JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Käytös kielii asenteista

Pääkirjoitukset
22.3.2023 6.00

Juttua muokattu:

21.3. 15:28
2023032115284920230322060000

Tä­män leh­den si­säl­lä il­mes­ty­vän nuor­ten­lii­te Kap­sä­kin tee­ma­na ovat hy­vät käy­tös­ta­vat. Lä­hes kaik­ki kap­säk­ki­jut­tu­jen Ins­tag­ram-ti­lil­lä ai­het­ta kom­men­toi­neis­ta nuo­ris­ta ovat sitä miel­tä, et­tä käy­tös­ta­po­jen ar­vos­tus on las­ke­nut ja osa ni­me­ää syyk­si it­se­kes­kei­syy­den.

Moni ai­het­ta kom­men­toi­nut nuo­ri nä­kee huo­non käy­tök­sen liit­ty­vän sii­hen, et­tei tois­ta ih­mis­tä ja hä­nen mie­li­pi­teen va­paut­taan kun­ni­oi­te­ta. Nuo­ret ovat pan­neet mer­kil­le, et­tä myös fik­sul­ta vai­kut­ta­va ih­mi­nen saat­taa käyt­täy­tyä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ty­lys­ti ja epä­a­si­al­li­ses­ti mui­ta koh­taan.

Hy­vät käy­tös­ta­vat aut­ta­vat ih­mis­tä ole­maan osa yh­tei­söä ja toi­mi­maan sen jä­se­ne­nä. Ope­tus­hal­li­tuk­sen verk­ko­si­vuil­la nii­tä pi­de­tään osa­na kan­sa­lai­so­saa­mis­ta ja yh­teis­kun­nan sään­nös­töä, jota tu­lee op­pia kun­ni­oit­ta­maan ja nou­dat­ta­maan.

Nuor­ten so­me­kom­ment­tien pe­rus­teel­la suun­ta ei kui­ten­kaan ole ope­tus­hal­li­tuk­sen toi­vo­ma. Erään kom­men­tin mu­kaan koh­te­li­as nuo­ri erot­tuu jou­kos­ta. Tä­hän riit­tää pelk­kä ai­em­min nor­maa­li­na pi­det­ty käy­tös: sil­miin kat­so­mi­nen, ter­veh­ti­mi­nen ja asi­al­li­nen kie­len­käyt­tö.

Kie­len­käyt­tö nou­see­kin yh­te­nä yk­sit­täi­se­nä asi­a­na esiin Kap­sä­kin so­me­kom­men­teis­sa, jois­sa pu­hu­taan ki­roi­le­mi­ses­ta ja sii­tä, mi­ten ki­ro­sa­nat ovat le­vin­neet osin myös us­ko­vais­ten nuor­ten kes­kuu­teen. Ko­deis­sa voi­si pi­tää esil­lä vaik­ka­pa Jaa­ko­bin kir­jeen koh­taa: ”Kii­tos ja ki­rous läh­te­vät sa­mas­ta suus­ta. Tämä ei käy, vel­je­ni!” (Jaak. 3:10.)

Opet­ta­es­saan lap­sel­leen hy­viä käy­tös­ta­po­ja van­hem­mat tar­jo­a­vat lap­sel­le ar­vo­kas­ta so­si­aa­lis­ta pää­o­maa. Käy­tös­ta­vat aut­ta­vat las­ta jo päi­vä­ko­dis­sa ja kou­lus­sa, ja ne voi­vat ol­la valt­ti­kort­ti esi­mer­kik­si nuo­ren ha­kies­sa en­sim­mäis­tä työ­paik­kaan­sa.

Ku­ten ope­tus­hal­li­tuk­sen si­vuil­la to­de­taan, ta­pa­kas­va­tus ei ole pääl­le lii­mat­tu­jen eti­ket­ti­sään­tö­jen opet­ta­mis­ta, vaan sen yti­me­nä on toi­sen ih­mi­sen ar­vos­ta­mi­nen. Oi­keu­den­mu­kai­nen ja hyvä koh­te­lu kuu­luu kai­kil­le.

Hy­vät käy­tös­ta­vat no­jaa­vat lo­pul­ta ar­voi­hin ja nii­den poh­jal­ta syn­ty­nei­siin asen­tei­siin. Kris­til­li­nen ih­mis­ku­va pe­rus­tuu sii­hen, et­tä jo­kai­nen meis­tä on Ju­ma­lan luo­ma ja hä­nen sil­mis­sään yh­tä ar­vo­kas. Tämä aset­taa kaik­ki ih­mi­set rin­nak­kain myös suh­tees­sa toi­siin­sa, kun­ni­oit­ta­maan ja käyt­täy­ty­mään hy­vin toi­si­aan koh­taan.

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys