JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Isän­maa tar­vit­see toi­voa

Päivämies
Pääkirjoitukset
5.12.2018 6.27

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283720181205062700

Suo­men 101. it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään usei­den huol­ta ai­heut­ta­vien uu­tis­ten ja pu­hee­nai­hei­den kes­kel­lä. Juu­ri en­nen it­se­näi­syys­päi­vää me­di­at ker­toi­vat esi­mer­kik­si Suo­men vä­es­tö­en­nus­teen las­kus­ta ja sii­tä, et­tä yhä use­am­pi suo­ma­lai­nen ko­kee it­sen­sä yk­si­näi­sek­si.

Hel­sin­gin Sa­no­mat haas­tat­te­li erää­seen il­mas­to­ai­hei­seen jut­tuun­sa suo­ma­lai­sia ja ky­syi hei­dän nä­ke­myk­si­ään maa­pal­lon tu­le­vai­suu­des­ta. Enin osa haas­ta­tel­luis­ta koki, et­tä toi­voa on. Muu­ta­mat em­pi­vät ja yk­si oli sitä miel­tä, et­tä nä­ky­vis­sä ole­vis­ta il­mas­to­haas­teis­ta ei sel­vi­tä.

Jo­kai­nen kan­sa­kun­ta, sa­moin kuin yk­si­lö, tar­vit­see toi­voa. Niin kau­an kuin on elä­mää, on toi­vo­a­kin. Toi­vei­kas ih­mi­nen us­koo sii­hen, et­tä tu­le­vai­suus tuo hy­vää tul­les­saan. Yleen­sä hän on myös val­mis te­ke­mään töi­tä sen eteen, et­tä toi­veet to­teu­tui­si­vat.

Kan­sa­kun­nan tu­le­vai­suus on yh­tei­ses­sä ha­lus­sa ra­ken­taa maa­ta. Tä­hän ei tar­vi­ta edes ai­neel­li­ses­ti vah­vaa ja­lus­taa vaan vah­vaa tu­le­vai­suu­de­nus­koa. Sel­lais­ta, jota so­dan mur­jo­mas­ta pie­nes­tä maas­ta löy­tyi, kun jat­ko­so­ta päät­tyi ko­viin rau­ha­neh­toi­hin.

Kan­sa­kun­ta oli tuol­loin har­vi­nai­sen yh­te­näi­nen. Näky tu­le­vai­suu­des­ta oli sel­keä: olem­me mat­kal­la pa­rem­paan huo­mi­seen. Tä­nään yh­teis­tä nä­kyä jou­tuu ha­ke­maan. Olem­me saa­neet pal­jon ja saa­vut­ta­neet en­nen­nä­ke­mä­tön­tä hy­vin­voin­tia. Mitä ta­voit­te­lem­me tu­le­vai­suu­des­sa?

Mitä seu­raa, jos yhä use­am­pi me­net­tää toi­von­sa ja ajat­te­lee, et­tä pa­rem­man tu­le­vai­suu­den eteen ei kan­na­ta teh­dä töi­tä? Jos vah­vis­tuu aja­tus, et­tä Suo­meen ei tar­vi­ta enää lap­sia, sil­lä maa­il­ma ei kes­tä vau­rais­sa län­si­mais­sa elä­vien ih­mis­ten ku­lu­tus­ta?

Tuo­ko yh­teis­kun­nan maal­lis­tu­mi­nen mu­ka­naan pes­si­mis­miä ja tar­koi­tuk­set­to­muut­ta? Luo­pu­es­saan Ju­ma­las­ta ih­mi­sen toi­vok­si jää us­ko ih­mi­seen, tie­teen muut­tu­viin to­tuuk­siin. Ne ei­vät kui­ten­kaan tun­nu li­sää­vän tu­le­vai­suu­de­nus­koa.

Kris­ti­tyn toi­vo on sy­vim­mil­lään vah­vaa ko­ke­mus­ta sii­tä, et­tä kai­kel­la elä­mäl­lä on tar­koi­tus. Ju­ma­la on luo­nut jo­kai­sen ih­mi­sen ja an­ta­nut kan­sa­kun­nil­le vai­heen­sa. Tä­män nä­ky­män ää­rel­lä myös ar­vo­kas­ta isän­maa­tam­me kan­nat­taa edel­leen ke­hit­tää ja ra­ken­taa.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 5.12.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Kari Ven­ga­sa­ho

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys