JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Positiivinen puhe koulutyöstä kannustaa

Pääkirjoitukset
9.8.2023 8.25

Juttua muokattu:

9.8. 08:19
2023080908195020230809082500

Kou­lu­jen al­ka­mi­nen lä­hes­tyy. Mo­nis­sa kun­nis­sa pe­rus­kou­lun syys­lu­ku­kau­si al­kaa ku­lu­val­la vii­kol­la. Pian syk­syn työs­ken­te­ly käyn­nis­tyy muis­sa­kin op­pi­lai­tok­sis­sa.

Kou­lu­jen al­ka­es­sa on hyvä muis­tut­taa mie­leen, et­tä kou­lun­käyn­ti ja opis­ke­lu on kou­lu­lais­ten työ­tä. Sitä tu­li­si ar­vos­taa, ja sii­hen tu­li­si suh­tau­tua yh­tä va­ka­vas­ti kuin muu­hun­kin työn­te­koon. Van­hem­pien on tär­ke­ää tu­kea las­ten­sa ja nuor­ten­sa kou­lun­käyn­tiä. Lap­sen kou­lu­mo­ti­vaa­ti­oon vai­kut­taa yl­lät­tä­vän pal­jon se, mi­ten van­hem­mat pu­hu­vat kou­lus­ta. Po­si­tii­vi­nen puhe uu­den op­pi­mi­ses­ta kan­nus­taa kou­lu­työ­hön.

Tut­ki­mus­ten mu­kaan uni­va­je on yk­si ny­ky­maa­il­man suu­ris­ta on­gel­mis­ta eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa. Kes­kei­se­nä syy­nä sii­hen ovat äly­pu­he­li­met. Van­hem­pien oli­si­kin tär­ke­ää huo­leh­tia las­ten­sa ja nuor­ten­sa uni­ryt­mis­tä, tar­vit­ta­es­sa äly­lait­tei­den käyt­töä ra­joit­ta­mal­la. Eri­tyi­ses­ti tämä on pai­kal­laan syys­lu­ku­kau­den al­ka­es­sa, kun mo­nis­sa per­heis­sä nuk­ku­maan­me­no on ke­sä­ai­ka­na ve­ny­nyt nor­maa­lia myö­hem­mäk­si.

Kou­lus­sa lap­set op­pi­vat mo­nen­lai­sia tie­to­ja ja tai­to­ja, joi­ta he elä­mäs­sään tar­vit­se­vat. Kai­kil­la ope­tus­suun­ni­tel­maan kuu­lu­vil­la asi­oil­la on oma tar­koi­tuk­sen­sa. Jos van­hem­mas­ta tun­tuu, et­tä jo­kin asia kou­lus­sa ei suju, opet­ta­jan tai kou­lun ar­vos­te­lu ei ole oi­kea rat­kai­su ti­lan­tee­seen. Sen si­jaan kan­nat­taa ol­la yh­tey­des­sä opet­ta­jaan ja kes­kus­tel­la asi­as­ta avoi­mes­ti.

Van­hem­mat ja kou­lu kas­vat­ta­vat lap­sia yh­des­sä. Van­hem­mat ei­vät voi ul­kois­taa kas­va­tus­vas­tuu­taan kou­lul­le. Hei­dän ei myös­kään kan­na­ta asen­noi­tua niin, et­tä mah­dol­li­sis­sa on­gel­ma­ti­lan­teis­sa vika on kou­lus­sa. Opet­ta­jan nä­ke­mys ti­lan­tees­ta voi ol­la eri­lai­nen kuin lap­sen ker­to­mus. Van­hem­pien yh­teis­työ kou­lun ai­kuis­ten kans­sa eh­käi­see on­gel­mien syn­ty­mis­tä ja hel­pot­taa nii­den rat­kai­se­mis­ta.

Suo­ma­lai­nen pe­rus­kou­lu on kan­sain­vä­lis­ten ver­tai­lu­jen pe­rus­teel­la yk­si maa­il­man par­hais­ta. Vii­me vuo­si­na suo­ma­lais­las­ten op­pi­mis­tu­lok­set ovat kui­ten­kin äkil­li­ses­ti hei­ken­ty­neet. Eri­tyi­ses­ti puut­teet lu­ku­tai­dos­sa ovat suo­ras­taan hä­lyt­tä­viä uu­ti­sia. Va­ja­vai­nen lu­ku­tai­to vai­keut­taa mo­nin ta­voin elä­mää nyky-yh­teis­kun­nas­sa. Tut­ki­mus­ten mu­kaan ka­pe­al­la sa­na­va­ras­tol­la on yh­teys myös em­pa­ti­a­ky­vyn puut­tei­siin.

Van­hem­pien kan­nat­taa tu­kea las­ten­sa lu­ku­tai­don ke­hi­tys­tä lu­ke­mal­la heil­le pie­nes­tä pi­tä­en ja kan­nus­ta­mal­la hei­tä kir­jo­jen pa­riin. Ää­ni­kir­jat ovat hyvä tapa saa­da lap­set kiin­nos­tu­maan ta­ri­nois­ta, mut­ta pai­ne­tun kir­jan lu­ke­mi­nen on eri laji kuin ää­ni­kir­jan kuun­te­le­mi­nen. Lu­ku­tai­don kan­nal­ta fyy­si­sil­lä kir­joil­la on oma tär­keä teh­tä­vän­sä vie­lä pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys