JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ju­ma­lan suo­jas­sa

Pääkirjoitukset
15.1.2020 6.10

Juttua muokattu:

14.1. 13:51
2020011413512320200115061000

Ju­ma­la ei ole jät­tä­nyt luo­ma­kun­taa oman on­nen­sa no­jaan. Näin to­det­tiin Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) vuo­den­vaih­teen pu­hu­jien­ko­kouk­ses­sa Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä. Luot­ta­mus Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen nou­si esil­le mo­nes­sa pu­heen­vuo­ros­sa. Kes­kus­te­lun joh­dan­nok­si kuul­tiin Esa Kouk­ka­rin pi­tä­mä alus­tus ai­hees­ta Ju­ma­la on luo­ma­kun­nan Her­ra.

Ko­koon­tu­mi­ses­sa roh­kais­tiin luot­ta­maan kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja var­je­luk­seen, vaik­ka ajas­sam­me on mo­nen­lai­sia glo­baa­le­ja on­gel­mia. Olem­me Ju­ma­lan lap­sia ja eläm­me hä­nen huo­len­pi­ton­sa va­ras­sa.

Ju­ma­la tun­tee luo­man­sa maa­il­man ja jo­kai­sen ih­mi­sen sy­dä­men. Pu­heen­vuo­rois­sa ke­ho­tet­tiin koh­taa­maan ja kuun­te­le­maan toi­si­am­me. Eri­tyi­ses­ti ke­ho­tet­tiin avoi­meen kes­kus­te­luun nuor­ten kans­sa hei­tä kuor­mit­ta­vis­ta ky­sy­myk­sis­tä.

Kes­kus­te­lus­sa tuli esil­le luo­ma­kun­nan tila ja elä­män suo­je­le­mi­nen. Saar­nois­sa oli­si tär­keä ju­lis­taa us­kon saar­naa sekä luo­da tu­le­vai­suu­den ja toi­von nä­kö­a­lo­ja.

Pu­hu­jia roh­kais­tiin pe­reh­ty­mään Ju­ma­lan sa­naan ja tuo­maan sen vies­tiä täs­sä ajas­sa elä­vil­le ih­mi­sil­le. Luon­toa tu­lee suo­jel­la, mut­ta se ei voi men­nä Ju­ma­lan tah­don edel­le. Ju­ma­lan uut­ta luo­va työ jat­kuu, ja Ju­ma­lan luo­ma elä­mä on ai­na pyhä.

Pu­heen­vuo­rois­sa ko­ros­tui myös Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­sen mer­ki­tys. Maal­lis­tu­mi­nen ja kii­rei­nen elä­män­ta­pa ovat vie­mäs­sä aja­tuk­sia ajal­lis­ten asi­oi­den pa­riin. Syn­ti ja sen ai­kaan­saa­mat il­mi­öt ovat uu­del­la ta­val­la lä­hel­läm­me.

Mo­net ky­sy­myk­set ko­et­te­le­vat us­koa. Lä­him­mäi­si­nä mei­dän tu­li­si roh­kais­ta toi­si­am­me us­ko­maan ja tu­le­maan Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon seu­roi­hin. Sin­ne oli­si hyvä kut­sua avoi­mes­ta kaik­kia ih­mi­siä. Jee­sus lä­het­ti oman­sa ju­lis­ta­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ilo­sa­no­maa kaik­ki­al­le maa­il­maan.

Alus­tuk­ses­sa to­det­tiin, et­tä Ju­ma­lan on val­ta­kun­ta, voi­ma ja kun­nia. Luo­ma­kun­ta elää ja py­syy Ju­ma­lan sa­nan va­ras­sa. Hä­nen val­tan­sa on ää­re­tön ja ikui­nen. Tämä luo­ma­kun­ta ja ih­mi­sen ruu­mis on ajal­li­nen ja ka­to­a­va, mut­ta sie­lu on ian­kaik­ki­nen. Lu­paus ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa on Raa­ma­tun pe­las­tus­his­to­ri­an hui­pen­nus.

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys