja var­sin ylei­nen kes­kus­te­lu­nai­he. Kun ta­paat jon­kun tu­tun, var­sin­kin sel­lai­sen, jota et ta­paa ko­vin usein, voi ol­la vai­kea kek­siä heti luon­te­via kes­kus­te­lu­nai­hei­ta. On muu­ta­mia var­mo­ja ai­hei­ta, jois­ta voi aloit­taa lä­hes ke­nen kans­sa ta­han­sa: tiet ja nii­den kun­to, mat­kan pi­tuus ja sää.

Kaik­ki ovat saa­pu­neet koh­taa­mi­seen jos­tain lä­hel­tä tai kau­kaa, jon­kin­lai­ses­sa sääs­sä, hy­väs­sä tai huo­nos­sa, ja yleen­sä tie­tä myö­ten. Eh­kä kum­mal­la­kin kes­kus­te­li­jal­la on mat­kan var­rel­ta jo­tain mie­len­kiin­tois­ta ker­rot­ta­vaa. Tai­taa myös ol­la var­sin ylei­nen tapa moit­tia säi­tä ja usein myös tei­tä ja nii­den kun­toa. Mil­loin ne ovat au­raa­mat­to­mia, hie­koit­ta­mat­to­mi­na liuk­kai­ta tai huo­nos­ti la­nat­tu­ja. Ke­säl­lä saat­ta­vat pö­lis­tä.

Sää ja tiet voi­vat­kin ol­la so­pi­vas­sa suh­tees­sa toi­siin­sa, ja tien huo­no kun­to voi joh­tua so­pi­mat­to­mis­ta säis­tä. Tiel­tä voi myös ek­syä, ny­kyi­sin se to­sin tai­taa ol­la har­vi­nai­sem­paa kuin en­nen. Tiet ovat hy­vin ni­met­ty­jä, ja suun­nil­leen kaik­ki löy­tä­vät pu­he­li­mes­taan tai au­tos­taan na­vi­gaat­to­rin, joka opas­taa et­si­jän pe­ril­le. Vie­lä muu­ta­mia vuo­si­kym­me­niä sit­ten men­tiin noin-ar­vi­oil­la. ”Sitä tie­tä vii­si ki­lo­met­riä, kään­ny oi­ke­al­le ja jat­ka ris­teyk­seen, jos­sa on suu­ri kuu­si.”

On­ko si­nul­ta kos­kaan tie ka­don­nut? Tämä ai­he oli niin mie­len­kiin­toi­nen, et­tä otin esil­le Raa­ma­tun ja kat­se­lin, mitä siel­lä ker­ro­taan ties­tä. Ja kyl­lä: siel­lä ker­ro­taan eri ta­voin pal­jon eri­lai­sis­ta teis­tä, nii­den ka­dot­ta­mi­ses­ta ja löy­ty­mi­ses­tä.

Van­han lii­ton mies ky­se­li ja va­lit­ti kau­an sit­ten. ”Mik­si hän an­taa elä­män va­lon mie­hel­le, joka on Ju­ma­lan saar­ta­ma, jol­ta tie on ka­don­nut?” Ar­vaat var­maan, et­tä ky­se­li­jä oli Job (Job 3:23).

Raa­mat­tu ker­too myös roh­kai­se­vas­ti, et­tä ”Her­ra oh­jaa omien­sa tie­tä” (Ps. 1:6). Hä­nen tien­sä sa­no­taan myös ole­van hyvä. Sil­lä tiel­lä kul­ki­joi­den ker­ro­taan kul­ke­van aa­mun­ka­joa koh­den, "joka kir­kas­tuu kir­kas­tu­mis­taan täy­teen päi­vään saak­ka" (Sa­nanl. 4:18).

Her­ran omien tiel­lä on myös nimi. ”Sitä kut­su­taan py­häk­si tiek­si. Epä­py­hä ei saa sil­le tiel­le as­tua. Her­ran tien kul­ki­joil­le se kuu­luu, heil­le yk­sin.” Raa­ma­tun mu­kaan se tie on kai­ta, mut­ta sil­ti sil­tä ei tyh­mä­kään ek­sy. (Jes. 35:8.) Tiel­lä­kul­ki­ja saa myös pyy­tää mat­kal­laan opas­tus­ta: ”Her­ra, ope­ta mi­nul­le tie­si, joh­da­ta jal­ka­ni oi­ke­al­le po­lul­le” (Ps. 27:11). Sil­lä tiel­lä löy­tyy myös rau­ha le­vot­to­man ajan kes­kel­lä: ”Py­säh­ty­kää, kat­so­kaa min­ne olet­te me­nos­sa. – – Va­lit­kaa oi­kea tie ja kul­ke­kaa sitä, niin löy­dät­te rau­han” (Jer. 6:16).

Kau­an sit­ten Van­han tes­ta­men­tin pro­feet­ta en­nus­ti ker­to­en tu­le­vas­ta ajas­ta. ”Minä olen ää­ni, joka huu­taa erä­maas­sa” (Joh. 1:23): ”Rai­vat­kaa au­ti­o­maa­han Her­ral­le tie! Ta­soit­ta­kaa yli aron val­ta­tie mei­dän Ju­ma­lal­lem­me!” (Jes. 40:3.)

Pyhä tie ja sil­lä kul­ke­mis­ta voi­daan opet­taa ih­mi­sil­le, jot­ka ei­vät sitä vie­lä ole löy­tä­neet. Erääs­tä Uu­den tes­ta­men­tin mie­hes­tä ker­ro­taan, et­tä ”hä­nel­le oli ope­tet­tu Her­ran tie.” Sa­no­taan, et­tä hän py­hää in­toa heh­ku­en kul­ki sitä tie­tä, ju­lis­ti sa­naa ja opet­ti. (Ap.t. 18:25.)

Py­häl­lä tiel­lä on toi­nen, mo­nil­le hy­vin tut­tu nimi. Sen sa­no­taan ole­van tai­vaan tie. Her­ram­me ker­toi ai­kan­sa ih­mi­sil­le. ”Minä olen tie, to­tuus ja elä­mä. Ei ku­kaan pää­se Isän luo muu­ten kuin mi­nun kaut­ta­ni.” (Joh. 14:6.) Hän kui­ten­kin huo­maut­ti, ”mi­ten ah­das on­kaan se port­ti ja ka­pea se tie, joka vie elä­mään, ja vain har­vat löy­tä­vät sen” (Matt. 7:14).

Vir­si­ru­noi­li­ja muis­tut­taa kau­niis­ti ja roh­kai­se­vas­ti, et­tä py­häl­lä tiel­lä ei tar­vit­se kul­kea yk­sin: ”Tie on au­ki tai­vaa­seen, py­häin rie­muun ikui­seen! Muis­ta, kuka kans­sas kul­kee, suo­jaan­sa ken si­nut sul­kee.” (VK 179:5.)

On­pa hyvä ja tut­tu tie. Kul­je­taan sil­lä mat­kan lop­puun saak­ka.

JouniLesonen
Olen Savossa syntynyt, mutta tunnen nykyisin itseni kainuulaiseksi jylhien järvien ja korpien mieheksi. Olen ollut reilu 42 vuotta ambulanssissa töissä ensihoitajana. Meillä on luonto lähellä ja minä lähellä luontoa. On huiman upeaa nousta kesäisenä yönä samaan aikaan auringon kanssa ja mennä järvelle. Voisin kertoa suurista kaloista, joita olen Oulujärveltä saanut. Myös Raamatusta löytyy elämänmakuisia tekstejä, joita voin siteerata aivan arkisiinkin kertomuksiin.
JouniLesonen

Kolmekymmentäkuusi pylvästä takana

1.12.2023 6.00
JouniLesonen

"Tehkää kehtoja"

2.11.2023 6.00
JouniLesonen

"Salassa pidettävä"

10.10.2023 8.00
JouniLesonen

Hyvä todistus

2.9.2023 6.15
JouniLesonen

Sinulle saa huutaa

2.8.2023 14.15
JouniLesonen

Kiven aika

2.7.2023 6.00
JouniLesonen

Neljäs pyyntö

1.6.2023 6.00
JouniLesonen

Jalon kirjoittajan kynä

1.5.2023 6.00
JouniLesonen

Tässäkö se oli?

8.4.2023 6.00
JouniLesonen

"Jerusalem, jos sinut unohdan"

5.3.2023 6.00
JouniLesonen

Onko paha paikka?

6.2.2023 6.00
JouniLesonen

Mihin olet matkalla?

7.1.2023 7.00
JouniLesonen

Yhteinen kieli

1.12.2022 6.00
JouniLesonen

Koulutiellä

3.11.2022 13.19
JouniLesonen

Kuuskymmentä hummaa nokalla

2.9.2022 6.00
JouniLesonen

Hehkuva kukka ja koukkusormi

1.8.2022 7.00
JouniLesonen

Kun minä olin nuori

9.7.2022 6.00
JouniLesonen

Joka uniinsa uskoo

12.6.2022 6.15
JouniLesonen

Säästetään aikaa

6.5.2022 6.00
JouniLesonen

Täydellistä

16.4.2022 6.00
JouniLesonen

”Tähän päättyi kesä”

11.3.2022 6.00
JouniLesonen

Matkan kauneus

10.2.2022 6.00
JouniLesonen

Pitkä on matka

2.1.2022 7.30
JouniLesonen

Pois juoksee aika

4.12.2021 6.00
JouniLesonen

Elämänlanka ja karpalonkukka

23.10.2021 6.15
JouniLesonen

Mitähän tällä tehdään?

29.9.2021 8.00
JouniLesonen

Älä vastaa outoon numeroon

24.8.2021 7.00
JouniLesonen

Viaton kiisken poikanen

3.8.2021 7.00
JouniLesonen

Elämää pitempi tarina

2.7.2021 7.05
JouniLesonen

Varjoja ja valoa auringon alla

3.6.2021 7.00
JouniLesonen

Särkyvää

3.5.2021 7.05
JouniLesonen

Ja tintti lauloi

1.4.2021 7.05
JouniLesonen

Voimaannuttavia muistoja

4.3.2021 7.05
JouniLesonen

Romanttinen korpivaellus

28.1.2021 7.00
JouniLesonen

Varpuluuta

2.1.2021 6.05
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys