JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Yhden hengen ryhmätyö

14.3.2021 7.05

Juttua muokattu:

15.3. 09:29
2021031509291920210314070500

Aloi­tin uu­den työn, jos­sa jo muu­ta­man kuu­kau­den ai­ka­na olen saa­nut it­sel­le­ni pal­jon aja­tel­ta­vaa. Niin­kuin sitä ei mi­nul­la muu­ten oli­si! Lap­set mo­nes­ti nau­ra­vat­kin, et­tä äi­ti oli­si hyvä dek­ka­rin kir­joit­ta­ja, kun hä­nel­lä on niin us­ko­ma­ton mie­li­ku­vi­tus. Se vä­rit­tää ihan tätä ar­kis­ta elo­am­me­kin, jos­kus vain unis­sa, mut­ta myös he­reil­lä ol­les­sa­ni.

Töis­sä et­sim­me tiet­tyä lei­von­ta­re­sep­tiä. Em­me löy­tä­neet sitä, mut­ta löy­sim­me mm. vuo­si­kym­men­ten ta­kai­sia kou­lu­muis­tiin­pa­no­ja. Ihan nau­rat­ti, kun luim­me sil­loi­sia las­ten­hoi­to-oh­jei­ta. Ime­tyk­sen es­teik­si mai­nit­tiin mm. äi­din vir­ka­työ. Vau­van ruo­kin­ta-ajat oli­vat tiet­tyi­nä kel­lo­nai­koi­na ja ruo­kin­ta­suo­si­tuk­set­kin hiu­kan eri­lai­set kuin ny­ky­ään. Sitä miet­tii, et­tä mi­ten ih­mi­nen toi­si­naan me­nee ai­ka kau­ak­si­kin iki­ai­kai­sis­ta ja luon­tai­sis­ta ta­vois­ta ja ryt­meis­tä. Ol­laan tie­tä­vi­nään ja toi­mi­taan muka jär­ke­väs­ti. Men­nään osit­tain muo­ti­oik­ku­jen­kin mu­kaan.

Moni asia pa­lau­tuu ta­kai­sin en­ti­sil­le uril­leen, kun an­ne­taan vais­toil­le ja sil­le kuu­lui­sal­le maa­lais­jär­jel­le ti­laa. Näin minä us­kon.

Po­si­ol­la on sen ver­ran vä­hän vä­keä, et­tä syk­sys­tä as­ti Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta on voi­nut pyö­riä ra­joi­tus­ten sal­li­mis­sa raa­meis­sa. Raa­mat­tu­luo­kat ja py­hä­kou­lut on voi­tu pi­tää ul­ko­na tai rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä. Mi­nä­kin pää­sin raa­mat­tu­luok­kaan, vaik­ka läh­din­kin vain kus­kik­si ja kuu­kau­si­vas­tuu­ta te­ke­mään toi­mi­ta­lol­le. Ve­tä­jä oli ja­ka­nut teh­tä­vät kuu­del­le ryh­mäl­le ja se kuu­des ryh­mä olin minä.

Oma ryh­mä­työ­ai­hee­ni oli "Sana ei kos­kaan ka­toa" ja sii­hen liit­ty­viä raa­ma­tun­paik­ko­ja et­sies­sä­ni mie­tin sa­maa kuin Mat­ti Tas­ki­la kir­joi­tuk­ses­saan: “Moni asia muut­tuu ajan saa­tos­sa, ja ih­mis­ten miel­ty­mys­ten mu­kaan, mut­ta Ju­ma­lan sana py­syy meis­tä riip­pu­mat­ta­kin sa­ma­na.”

"Ruo­ho kui­vuu, kuk­ka la­kas­tuu, mut­ta Her­ran sana py­syy iä­ti” (1. Piet. 1:24–25). Se on tur­val­lis­ta ja sii­hen on hyvä pa­la­ta, ai­na­kin mie­les­sään, kun asi­at tun­tu­vat me­ne­vän pie­leen tai um­pi­ku­ja näyt­täi­si ole­van edes­sä.

Lii­an har­voin tu­lee tar­tut­tua Raa­mat­tuun ja SRK:n har­taus­kir­jal­li­suu­teen, mut­ta ko­ke­muk­se­ni on ol­lut se, et­tä siel­tä olen saa­nut loh­tua ja tur­vaa. Jos­kus et­sin hää­pa­ril­le so­pi­via lau­sei­ta, mut­ta kaik­ki eteen au­ke­a­vat koh­dat tun­tui­vat­kin tu­le­van juu­ri mi­nul­le, sii­hen elä­män­ti­lan­tee­seen. Hää­värs­sy­jä en löy­tä­nyt. Se oli vai­kut­ta­va ja mel­kein­pä pe­lot­ta­va­kin ko­ke­mus ja sen jäl­kei­set ta­pah­tu­mat myös. Mut­ta on­nek­se­ni ne vah­vis­ti­vat ko­vin heik­koa us­ko­a­ni ja vii­toit­ti­vat oi­ke­aan suun­taan. Ne toi­vat tur­vaa ja li­sä­si­vät luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen, joka ei ai­na tun­nu me­ne­vän mie­les­tä­ni oi­kein. Sil­loin­kin tun­tui ja sa­noin sen ää­neen­kin, et­tä Ju­ma­lal­la ei ole mi­nul­le mi­tään hy­vää tar­jol­la.

On­nek­si oli ja vie­lä­kin on, kun­han vain hok­saa sen kai­ken hy­vän.

Us­kon ja luot­ta­muk­sen li­säk­si omal­la asen­teel­laan voi vai­kut­taa mo­neen asi­aan. Kes­ki­tys­lei­ril­tä pe­las­tu­nut Vik­tor E. Frankl on sa­no­nut: "Ih­mi­sel­tä voi­daan vie­dä kaik­ki pait­si yk­si asia: va­paus va­li­ta oma asen­teen­sa, oli ti­lan­ne mikä hy­vän­sä."

Kes­ki­tys­lei­ril­lä hän näki myös sen, et­tä vaik­ka olo­suh­teet oli­vat epäin­hi­mil­li­set, ne joil­la oli us­ko, saat­toi­vat pi­tää omis­sa nur­kis­saan pie­niä ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ja ru­kous­het­kiä. It­se­ä­ni kiin­nos­ta­vat eri­tyi­ses­ti Ausch­wit­zin kes­ki­tys­lei­riin liit­ty­vät ker­to­muk­set, sil­lä olen kym­men­vuo­ti­aa­na käy­nyt siel­lä. Olen näh­nyt vit­rii­neis­sä ih­mi­sil­tä ke­rät­ty­jä asi­oi­ta, polt­tou­u­nit sekä do­ku­ment­ti­fil­min lei­rin ajoil­ta. Lap­sen mie­leen ne jäi­vät, mut­ta ovat­han ne niin kä­sit­tä­mät­tö­miä asi­oi­ta, et­tei niis­tä sil­loin edes jär­kyt­ty­nyt. Jos nyt kä­vi­sin siel­lä, var­maan it­ki­sin.

Toi­sen­kin asi­an hok­sa­sin tuos­sa raa­mat­tu­luo­kas­sa. Olen miet­ti­nyt ajan­koh­tai­sia ai­hei­ta, di­a­ko­ni­a­työ­tä ja Yh­teis­vas­tuu­ke­räys­tä, et­tä mis­tä nii­hin saa voi­man ja ha­lun teh­dä ja osal­lis­tua.

Tas­ki­la kir­joit­taa: "Uu­des­ti­syn­ty­nyt ih­mi­nen ei enää elä it­sel­leen, vaan Luo­jal­leen ja lä­him­mäi­sil­leen. Hän tah­too ar­mah­taa lä­him­mäi­si­ään sa­mal­la rak­kau­del­la kuin hän­tä it­se­ään on ar­mah­det­tu. Op­paa­na hä­nel­lä on Ju­ma­lan sana, joka pi­me­äs­sä lois­ta­van lam­pun ta­voin va­lai­see tien ja näyt­tää suun­nan." (2. Piet.1:19.)

SallaPätsi
Olen seitsemän lapsen äiti, vaimo miehelleni ja naapurissa asuvan anoppini paras miniä – eli hänen ainoan poikansa vaimo. Olen myös tytär, sisko, pienen lammaskatraan huostaaja ja pennitön uneksija, joka haaveilee tällä hetkellä eniten siitä, mitä aikoo isona tehdä leipänsä(kin) eteen. Jos joku haluaa antaa palautetta, sähköpostiosoitteeni on patsisalla@gmail.com
SallaPätsi

Lohiranta vaikenee blogien osalta

30.12.2022 7.00
SallaPätsi

Ei tullut uutista

3.12.2022 6.00
SallaPätsi

Pörröisessä tukassa auringonpaisteen ilo

1.11.2022 6.00
SallaPätsi

Kesän kokemuksissa muistojen tulva

9.9.2022 10.05
SallaPätsi

Talkoilu verissä

6.6.2022 6.00
SallaPätsi

Elämä on tässä hetkessä

20.5.2022 6.00
SallaPätsi

Opettajana opiston kurssilla

11.4.2022 6.00
SallaPätsi

Kummittelua

12.2.2022 7.00
SallaPätsi

Vedetön vuodenalku

15.1.2022 6.00
SallaPätsi

Joulumietteitä

30.12.2021 12.00
SallaPätsi

Lasten oikeuksia

18.11.2021 6.00
SallaPätsi

Kassi-ihminen

16.11.2021 6.00
SallaPätsi

Hopeahäämatka

17.10.2021 6.00
SallaPätsi

Seuramatkahaaveita ja leiritahtoa

11.9.2021 7.00
SallaPätsi

Lohtu löytyy läheltä

1.8.2021 7.05
SallaPätsi

Karitsaterapiaa tähtitaivaan alla

13.5.2021 7.00
SallaPätsi

Tasa-arvopohdintoja lipputangon juurella

10.4.2021 7.00
SallaPätsi

Uusia ja vanhoja toiveita

3.2.2021 6.15
SallaPätsi

Odotusten joulukuu

30.12.2020 14.30
SallaPätsi

Monenlaisia enkeleitä

5.12.2020 7.05
SallaPätsi

Aikaa ei saa kiinni juoksemalla – vaan pysähtymällä

1.11.2020 6.05
SallaPätsi

Onnellisena elämänmittaisessa ihmissuhteessa

30.9.2020 10.05
SallaPätsi

Menneen kesän makustelua

24.8.2020 6.15
SallaPätsi

Jutellaan uskosta, välitetään

28.7.2020 6.30
SallaPätsi

Pala tuttua kattoa

24.6.2020 6.00
SallaPätsi

Ymmärtäväisiä sanoja

1.6.2020 6.00
SallaPätsi

Töitä nahkaverstaalla etäopiskelun tahdissa

27.4.2020 6.10
SallaPätsi

Kuin keväinen päivä

30.3.2020 6.20
SallaPätsi

Kirje ystävälle

22.2.2020 6.25
SallaPätsi

Maailman lyhin ja mieluisin työmatka

20.1.2020 6.55
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys