JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kuu­le-so­vel­lus on iso as­kel tu­le­vai­suu­teen

Pääkirjoitukset
9.12.2020 7.30

Juttua muokattu:

8.12. 15:46
2020120815460220201209073000

Pian avau­tu­va SRK:n Kuu­le-so­vel­lus yh­dis­tää ää­ni- ja e-kir­ja­pal­ve­lun, mu­sii­kin suo­ra­tois­ton sekä pod­cas­tit. Se on har­vi­nai­sen mo­ni­puo­li­nen suo­ra­tois­to­pal­ve­lu, jon­ka eteen on teh­ty vuo­sia töi­tä. Jo pelk­kä suun­nit­te­lu­vai­he on ol­lut pit­kä, sil­lä yh­del­lä­kään pal­ve­lun­tar­jo­a­jal­la ei ole ol­lut suo­raan tar­jo­ta SRK:n tar­pei­ta vas­taa­vaa so­vel­lus­ta.

Yh­teis­kun­nal­li­ses­ti aja­tel­len di­gi­taa­li­sen kir­jal­li­suu­den ja mu­sii­kin ku­lu­tus kas­vaa jat­ku­vas­ti. Sa­mal­la fyy­si­sen kir­jal­li­suu­den, pait­si las­ten­kir­jal­li­suu­den, ja mu­sii­kin ku­lu­tus vä­he­nee. Pai­net­tu­ja kir­jo­ja myy­dään kui­ten­kin vie­lä huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin kir­jal­li­suu­den suo­ra­tois­to­pal­ve­luil­la on asi­ak­kai­ta.

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­hin siir­ty­mi­sel­le on usei­ta syi­tä. Fyy­sis­ten esi­nei­den val­mis­ta­mi­nen ku­lut­taa luon­non­va­ro­ja, ja esi­neet it­ses­sään täyt­tä­vät ko­tia. Säh­köi­set kir­ja- ja mu­siik­ki­va­li­koi­mat, joi­ta eri­lai­set pal­ve­lut tar­jo­a­vat, ovat val­ta­van laa­jo­ja: kuu­kau­si­mak­sua vas­taan on tar­jol­la lä­hes lo­pu­ton va­li­koi­ma si­säl­tö­jä.

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lut ovat suo­sit­tu­ja ta­po­ja ku­lut­taa kult­tuu­ria, niin e-kir­jo­ja, ään­tä kuin vi­de­o­ta­kin. Eri­tyi­ses­ti näin on nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Suu­ren ää­ni­kir­ja­yh­ti­ön teet­tä­män ky­se­lyn mu­kaan asi­a­kas kuun­te­lee pal­ve­lun si­säl­tö­jä kes­ki­mää­rin 25 tun­tia kuu­kau­des­sa. Se tar­koit­taa kuu­kau­sit­tain kah­ta ja puol­ta ää­ni­kir­jaa.

Pian avau­tu­va, syk­syn ajan ko­e­käy­tet­ty SRK:n suo­ra­tois­to- ja ää­ni­kir­ja­pal­ve­lu Kuu­le tar­jo­aa us­koa tu­ke­vaa si­säl­töä sin­ne, mis­sä ih­mi­set ovat. Sa­mal­la so­vel­luk­sen si­säl­tö kut­suu ih­mi­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja us­kon lah­jan omis­ta­jak­si. Kuu­les­sa ei ole mai­nok­sia, ja sen kaik­ki si­säl­tö on SRK:n tuot­ta­maa.

Kuu­len ke­hi­tys ei pää­ty jul­kai­se­mi­seen. Pal­ve­lua pa­ran­ne­taan jat­ku­vas­ti asi­a­kas­pa­laut­teen pe­rus­teel­la ja SRK:n käy­tet­tä­vis­sä ole­vien re­surs­sien puit­teis­sa. Kuu­les­ta löy­ty­vät kaik­ki SRK:n uu­det jul­kai­sut, ja van­hem­pia li­sä­tään sin­ne kai­ken ai­kaa. En­si vuo­den puo­lel­la myös Päi­vä­mie­hen ää­ni­leh­ti löy­tyy Kuu­le-pal­ve­lus­ta.

Tie­to­ko­neen ja tab­le­tin li­säk­si kän­ny­käl­lä käy­tet­tä­vä Kuu­le-so­vel­lus kul­kee vai­vat­to­mas­ti mu­ka­na kaik­ki­al­la. Par­haim­mil­laan se tuo val­ta­vas­ti iloa ja aut­taa pi­tä­mään us­kon pää­mää­rän kirk­kaa­na mie­les­sä. SRK:n oma suo­ra­tois­to- ja ää­ni­kir­ja­so­vel­lus on iso as­kel tu­le­vai­suu­teen.

26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys