JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Päi­vä­mies on kris­til­li­nen uu­tis­leh­ti

Pääkirjoitukset
27.1.2021 7.00

Juttua muokattu:

26.1. 16:47
2021012616474720210127070000

En­si vii­kol­la vie­te­tään Uu­tis­ten viik­koa (ai­em­min Sa­no­ma­leh­ti­viik­ko). Päi­vä­mies­kin on uu­tis­leh­ti, mikä on sa­noi­tet­tu myös leh­den toi­min­ta-aja­tuk­ses­sa. Toi­min­ta-aja­tus il­men­tää, mik­si leh­ti on ole­mas­sa. Se mää­rit­te­lee leh­den si­säl­lön, ar­vo­poh­jan ja toi­min­taa oh­jaa­vat pe­ri­aat­teet eli leh­den tar­koi­tuk­sen.

Päi­vä­mies on kris­til­li­nen leh­ti. Sen si­säl­tö ra­ken­tuu Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon pe­rus­tal­le ja sii­tä nou­se­van ar­vo­maa­il­man va­raan. Päi­vä­mies si­säl­tää har­taus­kir­joi­tuk­sia, mut­ta ei pel­käs­tään nii­tä. Toi­min­ta-aja­tuk­sen­sa mu­kaan leh­ti ”ot­taa ra­ken­ta­vas­ti kan­taa kes­kei­siin yh­teis­kun­nal­li­siin ja kir­kol­li­siin ky­sy­myk­siin”. Päi­vä­mies on näin ol­len uu­tis­leh­ti, joka pu­reu­tuu sekä ajan­koh­tai­siin et­tä py­sy­viin tee­moi­hin.

Päi­vä­mie­hen tar­koi­tus on pi­tää esil­lä Raa­ma­tun ydin­sa­no­maa, pe­las­tus­ta Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Tämä sa­no­ma on leh­den kes­kei­sin si­säl­tö. Li­säk­si kris­ti­tyn elä­mään liit­ty­viä ky­sy­myk­siä kä­si­tel­lään muun mu­as­sa haas­tat­te­lu­jen ja ar­tik­ke­lien avul­la. Päi­vä­mies on myös tär­keä vies­tin­tä­ka­na­va. Leh­des­tä löy­ty­vät niin seu­rail­moi­tuk­set, en­nak­kou­u­ti­set kuin ih­mi­sen elä­män­kaa­ren asi­at.

Päi­vä­mies-leh­den tar­koi­tuk­se­na on syn­nyt­tää lu­ki­jois­saan iloa, luot­ta­mus­ta ja toi­voa, jot­ka nou­se­vat Ju­ma­lan lah­joit­ta­mas­ta us­kos­ta. Kris­ti­tyn elä­mään kuu­lu­vat myös Kris­tuk­sen ris­tin kan­ta­mi­nen, elä­män kipu ja ko­et­te­le­muk­set. Näi­tä­kin tee­mo­ja kä­si­tel­lään leh­des­sä. Tar­koi­tus on koh­da­ta elä­män koko kir­jo re­hel­li­ses­ti ja avoi­mes­ti. Leh­den si­säl­lön ei ole tar­koi­tus ma­sen­taa lu­ki­jaan­sa ki­pei­den asi­oi­den ää­rel­lä, vaan aset­tua rin­nal­le ja ra­ken­taa luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan huo­len­pi­toon.

Vuo­ro­vai­ku­tus lu­ki­joi­den kans­sa on osa leh­den te­ke­mis­tä. Lu­ki­ja­pa­lau­te aut­taa huo­maa­maan asi­oi­ta ja te­ke­mään lu­ki­joi­ta pa­rem­min pal­ve­le­vaa leh­teä. Pa­laut­teet sa­mas­ta ju­tus­ta saat­ta­vat ol­la hy­vin­kin eri­lai­sia. Jo­kin jut­tu on saa­tet­tu ko­kea syys­tä tai toi­ses­ta ah­dis­ta­vak­si. Toi­nen lu­ki­ja on puo­les­taan ko­ke­nut sa­man kir­joi­tuk­sen ver­tais­tu­el­li­sek­si tai roh­kai­se­vak­si. Jos­kus yk­sit­täi­nen jut­tu ko­e­taan lii­an pul­lan­tuok­sui­sek­si, toi­nen jut­tu puo­les­taan in­ho­re­a­lis­ti­sek­si.

Tär­kein si­säl­löl­lis­ten rat­kai­su­jen pe­rus­ta on Ju­ma­lan sana. Se on kes­tä­vä ja ian­kaik­ki­nen, ei­kä sitä tule muut­taa. Tuo­koon Päi­vä­mies lu­ki­joil­leen Kris­tuk­sen tuok­sun, joka Paa­va­lin mu­kaan on ”elä­män tuok­su, joka tuo elä­män” (2. Kor. 2:16).

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys