JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

En­nal­ta­eh­käi­se­vä per­he­työ kan­nat­taa

Päivämies
Pääkirjoitukset
11.11.2015 12.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123212620151111120000

Per­hei­den hy­vin­voin­nin mer­ki­tys­tä yh­teis­kun­nal­le on usein ku­vat­tu sa­non­nal­la ”per­he on yh­teis­kun­nan pe­rus­so­lu”. Per­hei­den hy­vin­voin­nil­la on suu­ri mer­ki­tys koko yh­teis­kun­nan hy­vin­voin­nil­le. Vas­taa­vas­ti per­hei­den pa­hoin­voin­ti vai­kut­taa kiel­tei­ses­ti yh­teis­kun­taan ja sen toi­min­taan.

Kris­til­li­ses­sä ar­vo­maa­il­mas­sa per­heen pe­rus­ta­na on Ju­ma­lan sää­tä­mä avi­o­liit­to. Avi­o­lii­ton eheys hei­jas­tuu koko per­heen, sekä las­ten et­tä van­hem­pien, hy­vin­voin­tiin. Avi­oi­tu­es­saan puo­li­sot ovat lu­van­neet yh­des­sä hoi­taa avio­suh­det­taan, osoit­taa toi­sil­leen us­kol­li­suut­ta ja rak­kaut­ta.

Jos­kus puo­li­sot tar­vit­se­vat tu­kea per­heen hy­vin­voin­nin hoi­ta­mi­seen myös per­heen ul­ko­puo­lel­ta. Ny­kyi­nen kii­rei­nen, pin­nal­li­nen ja ta­lou­del­li­ses­ti epä­var­ma ai­ka aset­taa per­heil­le mo­nen­lai­sia haas­tei­ta. Vä­sy­mys­tä ko­ke­vat eri­tyi­ses­ti pien­ten las­ten van­hem­mat. Kir­kon per­he­neu­von­nas­sa he ovat suu­rin kä­vi­jä­ryh­mä.

Kir­kol­lis­ko­kous teki ke­vääl­lä 2014 tär­ke­än, lap­si­per­hei­tä kos­ket­ta­van lin­jauk­sen päät­tä­es­sään, et­tä kir­kol­lis­ten vi­ra­no­mais­ten on pää­tös­ten­sä val­mis­te­lus­sa teh­tä­vä lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti. Vas­taa­va sää­dös puut­tuu val­ti­ol­ta ja kun­nil­ta.

Yh­teis­kun­nan ta­sol­la myön­tei­nen asia on tä­män vuo­den alus­ta voi­maan tul­lut so­si­aa­li­huol­to­lain uu­dis­tus, joka vel­voit­taa kun­nat tar­jo­a­maan lap­si­per­heil­le ko­ti­pal­ve­lua, jos lap­sen hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta tiet­ty­jen syi­den vuok­si.

Toi­vot­ta­vas­ti kun­nat nä­ke­vät en­nal­ta­eh­käi­se­vän työn ar­von, ei­kä lap­si­per­heil­le ase­te­ta koh­tuu­ton­ta kyn­nys­tä ko­ti­pal­ve­lun saa­mi­sek­si. Mo­nis­sa tut­ki­muk­sis­sa on to­det­tu, et­tä en­nal­ta­eh­käi­se­vä työ vä­hen­tää in­hi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä ja tu­lee yh­teis­kun­nal­le edul­li­sem­mak­si kuin on­gel­mien kor­jaa­mi­nen jäl­ki­kä­teen. Täs­sä vai­hees­sa näyt­tää sil­tä, et­tä lap­si­per­hei­den ko­ti­pal­ve­lu­jen tar­jon­nas­sa ei pääs­tä 1990-lu­vun alun ta­sol­le, jol­loin avun­tar­jo­a­mi­sen kyn­nys oli ma­ta­lal­la.

Myös SRK ja rau­ha­nyh­dis­tyk­set toi­mi­vat ak­tii­vi­ses­ti per­hei­den hy­vin­voin­nin eteen. SRK:n jär­jes­tä­mät avi­o­puo­li­so­lei­rit ovat suo­sit­tu­ja, ja lei­ri­läis­ten pa­laut­teis­sa on ko­ros­tu­nut lei­rien hoi­ta­va ja tu­ke­va mer­ki­tys. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn puit­teis­sa jär­jes­te­tään muun mu­as­sa päi­vä- ja per­he­ker­ho­ja sekä avi­o­puo­li­soil­to­ja, joil­la tu­e­taan avi­o­suh­teen hy­vin­voin­tia ja kas­va­tus­teh­tä­väs­sä ole­via van­hem­pia.

Hyvä konk­reet­ti­nen kei­no tu­kea lap­si­per­heen van­hem­pia on tar­jo­ta heil­le las­ten­hoi­to­a­pua, jot­ta he voi­vat men­nä kah­des­taan esi­mer­kik­si seu­roi­hin tai avi­o­puo­li­so­lei­ril­le.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 11.11.2015.

1.4.2020

Ju­ma­la on Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, hä­nen ve­res­sään, tuo­nut lä­hel­leen tei­dät, jot­ka en­nen olit­te kau­ka­na hä­nes­tä. Ef. 2:13

Viikon kysymys