JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Lap­sel­la on oi­keus us­koa

Pääkirjoitukset
15.11.2017 7.01

Lap­sen oi­keuk­sien päi­väs­tä on tul­lut vii­me vuo­si­na suo­sit­tu li­pu­tus­päi­vä. Si­sä­mi­nis­te­riö on esit­tä­nyt Al­ma­nak­ka­toi­mis­tol­le, et­tä 20. mar­ras­kuu­ta vie­tet­tä­vä päi­vä mer­ki­tään va­kiin­tu­neek­si li­pu­tus­päi­väk­si. On hyvä, jos mi­nis­te­ri­ön esi­tys hy­väk­sy­tään, sil­lä las­ten oi­keu­det tar­vit­se­vat huo­mi­o­ta.

Vii­me ai­koi­na eri yh­teyk­sis­sä on ol­lut esil­lä ky­sy­mys lap­sen oi­keu­des­ta omaan us­koon­sa ja us­kon­toon­sa. Osa kun­nis­ta on tul­kin­nut tiu­kas­ti uut­ta var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­maa, joka otet­tiin käyt­töön tä­män vuo­den elo­kuus­sa. Jois­ta­kin päi­vä­ko­deis­ta esi­mer­kik­si on lo­pe­tet­tu seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mät ti­lai­suu­det, vaik­ka tä­hän saak­ka yh­teis­työ oli­si ol­lut hy­vää ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä.

Val­ta­kun­nal­li­sen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man so­vel­ta­mi­ses­sa pai­kal­li­seen käyt­töön tu­lee muis­taa, et­tä seu­ra­kun­ta voi edel­leen teh­dä yh­teis­työ­tä päi­vä­ko­tien kans­sa ja toi­mia yh­teis­kun­nan tar­jo­a­man kat­so­mus­kas­va­tuk­sen tu­ke­na. Seu­ra­kun­ta voi esi­mer­kik­si ol­la mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä kris­til­li­seen pe­rin­tee­seen liit­ty­viä ti­lai­suuk­sia, ku­ten jou­lu- ja pää­si­äis­kirk­ko­ja.

Suo­men pe­rus­tus­lain mu­kaan jo­kai­sel­la on us­kon­non ja oman­tun­non va­paus, jo­hon si­säl­tyy oi­keus tun­nus­taa ja har­joit­taa us­kon­toa. Tä­män pe­rus­teel­la myös lap­sel­la on oi­keus us­kon­toon­sa ja us­koon­sa.

Kris­til­li­set ta­vat ja juh­lat ovat mer­kit­tä­vä osa suo­ma­lais­ten las­ten kult­tuu­ris­ta pe­rin­töä, ja niil­lä on tär­keä roo­li las­ten iden­ti­tee­tin muo­tou­tu­mi­ses­sa. Ajas­sam­me nä­kyy pyr­ki­myk­siä rii­sua päi­vä­ko­deis­ta ja kou­luis­ta pois kaik­ki, mikä kuu­luu kris­til­li­seen ja lu­te­ri­lai­seen pe­rin­tee­seen. Tä­män myö­tä seu­ra­kun­tien ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten to­teut­ta­ma kris­til­li­nen kas­va­tus­työ saa yhä suu­rem­man mer­ki­tyk­sen. Ne voi­vat toi­mia tär­ke­ä­nä tu­ke­na van­hem­mil­le, joil­la on en­si­si­jai­nen vas­tuu las­ten kas­va­tuk­ses­ta.

Päi­vä­ker­ho­ja, py­hä­kou­lu­ja ja per­he­ker­ho­ja kan­nat­taa pi­tää esil­lä. Seu­ra­kun­nat ja muut las­ten kris­til­li­seen kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­vat tar­vit­se­vat myös työl­leen roh­kai­sua ja esi­ru­kouk­sia. Lap­set ovat Ju­ma­lan val­ta­kun­nan suu­rim­pia. Hei­dän kris­til­li­sel­le kas­va­tuk­sel­leen Jee­sus an­taa eri­tyi­sen suu­ren ar­von (Matt. 18:1–6.)

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 15.11.2017

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys