JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kuolematonta sielua ravitsemassa

Pääkirjoitukset
26.7.2023 6.30

Juttua muokattu:

24.7. 13:48
2023072413484920230726063000

Ruo­ka on ai­he, joka kos­ket­taa kaik­kia ih­mi­siä ja he­rät­tää tun­tei­ta. Päi­vä­mie­hen edel­lis­nu­me­ros­sa jul­kais­tu kas­vis­ruo­kai­li­jan ko­ke­mus Su­vi­seu­rois­ta on saa­nut mo­net lu­ki­jat an­ta­maan pa­lau­tet­ta. Pa­laut­tees­sa lu­ki­jat ovat tuo­neet esil­le omia seu­ra­ko­ke­muk­si­aan, jot­ka liit­ty­vät eri­lai­siin ruo­kai­lu­tot­tu­muk­siin tai ruo­ka-ai­ne­ra­joit­tei­siin.

Kes­kus­te­lu ruu­as­ta ja eri­tyi­ses­ti eri­lais­ten ruo­ka-ai­nei­den so­pi­vuu­des­ta on läs­nä myös Raa­ma­tus­sa. Esi­mer­kik­si al­ku­seu­ra­kun­nan ai­koi­na poh­dit­tiin pal­jon sitä, voi­ko ih­mi­nen syö­dä epä­ju­ma­lil­le uh­rat­tua li­haa. Osa piti sitä so­pi­va­na, osa ei.

Suh­tau­tu­mi­nen ruo­kaan voi saa­da myös us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa ai­kaan kiis­to­ja. Ko­rint­ti­lais­kir­jees­sä to­de­taan, kun pu­hu­taan kris­tit­ty­jen kes­ki­näi­sis­tä rii­ta-asi­ois­ta, et­tä ”ruo­ka on vat­saa ja vat­sa ruo­kaa var­ten, ja Ju­ma­la on te­ke­vä mo­lem­mat tar­peet­to­mik­si. Mut­ta ruu­mis ei ole si­veet­tö­myyt­tä vaan Her­raa var­ten, ja Her­ra on ruu­miin­kin val­ti­as.” (1. Kor. 6:13.)

Ajas­sam­me on pit­käl­ti la­kat­tu pu­hu­mas­ta ja va­roit­ta­mas­ta syn­nis­tä. Ti­lal­le on tul­lut mui­ta oman­tun­non­ky­sy­myk­sik­si ni­met­ty­jä asi­oi­ta, ku­ten esi­mer­kik­si il­mas­ton tai eläin­ten kan­nal­ta oi­ke­a­na pi­de­tyt ruo­ka­va­lin­nat. Ko­rint­ti­lais­kir­je muis­tut­taa, et­tä ruo­ka ja ih­mi­sen oi­ke­a­na pi­tä­mät ruo­ka­va­lin­nat ei­vät vie lä­hem­mäk­si Ju­ma­laa (1. Kor. 8:8).

Us­ko­vais­ten kes­ki­näi­sen elä­män ja esi­mer­kik­si ke­sä­seu­ro­jen osal­ta kes­keis­tä on hen­gel­li­nen ra­vin­to, sa­nan ries­ka. Halu kuul­la sa­maa Ju­ma­lan sa­naa yh­dis­tää seu­roi­hin ko­koon­tu­nut­ta Ju­ma­lan kan­saa: ”Kaik­ki he söi­vät sa­maa hen­gel­lis­tä ruo­kaa ja joi­vat sa­maa hen­gel­lis­tä juo­maa. He­hän joi­vat sii­tä hen­gel­li­ses­tä kal­li­os­ta, joka kul­ki hei­dän mu­ka­naan; tämä kal­lio oli Kris­tus.” (Kor. 10:3–4.)

Raa­mat­tu kä­sit­te­lee ra­vin­toa en­nen muu­ta hen­gel­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta. Se pu­huu puh­taas­ta sa­nan mai­dos­ta, jota ih­mi­sen on hyvä ta­voi­tel­la, jot­ta hän pe­las­tui­si (1. Piet. 2:2). Tämä on se ra­vin­to, joka ei jaa, vaan yh­dis­tää Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan jä­se­niä. Se ei muu­tu ajan vir­taus­ten tai yk­sit­täis­ten us­ko­vais­ten ma­ku­miel­ty­mys­ten mu­kaan, vaan py­syy ai­na tuo­ree­na, so­pi­va­na ja sie­lua ra­vit­se­va­na.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys