JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vanhan taulun sanoma

15.3.2022 6.00

Juttua muokattu:

4.3. 11:03
2022030411034520220315060000

Vau­la Es­ke­li

Taiteilijan näkemys 12-vuotiaasta Jeesuksesta temppelissä. Sain taulun lapsena äidiltäni syntymäpäivälahjaksi.

Taiteilijan näkemys 12-vuotiaasta Jeesuksesta temppelissä. Sain taulun lapsena äidiltäni syntymäpäivälahjaksi.

Vaula Eskeli


Tu­lit luok­se­ni ky­lään.

Päi­vän hä­mär­ty­es­sä

sa­maan las­ten ru­kouk­seen

kie­doim­me toi­sem­me,

nu­kah­dim­me läm­pi­män

pei­ton al­le.


Sei­näl­lä mei­tä kat­soi

kul­ta­hiuk­si­nen en­ke­li.


(Vau­la Es­ke­li)


Van­hoi­hin esi­nei­siin liit­tyy eri­lais­ten muis­ti­ku­vien kaut­ta mo­ni­ker­rok­sel­li­suus, joka si­too ne kiin­te­äs­ti elä­mään. Esi­neis­sä kul­ke­va su­ku­pol­vien ket­ju tuo ne ny­ky­päi­vään. Kes­keis­tä on myös­kin se, mis­tä esi­ne on pe­räi­sin ja ke­nel­tä sen on saa­nut.

Haa­lis­tu­nut van­ha va­lo­ku­va on saa­nut ai­ko­jen saa­tos­sa paik­kan­sa mo­nen ko­din sei­näl­lä tai kir­ja­hyl­lys­sä. Jo­kin van­ha huo­ne­ka­lu tai esi­ne ha­lu­taan säi­lyt­tää ar­vok­kaa­na muis­to­na omas­ta lap­suu­des­ta tai van­hem­pien ja iso­van­hem­pien men­nei­syy­des­tä. Ul­la­kol­le ja va­ras­toi­hin vie­dyt esi­neet kun­nos­te­taan ja tuo­daan ta­kai­sin si­säl­le, jos­sa ne saa­vat oman paik­kan­sa.

Ko­ti­ni sei­näl­lä ole­va van­ha tau­lu he­rät­tää oma­koh­tai­sia muis­ti­ku­via lap­suu­des­ta­ni. Äi­din mi­nul­le 6-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si os­ta­ma suo­je­lu­sen­ke­li­tau­lu oli eri­lai­nen kuin si­sa­rel­la­ni ole­va. Tau­lu ei ole se tut­tu ta­va­no­mai­nen, jos­sa en­ke­li suo­je­lee kah­ta sil­taa ylit­tä­vää las­ta.

Tau­lus­sa­ni on kuva nuo­res­ta Jee­suk­ses­ta, joka on ojen­ta­nut kä­ten­sä kat­so­jaa koh­ti. Muis­tan lap­se­na kat­so­nee­ni il­tai­sin sei­näl­lä ole­vaa ku­vaa usein ja miet­ti­nee­ni, kuin­ka hie­no se on.

Tau­lu on kul­ke­nut mu­ka­na­ni kaik­ki muu­tot. Sen lasi oli jos­sain vai­hees­sa rik­kou­tu­nut, mut­ta se on uu­sit­tu myö­hem­min. En ole sat­tu­nut nä­ke­mään tois­ta vas­taa­van­lais­ta tau­lua, mut­ta kau­an sit­ten löy­sin kir­ja­kau­pas­ta kor­tin, jos­sa on kuva ky­sei­ses­tä maa­lauk­ses­ta. Kor­tin avul­la löy­sin hie­man tie­toa tau­lun al­ku­pe­räs­tä. Ky­sees­sä on pai­no­ku­va an­tiik­ki­maa­lauk­ses­ta, jos­sa 12-vuo­ti­as Jee­sus on temp­pe­lis­sä.

Pää­tin lu­kea ker­to­muk­sen tau­lun ta­pah­tu­mis­ta Ko­din ku­va­raa­ma­tus­ta. Jee­sus oli tul­lut pää­si­äis­juh­lil­le van­hem­pien­sa kans­sa (Luuk. 2:41–52). Juh­lien pää­tyt­tyä, mui­den läh­det­tyä jo ko­ti­mat­kal­le Jee­sus jäi temp­pe­liin kes­kus­te­le­maan opet­ta­jien kans­sa.

Huo­mat­tu­aan, et­tä Jee­sus ei ol­lut tois­ten mu­ka­na, Joo­sef ja Ma­ria huo­les­tui­vat ja pa­la­si­vat et­si­mään hän­tä. Ma­ria oli hel­pot­tu­nut Jee­suk­sen löy­ty­es­sä, mut­ta nuh­te­li hän­tä: ”Poi­ka­ni, mik­si teit tä­män?” Jee­sus ky­syi Ma­ri­al­ta: ”Et­te­kö tien­neet, et­tä mi­nun tu­lee ol­la Isä­ni luo­na?” Jee­suk­sen sa­nat osoit­ta­vat hä­nen tie­tä­neen, kuka oli hä­nen to­del­li­nen Isän­sä. Jee­sus läh­ti ko­ti­mat­kal­le van­hem­pien­sa kans­sa, tuli Na­sa­re­tiin ja oli heil­le kuu­li­ai­nen.

Ker­to­muk­sen lo­pus­sa ku­va­taan Ma­ri­an us­koa ja kuu­li­ai­suut­ta Ju­ma­lan sa­nal­le. Ma­ria kät­ki kai­ken kuu­le­man­sa sy­dä­meen­sä. Jee­suk­sel­le kart­tui ikää ja vii­saut­ta; Ju­ma­lan ja ih­mis­ten suo­sio seu­ra­si hän­tä. Pyhä per­he, ku­ten Joo­se­fin ja Ma­ri­an per­het­tä on ni­mi­tet­ty, on esi­merk­ki­nä mei­dän­kin ai­kam­me ih­mi­sil­le.

Syntymäpäivälahjataulun tausta ja löytämäni kortti, jossa on sama kuva kuin taulussa.

Syntymäpäivälahjataulun tausta ja löytämäni kortti, jossa on sama kuva kuin taulussa.

Vaula Eskeli


Op­paak­si py­hän en­ke­lin

hän rin­nal­l­le­ni suo.

Jos jou­dun tiel­lä tah­roi­hin,

hän oh­jaa läh­teen luo.


(SL 171:3)

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Lasillinen maitoa ja siivu vastaleivottua pullaa

10.5.2022 9.00
VaulaEskeli

Tästä Psalmista en luovu

19.4.2022 10.00
VaulaEskeli

Työ – ilon ja onnellisuuden lähde?

19.2.2022 7.00
VaulaEskeli

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet

11.1.2022 6.00
VaulaEskeli

Joulun ilosanoma leviää koko maailmalle

24.12.2021 6.00
VaulaEskeli

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille

20.11.2021 6.00
VaulaEskeli

Vuoropuhelua totuudessa

28.10.2021 8.00
VaulaEskeli

Jotta muistaisin kesän lämmön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-kasettisukupolven musiikkitaltiointeja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rippijuhlia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Suviseuroissa päiväseltään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Aurinkomme ylösnousi

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Viime tipassa – yhdestoista hetki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Mitä sinulle kuuluu?

8.4.2021 7.00
VaulaEskeli

Miksi kannattaa rukoilla?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi katsohan lintua oksalla puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Joulun valo loistaa pimeän keskellä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Eikö sunnuntai ole enää lepopäivä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Lentäen pelkojen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nappikoneelta kaupunkiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Puutarhassa voi kokea ihmeitä

18.8.2020 11.05
VaulaEskeli

Aurinko pilkottaa puiden välistä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Alkukesän vihreys kantaa huomisen toivoa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Kokemuksia tukiperhe- ja sijaisvanhemmuudesta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kirje kummilapselle

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Pyhäkoulu tukee lapsen uskoa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Runot avaavat erilaisia näkökulmia

19.2.2020 6.30
VaulaEskeli

Postiautomatkaa ja leivoksia, muistoja lapsuudesta

12.1.2020 6.45
27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys