JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Leh­ti tuo evan­ke­liu­min lu­ki­joi­den ar­keen

Pääkirjoitukset
10.9.2014 0.00

Päi­vä­mie­hel­lä on ol­lut ja on edel­leen mer­kit­tä­vä roo­li evan­ke­liu­min työs­sä. Vuo­si­na 1997 ja 2012 teh­ty­jen lu­ki­ja­tut­ki­mus­ten mu­kaan Päi­vä­mie­hen vä­lit­tä­mä evan­ke­liu­min sa­no­ma on tär­keä niin ko­ti­maas­sa kuin ul­ko­mail­la asu­vil­le lu­ki­joil­le.

Jee­suk­sen omil­leen an­ta­ma lä­he­tys­käs­ky on kan­sain­vä­li­nen: evan­ke­liu­mi tu­lee ju­lis­taa kai­kil­le kan­soil­le (Matt. 28:19). Päi­vä­mies osal­lis­tuu omal­ta osal­taan tä­hän teh­tä­vään. Leh­den pa­pe­ri­ver­si­o­ta ti­la­taan 22 maa­han, ja sen huh­ti­kuus­sa avat­tua verk­ko­leh­teä on lu­et­tu 88:ssa eri maas­sa.

Päi­vä­mie­hel­lä on 60-vuo­ti­sen his­to­ri­an­sa ai­ka­na ol­lut oma mer­kit­tä­vä paik­kan­sa vies­tin­nän ja jour­na­lis­min ken­täl­lä. Leh­teä lu­e­taan pait­si van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den si­säl­lä myös sen ul­ko­puo­lel­la. Se on tär­keä vies­tin­vie­jä, joka ker­too kris­til­li­syy­den elä­mäs­tä ja kan­na­no­tois­ta ajan­koh­tai­siin asi­oi­hin.

Päi­vä­mie­hen te­ke­mi­ses­sä on eri ai­koi­na käy­tet­ty sel­lai­sia tek­nii­koi­ta ja ker­to­mi­sen ta­po­ja, jot­ka ku­na­kin ai­ka­na on näh­ty hy­vik­si. Täl­lä het­kel­lä yk­si toi­mit­ta­mi­sen haas­te on me­di­a­maa­il­man mur­ros, joka nä­kyy esi­mer­kik­si uu­si­na vies­tin­tä­vä­li­nei­nä ja jut­tu­tyyp­pei­nä. Päi­vä­mies kat­soo ti­lan­net­ta myön­tei­ses­ti ja pyr­kii vas­taa­maan ny­ky­a­jan lu­ki­joi­den tar­pei­siin muun mu­as­sa verk­ko­leh­del­lään.

Huo­mi­o­ta on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten ta­voit­ta­mi­seen, kos­ka he ovat tot­tu­neet uu­den­lai­siin vies­tin­tä­ta­poi­hin. On jat­ku­vas­ti ar­vi­oi­ta­va sitä, ta­voit­taa­ko leh­den sa­no­ma mur­rok­sen kes­kel­lä elä­vät lu­ki­jan­sa.

Päi­vä­mie­hen si­vuil­la nä­kyy se, et­tä elä­vä kris­til­li­syys elää en­nen kaik­kea ih­mis­ten ar­jes­sa. Tämä on huo­mi­oi­tu leh­den toi­min­ta-aja­tuk­ses­sa, jon­ka mu­kaan Päi­vä­mies kä­sit­te­lee ajan­koh­tai­sia ar­kie­lä­män asi­oi­ta kris­til­li­sen us­kon nä­kö­kul­mas­ta ja ot­taa ra­ken­ta­vas­ti kan­taa myös kes­kei­siin yh­teis­kun­nal­li­siin ja kir­kol­li­siin ky­sy­myk­siin.

Yh­teis­kun­nal­li­set olot ja vies­tin­tä­vä­li­neet muut­tu­vat, mut­ta Päi­vä­mie­hen sa­no­ma säi­lyy sa­ma­na. Leh­den kir­joi­tus­ten tu­lee edel­leen pe­rus­tua Ju­ma­lan sa­naan ja pi­tää esil­lä Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja sen evan­ke­liu­mia. Leh­den si­vuil­ta on hyvä vä­lit­tyä kuva Ju­ma­lan kan­sas­ta, joka kul­kee koh­ti tai­vas­ta Kris­tuk­sen evan­ke­liu­miin tur­va­ten.

Päi­vä­mie­hel­lä, niin kuin kai­kel­la evan­ke­liu­min työl­lä, on edes­sään va­loi­sa tu­le­vai­suus. Ju­ma­la on lu­van­nut joh­taa ja siu­na­ta val­ta­kun­tan­sa työ­tä. Jee­suk­sen lä­he­tys­käs­ky päät­tyy tur­val­li­siin sa­noi­hin: ”Ja kat­so, minä olen tei­dän kans­san­ne kaik­ki päi­vät maa­il­man lop­puun as­ti.”

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 10.9.2014.