JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Elä­män­myön­tei­siä ter­vei­siä pro­fee­tal­ta

Pääkirjoitukset
16.1.2019 7.00

Edus­kun­ta­vaa­lien lä­hes­ty­es­sä per­hei­den asi­at nou­se­vat yhä use­am­min ot­si­koi­hin. Eri puo­lu­eet kat­so­vat suo­ma­lai­sen per­heen ase­maa eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta, mut­ta ylei­ses­ti on ja­et­tu muun mu­as­sa huo­li lap­si­per­hei­den köyh­ty­mi­ses­tä ja eri­ar­vois­tu­mi­ses­ta.

Po­li­tii­kan puo­lel­la asi­oi­ta lä­hes­ty­tään usein huol­ten ja puut­tei­den nä­kö­kul­mas­ta. Tämä on luon­nol­lis­ta, sil­lä päät­tä­jien teh­tä­vä­nä on ra­ken­taa ko­ti­maa­ta en­tis­tä toi­mi­vam­mak­si pai­kak­si elää. Jot­ta näin voi­si teh­dä, täy­tyy tun­tea ja pi­tää esil­lä asi­oi­ta, jot­ka ei­vät vie­lä ole kun­nos­sa.

Lap­si­per­hei­den elä­män­laa­dun pa­ran­ta­mi­sek­si on esi­tet­ty mo­nia kei­no­ja. Yk­si niis­tä on li­sä­tä jous­toa työn ja per­heen yh­teen­so­vit­ta­mi­sek­si, jot­ta per­heil­lä oli­si en­tis­tä pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det va­li­ta, mi­ten per­he­va­paat ja­e­taan vai hoi­taa­ko toi­nen van­hem­mis­ta lap­sia ko­to­na.

Li­säk­si il­maan on hei­tet­ty eh­do­tuk­sia muun mu­as­sa esi­o­pe­tuk­sen laa­jen­ta­mi­ses­ta, ryh­mä­ko­ko­jen pie­nen­tä­mi­ses­tä, vau­va­ra­has­ta sekä lap­si­per­hei­den ve­ro­hel­po­tuk­sis­ta. Ylei­ses­ti on pu­hut­tu myös lap­si­myön­tei­sem­män asen­neil­mas­ton tar­peel­li­suu­des­ta.

Vaa­lien jäl­keen näh­dään, mitä per­hei­den elä­mää kos­ket­ta­via pää­tök­siä saa­daan ai­kaan ja mi­ten ne vai­kut­ta­vat suo­ma­lais­ten ha­luun pe­rus­taa per­he. Myös pää­tös­ten vai­ku­tus­ta syn­ty­vyy­teen seu­ra­taan tar­kas­ti.

Yh­teis­kun­nan ra­ken­tei­ta on hel­pom­pi ko­hen­taa kuin sen jä­sen­ten tu­le­vai­suu­de­nus­koa. Suo­mi on mo­nil­la mit­ta­reil­la jo nyt maa­il­man pa­ras maa odot­taa, syn­nyt­tää ja kas­vat­taa lap­sia, mut­ta moni epä­röi sil­ti per­heen pe­rus­ta­mis­ta.

Esil­lä ole­vat huo­le­nai­heet ja yk­si­löl­li­syyt­tä ko­ros­ta­vat ar­vot voi­vat vai­kut­taa myös kris­ti­tyn aja­tuk­siin per­heen pe­rus­ta­mi­ses­ta. Raa­ma­tun toi­vei­kas vies­ti ei kui­ten­kaan ole muut­tu­nut. Ju­ma­la lu­paa ol­la omien­sa kans­sa kaik­ki­na päi­vi­nä.

Pro­feet­ta Je­re­mi­an elä­män­myön­tei­set ter­vei­set kuu­lu­vat: ”Ra­ken­ta­kaa ta­lo­ja ja aset­tu­kaa nii­hin asu­maan! Is­tut­ta­kaa puu­tar­ho­ja ja naut­ti­kaa nii­den he­del­mis­tä! Ot­ta­kaa it­sel­len­ne vai­mot, syn­ty­köön teil­le poi­kia ja tyt­tä­riä!” (Jer. 29:5–6.)

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 16.1.2019

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys