JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vuoropuhelua totuudessa

28.10.2021 8.00

Juttua muokattu:

28.10. 09:03
2021102809031320211028080000

Vau­la Es­ke­li

Tä­män blo­gi­kir­joi­tuk­se­ni ai­heek­si va­li­koi­tui re­hel­li­syys, kun kuun­te­lin erääs­sä seu­ra­ti­lai­suu­des­sa lau­let­tua virt­tä To­tuu­den Hen­ki, joh­da sinä mei­tä (VK 484).

Puhujankoroke Äänekosken Suviseuroissa 2018.

Puhujankoroke Äänekosken Suviseuroissa 2018.

Vaula Eskeli

Re­hel­li­syy­del­lä tar­koi­te­taan to­tuu­des­sa py­sy­mis­tä sekä vil­pin ja vää­ryy­den kart­ta­mis­ta. Mei­tä suo­ma­lai­sia pi­de­tään re­hel­li­se­nä kan­sa­na. Kun jo­tain so­vi­taan, se pi­de­tään. Re­hel­li­syys on hyve. Sii­hen liit­tyy yk­si­lön kä­si­tyk­siä sii­tä, on­ko jo­kin hy­vää tai pa­haa, oi­kein tai vää­rin. Re­hel­li­syy­den vas­ta­koh­tia ovat epä­re­hel­li­syys, va­leh­te­lu, viek­kaus ja pet­kut­ta­mi­nen.

To­tuu­den­mu­kai­suus ja vil­pit­tö­myys ovat tär­kei­tä sekä it­seä et­tä mui­ta koh­taan. Mei­tä ke­ho­te­taan elä­mään ja toi­mi­maan tois­ten kans­sa niin, et­tä sii­tä koi­tui­si mah­dol­li­sim­man pal­jon hy­vää. Jo pie­nes­tä pi­tä­en lap­sil­le ope­te­taan, et­tä ei saa va­leh­del­la ei­kä hui­ja­ta toi­sia.

Olem­me kuul­leet sa­non­nan, joka ke­hot­taa pu­hu­maan toi­ses­ta sa­mal­la ta­val­la kuin tah­toi­sim­me ih­mis­ten pu­hu­van meis­tä it­ses­täm­me. Sa­non­nal­la on sy­väl­li­nen ja opet­ta­vai­nen mer­ki­tys. Se neu­voo va­lit­se­maan oi­kein. Meil­le on tut­tu myös sa­non­ta "las­ten suus­ta kuu­lee to­tuu­den".

Re­hel­li­syy­des­tä on hyvä pi­tää kiin­ni, se luo luot­ta­mus­ta mui­ta ih­mi­siä koh­taan. To­tuu­des­sa py­sy­mi­nen ja asi­oi­den il­mai­se­mi­nen suo­raan on kai­ken kes­ki­pis­tees­sä. Se tuo kui­ten­kin haas­tei­ta niin ai­kui­sel­le kuin lap­sel­le, ei­kä ole ai­na help­poa. Pie­ni lap­si ei vie­lä ero­ta, mikä on täy­sin tot­ta ja mikä ta­rua. Vä­hi­tel­len lap­si al­kaa tul­la tie­toi­sek­si va­leh­te­lus­ta. Tu­lee ti­lan­tei­ta, jol­loin lap­si ha­lu­aa ko­keil­la hui­jaa­mis­ta. Myö­hem­min lap­sen oma­tun­to ker­too mikä on oi­kein ja mikä vää­rin.

Re­hel­li­syyt­tä poh­ties­sam­me jou­dum­me tar­kas­te­le­maan omaa si­sin­täm­me. Mil­lai­nen minä it­se olen tois­ten ih­mis­ten ja kaik­ki­tie­tä­vän Ju­ma­lan edes­sä?

Raa­mat­tuun pe­rus­tu­vat ar­vot oh­jaa­vat kris­ti­tyn elä­mää ja va­lin­to­ja. Koen it­se, et­tä ne suo­je­le­vat ja tur­vaa­vat mi­nua oma­koh­tai­ses­sa us­kos­sa­ni. Ih­mi­si­nä me ha­lu­am­me niin per­heen si­säl­lä kuin yh­teis­kun­nas­sa­kin luot­taa sii­hen, mitä olem­me asi­ois­ta so­pi­neet. Luot­ta­mus­ta ky­sy­tään myös sil­loin, kun teem­me rat­kai­su­ja niin et­tä toi­nen ei näe tai ole läs­nä. Em­me­hän toi­mi sii­nä­kään ti­lan­tees­sa epä­re­hel­li­ses­ti, kun toi­sen sil­mä vält­tää.

Re­hel­li­syy­den kans­sa tar­vi­taan myös mui­ta omi­nais­piir­tei­tä, ku­ten koh­tuul­li­suut­ta ja oi­keu­den­mu­kai­suut­ta. Vaik­ka esi­mer­kik­si jon­kun tut­ta­van uu­si vaa­te tai muu os­tos ei omas­ta mie­les­tä näyt­täi­si on­nis­tu­neel­ta, ei ole hyvä tök­säyt­tää mie­li­pi­det­tään il­ke­äs­ti jul­ki. Hy­vät ta­vat edel­lyt­tä­vät tuol­loin pien­tä jous­toa ja suur­piir­tei­syyt­tä. Eri asia on ol­la suo­ra ja py­syä to­tuu­des­sa esi­mer­kik­si työ­nan­ta­jaa tai vi­ra­no­mai­sia koh­taan nou­dat­ta­mal­la la­kia ja sää­dök­siä.

Ra­ken­ta­va vuo­ro­pu­he­lu kans­saih­mis­ten vä­lil­lä ei to­teu­du ai­na niin kuin toi­voi­sim­me. Us­ko ei kui­ten­kaan rii­pu sii­tä, olem­me­ko on­nis­tu­neet pyr­kies­säm­me re­hel­li­syy­teen ja to­tuu­teen. Saam­me tur­val­li­ses­ti us­koa sil­loin­kin, kun olem­me epä­on­nis­tu­neet ja heik­ko us­ko hor­juu. Sil­loin to­teu­tu­vat Sa­ka­ri To­pe­liuk­sen kir­joit­ta­mat vir­ren sa­nat:

"Kris­tus on tiem­me, valo sy­dän­tem­me,

toi­vom­me ai­nut, pyhä to­tuu­tem­me.

Ar­mo­si, Jee­sus, an­na voi­mak­sem­me,

uu­dis­ta mei­dät.

An­na nyt Kris­tus va­los meil­le hoh­taa,

an­na sen mei­tä Isän ko­tiin joh­taa.

Jos mikä mur­he mei­tä tääl­lä koh­taa,

voit­ta­maan au­ta."

(VK 484:3–4.)

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Poikkeamisia löytötavaratoimistolla

25.6.2022 6.00
VaulaEskeli

Lasillinen maitoa ja siivu vastaleivottua pullaa

10.5.2022 9.00
VaulaEskeli

Tästä Psalmista en luovu

19.4.2022 10.00
VaulaEskeli

Vanhan taulun sanoma

15.3.2022 6.00
VaulaEskeli

Työ – ilon ja onnellisuuden lähde?

19.2.2022 7.00
VaulaEskeli

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet

11.1.2022 6.00
VaulaEskeli

Joulun ilosanoma leviää koko maailmalle

24.12.2021 6.00
VaulaEskeli

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille

20.11.2021 6.00
VaulaEskeli

Jotta muistaisin kesän lämmön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-kasettisukupolven musiikkitaltiointeja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rippijuhlia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Suviseuroissa päiväseltään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Aurinkomme ylösnousi

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Viime tipassa – yhdestoista hetki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Mitä sinulle kuuluu?

8.4.2021 7.00
VaulaEskeli

Miksi kannattaa rukoilla?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi katsohan lintua oksalla puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Joulun valo loistaa pimeän keskellä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Eikö sunnuntai ole enää lepopäivä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Lentäen pelkojen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nappikoneelta kaupunkiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Puutarhassa voi kokea ihmeitä

18.8.2020 11.05
VaulaEskeli

Aurinko pilkottaa puiden välistä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Alkukesän vihreys kantaa huomisen toivoa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Kokemuksia tukiperhe- ja sijaisvanhemmuudesta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kirje kummilapselle

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Pyhäkoulu tukee lapsen uskoa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Runot avaavat erilaisia näkökulmia

19.2.2020 6.30
VaulaEskeli

Postiautomatkaa ja leivoksia, muistoja lapsuudesta

12.1.2020 6.45
1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys