JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vuo­ro­pu­he­lua to­tuu­des­sa

28.10.2021 8.00

Juttua muokattu:

28.10. 09:03
2021102809031320211028080000

Vau­la Es­ke­li

Tä­män blo­gi­kir­joi­tuk­se­ni ai­heek­si va­li­koi­tui re­hel­li­syys, kun kuun­te­lin erääs­sä seu­ra­ti­lai­suu­des­sa lau­let­tua virt­tä To­tuu­den Hen­ki, joh­da sinä mei­tä (VK 484).

Puhujankoroke Äänekosken Suviseuroissa 2018.

Puhujankoroke Äänekosken Suviseuroissa 2018.

Vaula Eskeli

Re­hel­li­syy­del­lä tar­koi­te­taan to­tuu­des­sa py­sy­mis­tä sekä vil­pin ja vää­ryy­den kart­ta­mis­ta. Mei­tä suo­ma­lai­sia pi­de­tään re­hel­li­se­nä kan­sa­na. Kun jo­tain so­vi­taan, se pi­de­tään. Re­hel­li­syys on hyve. Sii­hen liit­tyy yk­si­lön kä­si­tyk­siä sii­tä, on­ko jo­kin hy­vää tai pa­haa, oi­kein tai vää­rin. Re­hel­li­syy­den vas­ta­koh­tia ovat epä­re­hel­li­syys, va­leh­te­lu, viek­kaus ja pet­kut­ta­mi­nen.

To­tuu­den­mu­kai­suus ja vil­pit­tö­myys ovat tär­kei­tä sekä it­seä et­tä mui­ta koh­taan. Mei­tä ke­ho­te­taan elä­mään ja toi­mi­maan tois­ten kans­sa niin, et­tä sii­tä koi­tui­si mah­dol­li­sim­man pal­jon hy­vää. Jo pie­nes­tä pi­tä­en lap­sil­le ope­te­taan, et­tä ei saa va­leh­del­la ei­kä hui­ja­ta toi­sia.

Olem­me kuul­leet sa­non­nan, joka ke­hot­taa pu­hu­maan toi­ses­ta sa­mal­la ta­val­la kuin tah­toi­sim­me ih­mis­ten pu­hu­van meis­tä it­ses­täm­me. Sa­non­nal­la on sy­väl­li­nen ja opet­ta­vai­nen mer­ki­tys. Se neu­voo va­lit­se­maan oi­kein. Meil­le on tut­tu myös sa­non­ta "las­ten suus­ta kuu­lee to­tuu­den".

Re­hel­li­syy­des­tä on hyvä pi­tää kiin­ni, se luo luot­ta­mus­ta mui­ta ih­mi­siä koh­taan. To­tuu­des­sa py­sy­mi­nen ja asi­oi­den il­mai­se­mi­nen suo­raan on kai­ken kes­ki­pis­tees­sä. Se tuo kui­ten­kin haas­tei­ta niin ai­kui­sel­le kuin lap­sel­le, ei­kä ole ai­na help­poa. Pie­ni lap­si ei vie­lä ero­ta, mikä on täy­sin tot­ta ja mikä ta­rua. Vä­hi­tel­len lap­si al­kaa tul­la tie­toi­sek­si va­leh­te­lus­ta. Tu­lee ti­lan­tei­ta, jol­loin lap­si ha­lu­aa ko­keil­la hui­jaa­mis­ta. Myö­hem­min lap­sen oma­tun­to ker­too mikä on oi­kein ja mikä vää­rin.

Re­hel­li­syyt­tä poh­ties­sam­me jou­dum­me tar­kas­te­le­maan omaa si­sin­täm­me. Mil­lai­nen minä it­se olen tois­ten ih­mis­ten ja kaik­ki­tie­tä­vän Ju­ma­lan edes­sä?

Raa­mat­tuun pe­rus­tu­vat ar­vot oh­jaa­vat kris­ti­tyn elä­mää ja va­lin­to­ja. Koen it­se, et­tä ne suo­je­le­vat ja tur­vaa­vat mi­nua oma­koh­tai­ses­sa us­kos­sa­ni. Ih­mi­si­nä me ha­lu­am­me niin per­heen si­säl­lä kuin yh­teis­kun­nas­sa­kin luot­taa sii­hen, mitä olem­me asi­ois­ta so­pi­neet. Luot­ta­mus­ta ky­sy­tään myös sil­loin, kun teem­me rat­kai­su­ja niin et­tä toi­nen ei näe tai ole läs­nä. Em­me­hän toi­mi sii­nä­kään ti­lan­tees­sa epä­re­hel­li­ses­ti, kun toi­sen sil­mä vält­tää.

Re­hel­li­syy­den kans­sa tar­vi­taan myös mui­ta omi­nais­piir­tei­tä, ku­ten koh­tuul­li­suut­ta ja oi­keu­den­mu­kai­suut­ta. Vaik­ka esi­mer­kik­si jon­kun tut­ta­van uu­si vaa­te tai muu os­tos ei omas­ta mie­les­tä näyt­täi­si on­nis­tu­neel­ta, ei ole hyvä tök­säyt­tää mie­li­pi­det­tään il­ke­äs­ti jul­ki. Hy­vät ta­vat edel­lyt­tä­vät tuol­loin pien­tä jous­toa ja suur­piir­tei­syyt­tä. Eri asia on ol­la suo­ra ja py­syä to­tuu­des­sa esi­mer­kik­si työ­nan­ta­jaa tai vi­ra­no­mai­sia koh­taan nou­dat­ta­mal­la la­kia ja sää­dök­siä.

Ra­ken­ta­va vuo­ro­pu­he­lu kans­saih­mis­ten vä­lil­lä ei to­teu­du ai­na niin kuin toi­voi­sim­me. Us­ko ei kui­ten­kaan rii­pu sii­tä, olem­me­ko on­nis­tu­neet pyr­kies­säm­me re­hel­li­syy­teen ja to­tuu­teen. Saam­me tur­val­li­ses­ti us­koa sil­loin­kin, kun olem­me epä­on­nis­tu­neet ja heik­ko us­ko hor­juu. Sil­loin to­teu­tu­vat Sa­ka­ri To­pe­liuk­sen kir­joit­ta­mat vir­ren sa­nat:

"Kris­tus on tiem­me, valo sy­dän­tem­me,

toi­vom­me ai­nut, pyhä to­tuu­tem­me.

Ar­mo­si, Jee­sus, an­na voi­mak­sem­me,

uu­dis­ta mei­dät.

An­na nyt Kris­tus va­los meil­le hoh­taa,

an­na sen mei­tä Isän ko­tiin joh­taa.

Jos mikä mur­he mei­tä tääl­lä koh­taa,

voit­ta­maan au­ta."

(VK 484:3–4.)

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Kii­tä­vi ai­ka, vie­räh­tä­vät vuo­det

11.1.2022 6.00
VaulaEskeli

Jou­lun ilo­sa­no­ma le­vi­ää koko maa­il­mal­le

24.12.2021 6.00
VaulaEskeli

Lap­sen oi­keu­det kuu­lu­vat kai­kil­le lap­sil­le

20.11.2021 6.00
VaulaEskeli

Jot­ta muis­tai­sin ke­sän läm­mön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-ka­set­ti­su­ku­pol­ven mu­siik­ki­tal­ti­oin­te­ja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rip­pi­juh­lia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Su­vi­seu­rois­sa päi­vä­sel­tään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Au­rin­kom­me ylös­nou­si

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Vii­me ti­pas­sa – yh­des­tois­ta het­ki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Mitä si­nul­le kuu­luu?

8.4.2021 7.00
VaulaEskeli

Mik­si kan­nat­taa ru­koil­la?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi kat­so­han lin­tua ok­sal­la puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Jou­lun valo lois­taa pi­me­än kes­kel­lä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Ei­kö sun­nun­tai ole enää le­po­päi­vä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Len­tä­en pel­ko­jen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nap­pi­ko­neel­ta kau­pun­kiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Puu­tar­has­sa voi ko­kea ih­mei­tä

18.8.2020 11.05
VaulaEskeli

Au­rin­ko pil­kot­taa pui­den vä­lis­tä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Al­ku­ke­sän vih­reys kan­taa huo­mi­sen toi­voa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Ko­ke­muk­sia tu­ki­per­he- ja si­jais­van­hem­muu­des­ta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kir­je kum­mi­lap­sel­le

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Py­hä­kou­lu tu­kee lap­sen us­koa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Ru­not avaa­vat eri­lai­sia nä­kö­kul­mia

19.2.2020 6.30
VaulaEskeli

Pos­ti­au­to­mat­kaa ja lei­vok­sia, muis­to­ja lap­suu­des­ta

12.1.2020 6.45
17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys