JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pu­hu­mi­sen ta­val­la on mer­ki­tys­tä

Pääkirjoitukset
9.6.2021 9.00

Juttua muokattu:

9.6. 09:02
2021060909021720210609090000

Ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria et­si­tään nyt Suo­mes­sa muun mu­as­sa eri­lais­ten kam­pan­joi­den ja ti­lai­suuk­sien kaut­ta. Yk­si toi­mi­jois­ta on Sit­ran tu­ke­ma Erä­tau­ko-sää­tiö, jon­ka asi­a­na on edis­tää ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua ni­me­no­maan sel­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa kes­kus­te­li­jat ovat asi­ois­ta eri miel­tä.

Erä­tau­ko-sää­ti­ön esil­lä pi­tä­mien ra­ken­ta­vien kes­kus­te­lu­jen tar­koi­tuk­se­na on muut­taa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri Suo­mes­sa ra­ken­ta­vam­mak­si ja sitä kaut­ta vä­hen­tää yh­teis­kun­nan ja­kau­tu­mis­ta sekä li­sä­tä ih­mis­ten osal­li­suut­ta yh­teis­kun­taan.

Hil­jat­tain il­mes­ty­nyt psy­ko­lo­gi­an väi­tös­tut­ki­mus pu­reu­tuu sa­man asi­an yh­teen osa-alu­ee­seen: sii­hen, mil­lai­set kes­kus­te­lut aut­ta­vat sel­vit­tä­mään työ­yh­tei­sös­sä il­me­ne­viä ris­ti­rii­to­ja. Ris­ti­rii­tai­sia ase­tel­mia syn­tyy her­käs­ti niis­sä ti­lan­teis­sa, jois­sa kes­kus­te­luun liit­tyy syyt­te­lyä, tai jois­sa omat nä­ke­myk­set il­mais­taan jyr­käs­ti tai eh­dot­to­mas­ti.

Väi­tös­tut­ki­muk­sen mu­kaan hai­tal­li­sia kes­kus­te­lun ta­po­ja voi­daan yh­des­sä muut­taa ja pääs­tä sitä kaut­ta lie­ven­tä­mään ih­mis­ten vä­li­siä jän­nit­tei­tä ja ris­ti­rii­to­ja. Eri­mie­li­syyk­siä on hyvä sel­vi­tel­lä sel­lai­sil­la ta­voil­la, jot­ka ei­vät louk­kaa tai sa­tu­ta sen osa­puo­lia.

Edel­lä mai­ni­tut ta­voit­teet ja kei­not is­tu­vat hy­vin kris­ti­tyn ar­vo­maa­il­maan. Raa­mat­tu opas­taa sel­vä­sa­nai­ses­ti kun­ni­oit­ta­maan lä­him­mäi­si­äm­me, joi­ta kaik­ki kes­kus­te­lu­kump­pa­nim­me­kin ovat.

Pyr­ki­mys ra­ken­ta­vaan kes­kus­te­luun tu­kee kris­til­lis­tä nä­kö­kul­maa sii­tä, et­tem­me aset­tui­si ase­miin toi­sen ylä- ei­kä ala­puo­lel­le vaan koh­tai­sim­me toi­sen ih­mi­sen ver­tai­se­nam­me ja toi­mi­sim­me hän­tä koh­taan niin kuin toi­vom­me hä­nen koh­te­le­van mei­tä.

Ar­mol­li­nen asen­ne niin it­seä kuin kes­kus­te­lu­kump­pa­nia koh­taan on hyvä lisä kes­kus­te­lu­va­rus­tuk­seen. Ar­mol­li­suus poh­jau­tuu sii­hen, et­tä tie­dos­tam­me oman vi­al­li­suu­tem­me ja Ju­ma­lan mei­tä koh­taan osoit­ta­man ar­mon.

Nä­em­me ja kuu­lem­me, eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li­sen me­di­an puo­lel­la, kii­vai­lua, joka äi­tyy pai­koin epä­a­si­al­li­sek­si. Näis­sä­kin ti­lan­teis­sa kan­nat­taa säi­lyt­tää mal­til­li­nen ää­nen­sä­vy. Sa­nan­las­ku­jen kir­jas­sa (25:15) to­de­taan: ”Kär­si­väl­li­syys te­ho­aa mah­ti­mie­heen­kin, lem­peä kie­li sär­kee ko­van luun.”

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies