JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Hy­viä ta­po­ja tar­vi­taan edel­leen

Päivämies
Pääkirjoitukset
17.7.2019 12.09

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444620190717120900

Moni su­vi­seu­ra­vie­ras huo­mi­oi kuu­lu­tuk­set, jois­sa lap­sia ja nuo­ria muis­tu­tet­tiin hy­vis­tä käy­tös­ta­vois­ta. Sa­mal­la van­hem­pia ja kaik­kia ai­kui­sia kan­nus­tet­tiin puut­tu­maan las­ten ja nuor­ten te­ke­mi­siin, mi­kä­li tar­ve vaa­tii.

His­to­ri­an­tut­ki­jan mu­kaan suo­ma­lai­sia yh­dis­tä­vät käy­tös­ta­vat ovat 1960-lu­vul­ta läh­tien vä­hen­ty­neet. Ra­di­ka­li­soi­tu­mi­nen ja maal­lis­tu­mi­nen joh­ti­vat sii­hen, et­tä myös to­tut­tu­ja käy­tös­ta­po­ja kat­sot­tiin kriit­ti­ses­ti.

Hy­vien, yh­teis­ten käy­tös­ta­po­jen tar­ve ei ole kui­ten­kaan vä­hen­ty­nyt mo­ni­kult­tuu­ri­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa. Tois­ta ih­mis­tä huo­mi­oi­va käy­tös ja ta­po­jen tuo­ma en­na­koi­ta­vuus ih­mis­ten vä­li­ses­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ovat edel­leen ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­sia asi­oi­ta.

Kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen pe­rus­ta­na on kä­si­tys sii­tä, et­tä jo­kai­nen ih­mi­nen on Ju­ma­lan luo­ma ja sel­lai­se­na tasa-ar­voi­nen mui­den kans­sa. Täl­lai­nen kä­si­tys luo van­kan poh­jan myös las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa teh­tä­väl­le ta­pa­kas­va­tuk­sel­le.

Su­vi­seu­rois­sa ja muis­sa isois­sa ta­pah­tu­mis­sa lap­set ja nuo­ret käyt­täy­ty­vät pää­a­si­as­sa hy­vin. Lie­veil­mi­öi­tä kui­ten­kin il­me­nee, jo­ten Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­jät pää­tyi­vät kuu­lu­tus­ten avul­la kiin­nit­tä­mään seu­ra­vie­rai­den huo­mi­o­ta asi­aan. Tämä oli ryh­dik­kääs­ti teh­ty.

Van­hem­pien on hyvä kes­kus­tel­la las­ten­sa kans­sa hy­vis­tä ta­vois­ta ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jien an­ta­mis­ta oh­jeis­ta. Kun van­hem­mat nou­dat­ta­vat an­net­tu­ja oh­jei­ta, myös lap­set huo­maa­vat nii­den ole­van tär­kei­tä.

Seu­ra­jär­jes­tä­jien toi­ve sii­tä, et­tä alai­käi­set lap­set ma­joit­tu­vat sa­maan lei­riin huol­ta­jien kans­sa, on kan­na­tet­ta­va. Kont­rol­li las­ten ja nuor­ten seu­ra­me­noon säi­lyy pa­rem­min, kun per­heen­jä­se­net ta­paa­vat toi­sen­sa ja vaih­ta­vat kuu­lu­mi­sia ai­na­kin muu­ta­man ker­ran päi­väs­sä.

Ta­pa­kas­va­tus pe­rus­tuu pit­käl­ti mal­li­op­pi­mi­seen. Tämä on hyvä muis­taa myös sil­loin, kun ai­kui­nen puut­tuu las­ten tai nuor­ten häi­ri­ö­käyt­täy­ty­mi­seen seu­ra­ta­pah­tu­mas­sa. Ra­ken­ta­va ja ys­tä­väl­li­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa opet­taa las­ta ja nuor­ta. Sen seu­rauk­set­kin ovat to­den­nä­köi­ses­ti hy­vät.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä nro 29_17.7.2019

Ku­vi­tus­ku­va: SRK:n kuva-ar­kis­to

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys