JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Maailman lyhin ja mieluisin työmatka

20.1.2020 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200120065500

Sain ilok­se­ni kut­sun al­kaa Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blo­gis­tik­si vuo­dek­si 2020.

Olen Jäm­säs­tä, opis­ton suo­jis­ta muu­ta­man mut­kan kaut­ta Po­si­on Lo­hi­ran­nal­le tul­lut, mie­he­ni syn­nyin­seu­dul­le ko­tiu­tu­nut. Tääl­lä olen­kin jo yli puo­let elä­mäs­tä­ni asu­nut.

Ko­ti­ni on maal­la, omas­sa rau­has­sa. Asum­me Po­si­on ko­ti­seu­tu­mu­se­on kans­sa sa­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä, ja se on­kin so­pi­vaa kas­vu­a­lus­taa pe­rin­ne­kä­si­töis­tä kiin­nos­tu­neel­le mie­lel­le­ni.

Lä­hin kaup­pa on noin 36 ki­lo­met­rin pääs­sä, ku­ten kaik­ki muut­kin pal­ve­lut. Näin ol­len luo­vuu­des­ta ja krii­si­va­ras­tois­ta on hyö­tyä ar­jes­sa, kun mai­to tai muu tar­peel­li­nen lop­puu. Jos ei ano­pil­ta tai muil­ta naa­pu­reil­ta löy­dy lai­nat­ta­vaa, pär­jä­tään il­man­kin muu­ta­ma päi­vä tai ke­hi­tel­lään suun­ni­tel­lun si­jaan jo­tain muu­ta. Pos­ti tu­lee laa­tik­koon 100 met­rin pää­hän, ja ke­säi­sin ajaa jää­te­lö­au­to ihan vie­res­tä!

Kou­lu­lais­ten kou­lu­mat­ka on 40 ki­lo­met­riä yh­teen suun­taan. Mei­dän ky­läl­läm­me ei mei­dän las­tem­me li­säk­si ole kuin pari muu­ta las­ta, ai­kui­sia on kui­ten­kin vie­lä kuu­ti­sen­kym­men­tä. Mie­he­ni työ pyö­rii puun ym­pä­ril­lä. Hän me­nee mie­lel­lään met­sään, päin män­ty­ä­kin, hir­si­ra­ken­ta­ja-met­su­ri kun on.

It­se toi­von, et­tä sai­sin teh­dä työ­tä tu­le­vai­suu­des­sa­kin mah­dol­li­sim­man pal­jon ko­tiym­py­röis­sä, ku­ten olen jo 22 vuot­ta teh­nyt ko­ti­äi­ti­nä ol­les­sa­ni. Tie­dän­kin, mikä on maa­il­man ly­hin ja mie­lui­sin työ­mat­ka. Nyt mie­tin par­hail­laan sitä, mi­ten tuo työ­mat­ka oli­si mah­dol­li­nen jat­kos­sa­kin.

Poh­dis­ke­len asi­oi­ta mie­lel­lä­ni sy­väl­li­ses­ti­kin, luen hu­vik­si ja hyö­dyk­si, ja myös mu­siik­ki on tär­keä osa elä­mää­ni.

Pie­nes­sä rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­säm­me teh­tä­viä riit­tää yh­del­le ih­mi­sel­le usei­ta – ko­ke­mus­ta on ker­ty­nyt niin keit­ti­ö­vuo­ros­ta kuin py­hä­kou­lu­no­pet­ta­jan ja opis­to­vas­tuu­hen­ki­lön teh­tä­väs­tä­kin. Opis­to­työ on­kin lä­hel­lä sy­dän­tä­ni, olen­han kah­den opis­ton kas­vat­ti! Van­hem­pa­ni te­ki­vät elä­män­työn­sä Jäm­sän opis­tol­la, ja it­se olen käy­nyt Ra­nu­an opis­ton tal­vi­kurs­sin koh­ta 30 vuot­ta sit­ten.

SallaPätsi
Olen seitsemän lapsen äiti, vaimo miehelleni ja naapurissa asuvan anoppini paras miniä – eli hänen ainoan poikansa vaimo. Olen myös tytär, sisko, pienen lammaskatraan huostaaja ja pennitön uneksija, joka haaveilee tällä hetkellä eniten siitä, mitä aikoo isona tehdä leipänsä(kin) eteen. Jos joku haluaa antaa palautetta, sähköpostiosoitteeni on patsisalla@gmail.com
3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys