JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kirje ystävälle

22.2.2020 6.25

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200222062500

Salla Pätsi

Salla Pätsi

Kii­tos pa­laut­tees­ta, ys­tä­vä­ni! Sa­noit, et­tä blo­gi­ni pro­fii­li­ku­va ei näy­tä sil­tä yleen­sä nau­ra­vai­sel­ta Sal­lal­ta, jon­ka tun­net, vaan vie­raal­ta, to­ti­sel­ta.

Hyvä, jos muis­tat mi­nut nau­ra­vai­se­na. Kun mie­tin ys­tä­vyy­tem­me al­ku­ai­ko­ja, sii­hen oli mon­ta syy­tä­kin. Olim­me nuo­ria, opis­ke­li­joi­ta, huo­ne­ka­ve­rei­ta, unel­moi­via ra­kas­tu­nei­ta mor­si­a­mia.

Saim­me ja­kaa elä­män tär­keim­piä ai­ko­ja ja ko­ke­muk­sia yh­des­sä elä­en. Ja myö­hem­min, kun ase­tuim­me per­hei­nem­me asu­maan sa­to­jen ki­lo­met­rien pää­hän toi­sis­tam­me, pi­dim­me yh­teyt­tä kir­jei­den ja pu­he­lui­den vä­li­tyk­sel­lä.

Nä­em­me toi­si­am­me ai­ka har­voin, em­me­kä ole vuo­si­kym­me­niin elä­neet var­si­nais­ta ar­kea yh­des­sä. Ar­kea, joka jos­kus on to­tis­ta­kin. Ja kun ta­paam­me, mah­dol­li­set huo­let pie­ne­ne­vät ja ilot suu­re­ne­vat. Si­tä­hän ys­tä­vyys on. Ja­ka­mis­ta.

Tai on­ko to­ti­suus elä­män mu­ka­naan tuo­maa re­a­lis­mia? Jos­kus elä­mä tuo eteen asi­oi­ta, jot­ka ve­tä­vät va­ka­vak­si. Eh­kä­pä se on tie­tois­ta­kin ve­täy­ty­mis­tä tie­tyis­tä so­si­aa­li­sis­ta ti­lan­teis­ta. Et­tä en oli­si niin avoin ja her­käs­ti haa­voi­tet­ta­vis­sa, kuin si­ni­sil­mäi­syy­des­sä­ni olen vä­lil­lä ol­lut.

Tuos­sa ku­vas­sa yri­tän kat­soa lä­hel­le, lai­tan lan­kaa neu­lan­sil­mään. Pi­tää kat­soa ja näh­dä, lä­hel­le! Se on tar­peel­lis­ta elä­mäs­sä yli­pää­tään. Kun tah­toi­si näh­dä lä­hel­le, mut­tei näe?

Van­he­ne­mi­sen ai­heut­ta­maan ikä­nä­köön aut­ta­nee sil­mä­la­sien vaih­to, mut­ta mikä pa­ran­tai­si muu­ten lä­hel­le nä­ke­mis­tä? Aut­tai­si­ko kuu­lu­mis­ten ky­sy­mi­nen ja kuun­te­le­maan py­säh­ty­mi­nen? Tai pu­he­lin­soit­to? Tai kir­je lä­hei­sel­le?

Pa­laut­tee­si ava­si mi­nul­le, et­tä blo­gi­kin voi toi­mia aja­tus­ten ja­ka­ja­na, yh­tey­den luo­ja­na. Vies­ti­si myös in­noit­ti mi­nua kir­joit­ta­maan tä­män teks­tin, ikään kuin kir­jeen ys­tä­väl­le.

Pro­fii­li­ku­va­ni kes­kit­ty­nyt il­me joh­tuu kui­ten­kin sii­tä, et­tä yri­tin saa­da ohut­ta lan­kaa niin pie­nes­tä neu­lan­sil­mäs­tä läpi, et­tä on­nis­tu­mi­nen oli oi­ke­as­taan sat­tu­maa. Sain elo­kuus­sa 2019 ko­keil­la hel­mi­kir­jon­taa, kolt­tien pe­rin­ne­kä­si­työ­tä, Se­vet­ti­jär­vel­lä, jos­sa vie­tet­tiin kolt­tien asut­ta­mi­sen 70-vuo­tis­juh­laa.

Tyk­kään­kin it­se tuos­ta ku­vas­ta sii­hen liit­ty­vien mu­ka­vien muis­to­jen vuok­si. Sain koh­da­ta uu­sia ja van­ho­ja tut­tu­ja, tu­tus­tua li­sää kolt­ta­kult­tuu­riin ja lo­mail­la kah­des­taan mie­he­ni kans­sa.

Ys­tä­vä­ni, ko­e­tan kui­ten­kin löy­tää it­ses­tä­ni nau­ra­vai­sem­man ku­van. Sel­lai­sen, joka ku­vai­si sitä iloa ja kii­tol­li­suut­ta, joka on ar­jes­sa­kin läs­nä. Sitä sa­maa, jota nuo­ri­na vai­moi­na ja äi­tei­nä saim­me koim­me.

SallaPätsi
Olen seitsemän lapsen äiti, vaimo miehelleni ja naapurissa asuvan anoppini paras miniä – eli hänen ainoan poikansa vaimo. Olen myös tytär, sisko, pienen lammaskatraan huostaaja ja pennitön uneksija, joka haaveilee tällä hetkellä eniten siitä, mitä aikoo isona tehdä leipänsä(kin) eteen. Jos joku haluaa antaa palautetta, sähköpostiosoitteeni on patsisalla@gmail.com
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys