JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Yhteinen kieli

1.12.2022 6.00

Juttua muokattu:

30.11. 12:24
2022113012242620221201060000

Jou­ni Le­so­nen

Kau­an sit­ten saim­me teh­tä­väk­si siir­tää po­ti­las Ka­jaa­nis­ta Ou­luun. Mat­kan al­ka­es­sa osoi­te vaih­tui: ”Vie­kää hä­net ko­ti­maa­han­sa Ruot­siin.” Osoit­teek­si tar­ken­tui län­si­naa­pu­ris­sa ole­va poh­joi­nen, suo­ma­lai­seen yli­o­pis­to­sai­raa­laan ver­rat­ta­va sai­raa­la.

Läh­dim­me pit­käl­le mat­kal­le. Ku­kaan ei enää sii­nä vai­hees­sa hok­san­nut, et­tä po­ti­laan epik­rii­si, ly­hyt ker­to­mus siir­ron tar­pees­ta, oli kir­joi­tet­tu vain Suo­men kie­lel­lä. Mu­kaan an­net­tiin myös cd-levy, jos­sa sai­rauk­sis­ta ja siir­ron syis­tä oli tar­kem­pi ja laa­jem­pi sel­vi­tys.

Pit­kä mat­ka päät­tyi usei­den tun­tien ku­lut­tua ”jos­sain” Ruot­sis­sa. Siir­sim­me po­ti­laan paa­reil­la sai­raa­lan päi­vys­tyk­seen. Mei­tä oli vas­tas­sa puo­len­kym­men­tä hoi­ta­jaa. Saa­tu­am­me paa­rit sai­raa­la­sän­gyn vie­rel­le hoi­ta­jat tart­tui­vat rius­kas­ti po­ti­laan al­la ole­van la­ka­nan reu­noi­hin tar­koi­tuk­se­na siir­tää näin po­ti­las toi­seen sän­kyyn. Sii­nä vai­hees­sa to­kai­sin no­pe­as­ti "nou, nou, nou". Nos­to­lii­ke py­säh­tyi, ja kaik­ki kään­tyi­vät kat­so­maan mi­nua. Em­me ym­mär­tä­neet toi­si­am­me. Tie­to­ko­ne ei osan­nut lu­kea mu­ka­nam­me ole­vaa cd-le­vyä. Vas­taa­not­ta­jis­sa ei ol­lut yh­tään suo­men kie­len ym­mär­tä­jää ei­kä meis­tä suo­ma­lai­sis­ta kum­pi­kaan osan­nut ruot­sin kiel­tä.

Sii­nä sei­soim­me het­ken tui­jo­tel­len toi­si­am­me. Pian sel­vi­si, et­tä sai­raa­las­sa oli työ­vuo­ros­sa mo­lem­pien kiel­ten tai­ta­jia. Joku hoi­ta­jis­ta läh­ti et­si­mään meil­le tulk­kia. Tulk­kia odo­tel­les­sam­me tuli mie­lee­ni kau­kaa – yli kol­men­kym­me­nen vuo­den ta­kaa kou­lus­ta – sa­nas­toa, jos­sa ky­sei­set vam­mat ovat kie­lel­lä, jota hoi­ta­jat on ope­tet­tu tun­nis­ta­maan. Niin­pä ru­pe­sin pu­hu­maan kie­lil­lä "Frak­tuu­ra pel­vis ma­jor" ja "rup­tu­ra pul­mo­na­le" osoit­ta­en sa­mal­la po­ti­las­ta. Kaik­kien pai­kal­la ole­vien kas­voil­ta nä­kyi oi­val­lus. He kä­sit­ti­vät heti, mikä po­ti­las­ta vai­va­si.

Ym­mär­rys joh­ti toi­min­taan. Pai­kal­le nou­det­tiin siir­toon so­pi­vaa ka­lus­toa, ja po­ti­las siir­ret­tiin tur­val­li­ses­ti li­sä­va­hin­ko­ja ai­heut­ta­mat­ta sai­raa­lan sän­gyl­le. En tie­dä, lau­suin­ko ky­sei­set sa­nat lä­hes­kään oi­kein, mut­ta vies­ti meni kui­ten­kin pe­ril­le.

Pa­luu­mat­kal­la kes­kus­te­lim­me hu­vit­tu­nei­ta, kuin­ka kol­meen­kym­me­neen vuo­teen en ol­lut tar­vin­nut ky­sei­siä ter­me­jä. Jos­kus kau­an sit­ten opi­tus­ta voi yl­lät­tä­en ol­la hyö­tyä. Ko­ti­paik­ka­kun­nal­la pu­huim­me ky­sei­sis­tä vai­vois­ta yh­tei­sel­lä suo­men kie­lel­lä ison lan­ti­on mur­tu­ma­na ja keuh­ko­re­pe­ä­mä­nä.

Seu­ra­pu­heis­sa pu­hu­taan sil­loin täl­löin Lut­he­rin Raa­ma­tun kään­nös­työs­tä. Muis­te­len, et­tä yk­si in­noit­ta­ja hä­nel­lä Raa­ma­tun sak­san kie­lel­le kään­tä­mi­ses­sä oli, et­tä kan­san pi­tää saa­da lu­kea Raa­mat­tua kie­lel­lä, jota he ym­mär­tä­vät. Lut­her oli ol­lut la­ti­nan kie­lel­lä pi­de­tyis­sä mes­suis­sa. Hän ym­mär­si, et­tä ih­mi­sil­le, jot­ka ei­vät ym­mär­rä kiel­tä, ei mes­sus­ta ole hyö­tyä. Sama syy in­noit­ti myö­hem­min Mi­ka­el Ag­ri­co­lan kään­tä­mään Raa­ma­tun suo­men kie­lel­le. Ag­ri­co­lan kään­tä­mä Uu­si tes­ta­ment­ti il­mes­tyi vuon­na 1548 ja en­sim­mäi­nen ”Coco Pyhä Raa­mat­tu” (Bib­lia) jul­kais­tiin vuon­na 1642. Kris­til­li­syy­des­sä hy­vin tun­net­tu, pal­jon seu­ra­raa­mat­tu­na käy­tet­ty Bib­lia on kor­jat­tu pai­nos 1600-lu­vun kään­nök­ses­tä. Tuo­rein, lä­hin­nä ny­kyis­tä kiel­täm­me vas­taa­va kään­nös otet­tiin käyt­töön vuon­na 1992.

”Sinä kyl­lä luet, mut­ta mah­dat­ko ym­mär­tää?” ky­syi Fi­lip­pos Eti­o­pi­an ho­vi­her­ral­ta, jon­ka ker­ro­taan ol­leen mah­ta­va mies (Apt. 8). ”Mah­ta­va mies” myön­si, et­tei hän ym­mär­tä­nyt lu­ke­maan­sa, ”kun ku­kaan ei neu­vo mi­nua”. Fi­lip­pos nou­si ho­vi­her­ran vie­rel­le ja se­lit­ti hä­nel­le kir­joi­tuk­sia.

Olem­me vas­ta viet­tä­neet SRK:n jul­kai­su­jen viik­koa. Kan­nat­taa os­taa ja lu­kea näi­tä ”kir­joi­tuk­sia”. Sa­mas­ta syys­tä ko­koon­num­me myös seu­roi­hin. Siel­lä meil­le lu­e­taan muu­ta­mia ja­kei­ta Raa­ma­tun kir­joi­tuk­sis­ta ja se­li­te­tään nii­tä ku­ten Fi­lip­pos ai­koi­naan. Lä­hes­kään kaik­kea em­me kui­ten­kaan ym­mär­rä. Ju­ma­la on luo­nut ja jät­tä­nyt pal­jon ih­me­tyk­sen ai­hei­ta ym­pä­ril­lem­me. Kau­an sit­ten hän ky­se­li mie­hel­tä, joka ku­vit­te­li ym­mär­tä­vän­sä pal­jon enem­män kuin muut: ”Ta­voi­tat­ko sinä Ju­ma­lan sy­vyy­det? Ym­mär­rät­kö ää­ri­ään myö­ten Kaik­ki­val­ti­aan suu­ruu­den? – – Ym­mär­rät­kö sinä mi­ten pil­vet voi­vat lei­jua il­mas­sa, kä­si­tät­kö Kaik­ki­tie­tä­vän ih­meet?” (Job 11:7 ja 37:16). Jo­bin ta­voin jou­dun to­te­a­maan: ”Kaik­ki on si­nun val­las­sa­si ei­kä mi­kään suun­ni­tel­ma­si ole mah­do­ton si­nun to­teut­taa” (Job. 42:2).

JouniLesonen
Olen Savossa syntynyt, mutta tunnen nykyisin itseni kainuulaiseksi jylhien järvien ja korpien mieheksi. Olen ollut reilu 42 vuotta ambulanssissa töissä ensihoitajana. Meillä on luonto lähellä ja minä lähellä luontoa. On huiman upeaa nousta kesäisenä yönä samaan aikaan auringon kanssa ja mennä järvelle. Voisin kertoa suurista kaloista, joita olen Oulujärveltä saanut. Myös Raamatusta löytyy elämänmakuisia tekstejä, joita voin siteerata aivan arkisiinkin kertomuksiin.
JouniLesonen

Kolmekymmentäkuusi pylvästä takana

1.12.2023 6.00
JouniLesonen

"Tehkää kehtoja"

2.11.2023 6.00
JouniLesonen

"Salassa pidettävä"

10.10.2023 8.00
JouniLesonen

Hyvä todistus

2.9.2023 6.15
JouniLesonen

Sinulle saa huutaa

2.8.2023 14.15
JouniLesonen

Kiven aika

2.7.2023 6.00
JouniLesonen

Neljäs pyyntö

1.6.2023 6.00
JouniLesonen

Jalon kirjoittajan kynä

1.5.2023 6.00
JouniLesonen

Tässäkö se oli?

8.4.2023 6.00
JouniLesonen

"Jerusalem, jos sinut unohdan"

5.3.2023 6.00
JouniLesonen

Onko paha paikka?

6.2.2023 6.00
JouniLesonen

Mihin olet matkalla?

7.1.2023 7.00
JouniLesonen

Koulutiellä

3.11.2022 13.19
JouniLesonen

Tie

5.10.2022 6.15
JouniLesonen

Kuuskymmentä hummaa nokalla

2.9.2022 6.00
JouniLesonen

Hehkuva kukka ja koukkusormi

1.8.2022 7.00
JouniLesonen

Kun minä olin nuori

9.7.2022 6.00
JouniLesonen

Joka uniinsa uskoo

12.6.2022 6.15
JouniLesonen

Säästetään aikaa

6.5.2022 6.00
JouniLesonen

Täydellistä

16.4.2022 6.00
JouniLesonen

”Tähän päättyi kesä”

11.3.2022 6.00
JouniLesonen

Matkan kauneus

10.2.2022 6.00
JouniLesonen

Pitkä on matka

2.1.2022 7.30
JouniLesonen

Pois juoksee aika

4.12.2021 6.00
JouniLesonen

Elämänlanka ja karpalonkukka

23.10.2021 6.15
JouniLesonen

Mitähän tällä tehdään?

29.9.2021 8.00
JouniLesonen

Älä vastaa outoon numeroon

24.8.2021 7.00
JouniLesonen

Viaton kiisken poikanen

3.8.2021 7.00
JouniLesonen

Elämää pitempi tarina

2.7.2021 7.05
JouniLesonen

Varjoja ja valoa auringon alla

3.6.2021 7.00
JouniLesonen

Särkyvää

3.5.2021 7.05
JouniLesonen

Ja tintti lauloi

1.4.2021 7.05
JouniLesonen

Voimaannuttavia muistoja

4.3.2021 7.05
JouniLesonen

Romanttinen korpivaellus

28.1.2021 7.00
JouniLesonen

Varpuluuta

2.1.2021 6.05
24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys