JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kirk­ko hor­juu avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­sä

Päivämies
Pääkirjoitukset
26.6.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444220190626070000

Me­di­as­sa on ol­lut nä­ky­väs­ti esil­lä Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon osal­lis­tu­mi­nen ku­lu­val­la vii­kol­la jär­jes­tet­tä­vään Pride-ta­pah­tu­maan Hel­sin­gis­sä. Se on he­rät­tä­nyt laa­jan kes­kus­te­lun ai­hees­ta puo­les­ta ja vas­taan.

Mo­net raa­ma­tul­lis­ta ope­tus­ta puo­lus­ta­vat ovat esit­tä­neet ai­don huo­len kir­kon ny­kyi­ses­tä suun­nas­ta. Tämä ke­hi­tys kir­kon si­säl­lä voi joh­taa sii­hen, et­tä Raa­ma­tun ope­tuk­ses­sa ja kir­kon tun­nus­tuk­ses­sa pi­täy­ty­vät kris­ti­tyt al­ka­vat tun­tea vie­raut­ta kir­kos­sa.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen lii­ke on yk­si kir­kon si­säl­lä toi­mi­vis­ta he­rä­tys­liik­keis­tä. Sii­hen kuu­lu­vat ih­mi­set ra­ken­ta­vat omal­ta osal­taan kirk­koa sen jä­se­ni­nä, luot­ta­mus­hen­ki­löi­nä ja työn­te­ki­jöi­nä. Avi­o­liit­to­ky­sy­myk­ses­tä kan­ne­taan täl­lä het­kel­lä erit­täin suur­ta huol­ta. Raa­ma­tun mu­kai­nen avi­o­liit­to on luo­vut­ta­ma­ton Ju­ma­lan luo­mis­jär­jes­tyk­seen liit­ty­vä ky­sy­mys, jos­ta tu­lee pi­tää kiin­ni.

Mi­kään sek­su­aa­li­nen tai­pu­mus ei vie ih­mi­sar­voa. Jo­kai­nen on ih­mi­se­nä ar­vo­kas ja saa omis­taa Ju­ma­la ar­mon Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Raa­mat­tu opet­taa kui­ten­kin sel­ke­äs­ti, et­tä sek­su­aa­li­suu­den to­teut­ta­mi­nen kuu­luu mie­hen ja nai­sen vä­lil­lä sol­mit­tuun avi­o­liit­toon.

Kun Ju­ma­la loi ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si, Ju­ma­la siu­na­si hei­dät ja an­toi teh­tä­väk­si vil­jel­lä ja var­jel­la luo­ma­kun­taa ja jat­kaa Ju­ma­lan luo­mis­työ­tä li­sään­ty­mi­sen kaut­ta. Se on kris­til­li­sen avi­o­lii­ton yk­si teh­tä­vä. Avi­o­liit­to on yh­teis­kun­nal­li­nen ins­ti­tuu­tio, mut­ta en­nen kaik­kea se on Ju­ma­lan siu­naa­ma pyhä liit­to mie­hen ja nai­sen yh­tei­se­lä­mää var­ten.

Ku­vi­tus­ku­va: Las­se Kok­ko

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 26.6.2019

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys