JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Adventti valmistaa kiireettömään jouluun

Päivämies
Pääkirjoitukset
10.12.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:49
2020010123490720141210000000

Vie­täm­me par­hail­laan ad­ven­tin ai­kaa ja val­mis­tau­dum­me jou­lun juh­laan. Vuo­den pi­meim­pään ai­kaan sy­ty­tet­tä­vät ad­vent­ti­kynt­ti­lät ovat van­ha sak­sa­lai­nen tapa, joka on le­vin­nyt Suo­meen 1920-lu­vul­la. En­sim­mäi­nen ad­vent­ti­kynt­ti­lä sym­bo­loi odo­tus­ta, toi­nen jou­lui­loa, kol­mas jou­lu­rau­haa ja nel­jäs rak­kaut­ta.

Jou­lun al­la muis­tam­me mo­nin ta­voin toi­si­am­me. Pos­tin, kän­ny­köi­den ja in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä kul­kee val­ta­va mää­rä vies­te­jä, jois­sa toi­vo­te­taan iloa, rau­haa ja siu­naus­ta. Myös tä­män leh­den vä­lis­sä ja­et­ta­va Päi­vä­mie­hen jou­lu­ter­veh­dys -leh­ti vä­lit­tää ter­veh­dyk­siä eri puo­lil­ta Suo­mea ja ul­ko­mail­ta.

Jou­lua on pi­det­ty kaut­ta ai­ko­jen rau­han juh­la­na. Täs­sä­kin ajas­sa mo­net ih­mi­set kai­paa­vat elä­mään­sä rau­haa ja rak­kaut­ta. Pel­koa ja rau­hat­to­muut­ta saat­ta­vat ai­heut­taa pait­si yk­si­tyi­se­lä­män vai­keu­det myös eri puo­lil­ta maa­il­maa vä­lit­ty­vät uu­ti­set, jot­ka ker­to­vat so­dis­ta, sai­rauk­sis­ta, vä­ki­val­las­ta, köy­hyy­des­tä ja luon­non mul­lis­tuk­sis­ta. Maa­il­man ta­pah­tu­mat saat­ta­vat huo­let­taa ja rik­koa myös ih­mis­ten si­säis­tä rau­haa.

Mei­dän kaik­kien lä­hel­lä on ih­mi­siä, jot­ka tar­vit­se­vat rak­kau­den pal­ve­lua, di­a­ko­ni­aa. Di­a­ko­nia pe­rus­tuu Raa­ma­tun ope­tuk­siin lä­him­mäi­sen­rak­kau­des­ta ja al­ku­kir­kos­sa va­kiin­tu­nee­seen ta­paan huo­leh­tia vä­hä­o­sai­sis­ta. Sen teh­tä­vä­nä on et­siä, lie­vit­tää ja pois­taa ih­mis­ten hä­tää ja kär­si­mys­tä.

Jou­lu­kii­rei­den ja eri­lais­ten vaa­ti­mus­ten kes­kel­lä tar­vi­taan ai­kaa koh­da­ta lä­him­mäi­nen ai­dos­ti ja pyy­teet­tö­mäs­ti. Ad­ven­tin sa­no­ma muis­tut­taa sii­tä, et­tä yk­sin­ker­tai­nen elä­mä riit­tää ja et­tä yh­des­sä­o­lo on tär­ke­äm­pää kuin hie­not jou­lu­val­mis­te­lut ja kal­liit lah­jat.

Jou­lun ta­va­ra­pal­jou­den kes­kel­lä on hyvä muis­taa, et­tä Ju­ma­lan siu­naus ei usein­kaan ole sama asia kuin ta­lou­del­li­nen siu­naus. Suu­rin Ju­ma­lan lah­ja on elä­vä us­ko, joka ei pe­rus­tu ih­mi­sen an­si­oon vaan Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ­hön.

To­del­li­nen siu­naus on sii­nä, et­tä ih­mi­nen saa ko­kea sy­dä­mes­sään Ju­ma­lan ar­mon ja rau­han. Se on ko­et­ta­vis­sa myös siel­lä, mis­sä on sai­raut­ta, köy­hyyt­tä ja yk­si­näi­syyt­tä. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mis­sa Ju­ma­la lä­hes­tyy ih­mis­tä ja tar­jo­aa jou­lun rau­haa, jota tä­män maa­il­man muu­tok­set ei­vät voi kos­kaan sär­keä.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 10.12.2014.

Kuva: Ant­ti Par­ta­nen

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys