JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kut­sua pi­mey­des­tä va­loon

Pääkirjoitukset
12.6.2020 6.00

Juttua muokattu:

17.6. 06:59
2020061706594320200612060000

Eläm­me kes­ki­ke­sän ai­kaa. Luon­to ku­kois­taa ja muis­tut­taa mei­tä Luo­jan töis­tä. Ju­han­nuk­se­na päi­vä on pi­sim­mil­lään ja luon­to kau­neim­mil­laan. Valo ja läm­pö saa­vat ai­kaan kas­vun. Näin Ju­ma­la yl­lä­pi­tää luo­ma­kun­taa ja an­taa sen kaut­ta ra­vin­non. Luo­ma­kun­ta on suu­ri kii­tok­sen ja ih­met­te­lyn ai­he.

Luon­non­tut­ki­ja ja pap­pi Lars Levi La­es­ta­dius ei la­kan­nut ihai­le­mas­ta ark­tis­ta lu­moa, va­loa ja voi­maa, jot­ka ke­sä­öi­den au­rin­ko saa ai­kaan. La­es­ta­dius näki luon­non Ju­ma­lan luo­mis­työ­nä. Se oli hä­nel­le kau­neu­den ja ilon läh­de. La­es­ta­diuk­sen mu­kaan luo­mis­työ on lo­pul­ta suu­ri ih­me, jota jär­ki ei kos­kaan ky­ke­ne täy­sin kä­sit­tä­mään.

Luon­non ja va­lon juh­laan ju­han­nuk­seen si­säl­tyy myös kan­sal­lis­ta mer­ki­tys­tä Suo­men li­pun päi­vä­nä, jol­loin lip­pu voi lie­hua sa­los­sa läpi yön. Saam­me ol­la kii­tol­li­sia hy­väs­tä va­paas­ta maas­ta ja kiit­tää nii­tä, jot­ka ovat ra­ken­ta­neet tätä maa­ta ja kan­ta­vat vas­tuu­ta sen hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si.

On tar­peen ru­koil­la, et­tä Ju­ma­lan sana sai­si oh­ja­ta kan­saam­me. Vir­res­sä 579 on kau­niis­ti kir­joi­tet­tu: ”Oi Her­ra, siu­naa syn­nyin­maam­me run­sail­la tai­vaan lah­joil­la, niin et­tä ah­ke­roi­den saam­me ra­ken­taa maa­ta rau­has­sa. Myös lap­sen­lap­set saa­vat kiit­tää, kun hal­ki ai­kain ar­mo riit­tää.”

Ju­han­nuk­sen kir­kol­li­nen ai­he ker­too erä­maan pro­fee­tas­ta Jo­han­nes Kas­ta­jas­ta. Hän ju­lis­ti Ju­ma­lan ar­mol­lis­ta hy­vyyt­tä, pe­las­tus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mis­ta. Jo­han­nes Kas­ta­ja tuli tien­rai­vaa­jak­si osoit­ta­maan tie­tä Va­pah­ta­jan Jee­suk­sen luok­se.

Ju­ma­lan joh­da­tus elä­mäs­sä on ih­mi­sen va­lin­to­jen ylä­puo­lel­la. Hä­nen joh­da­tuk­sen­sa nä­kyy kan­so­jen vai­heis­sa ja yk­sit­täis­ten ih­mis­ten elä­män­vai­heis­sa. Eri­tyi­sen mie­leen­pai­nu­va het­ki ih­mi­sen elä­mäs­sä voi ol­la kut­su pi­mey­des­tä va­loon, kun ih­mi­nen saa pa­ran­nuk­sen kaut­ta siir­tyä Ju­ma­lan ar­mo­val­ta­kun­taan. Tä­män sai ko­kea Sak­keus, jos­ta tu­le­van sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too.

Ju­ma­la et­sii ja kut­suu yhä ih­mi­siä luok­seen evan­ke­liu­min sa­nas­sa. Tätä kut­sua ja us­koa vah­vis­ta­vaa ar­mo­e­van­ke­liu­mia vä­lit­tää ju­han­nuk­se­na tä­nään käyn­nis­ty­vä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ra­di­o­lä­he­tys. Sitä voit kuun­nel­la myös net­ti­ra­di­o­na osoit­tees­sa ke­sä­seu­ra­ra­dio.fi.