JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pyhä Henki avaa Jumalan sanaa

Pääkirjoitukset
3.11.2021 7.00

Juttua muokattu:

2.11. 16:53
2021110216533920211103070000

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat jul­kai­si­vat piis­pain­kir­jeen, jon­ka ai­he on kes­kei­nen: Raa­mat­tu ja kirk­ko. Piis­pain­kir­jei­den sar­jan avaa­va, rei­lun 40 si­vun mit­tai­nen pu­heen­vuo­ro kan­nus­taa Raa­ma­tun lu­ke­mi­seen niin seu­ra­kun­tia kuin yk­sit­täi­siä kris­tit­ty­jä­kin.

Piis­pain­kir­jeen jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa to­det­tiin, et­tä kirk­ko ei ole kaik­ki­na ai­koi­na kan­nus­ta­nut yk­sit­täi­siä kris­tit­ty­jä lu­ke­maan ja tul­kit­se­maan Raa­mat­tua. Kes­ki­a­jal­la sii­tä jopa va­roi­tel­tiin har­haan jou­tu­mi­sen pe­los­sa. Us­kon­puh­dis­tuk­sen myö­tä Raa­ma­tun lu­ke­mi­ses­ta tuli kui­ten­kin suo­ta­vaa ja suo­si­tel­ta­vaa myös te­o­lo­gi­aa op­pi­mat­to­mil­le.

Piis­pat poh­ti­vat jul­kai­se­mas­saan kir­jees­sä, mi­ten kris­ti­tyn tu­li­si lu­kea Raa­mat­tua. Taus­tal­la ovat ky­sy­myk­set, mi­ten Raa­mat­tu on syn­ty­nyt, mi­ten sitä tul­ki­taan, mitä aja­tel­la tie­teel­li­ses­tä raa­ma­tun­tut­ki­muk­ses­ta ja mik­si on tär­ke­ää lu­kea Raa­mat­tua.

Vaik­ka piis­pain­kir­je poh­tii hy­vän mat­kaa myös Raa­ma­tun ym­mär­tä­mis­tä ja tul­kin­taa, se ei juu­ri puhu Py­häs­tä Hen­ges­tä. Sen si­jaan Lut­her kir­joit­taa Isos­sa ka­te­kis­muk­ses­sa, et­tä ih­mi­sen lu­kies­sa ru­koil­len Ju­ma­lan sa­naa Pyhä Hen­ki voi al­kaa ava­ta sitä lu­ki­jal­le.

Te­o­lo­gi­ses­ta tut­ki­mus­tie­dos­ta, kir­kon tul­kin­ta­pe­rin­teen tun­te­muk­ses­ta ja al­ku­kiel­ten osaa­mi­ses­ta on var­mas­ti hyö­tyä Raa­ma­tun lu­ki­jal­le. Ne ei­vät kui­ten­kaan ole edel­ly­tys sil­le, et­tä Raa­mat­tua voi­si lu­kea ja saa­da sii­tä vah­vis­tus­ta us­kol­leen. Tai pää­tyä sen opas­ta­ma­na Ju­ma­lan las­ten luo ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Py­hän Hen­gen mer­ki­tys Raa­ma­tun sa­nan avaa­ja­na on kes­kei­nen. Sen joh­da­tus­ta ru­koil­len on hyvä tu­tus­tua Raa­ma­tun si­säl­töön. Ku­ten Vä­häs­sä Ka­te­kis­muk­ses­sa sa­no­taan: ”Mei­dän tu­lee lu­kea Raa­mat­tua si­ten, et­tä ru­koil­len et­sim­me sii­tä elä­vää Ju­ma­laa ja olem­me kuu­li­ai­sia hä­nen ää­nel­len­sä, kun hän pu­huu meil­le sa­nas­saan.”

Yk­sit­täi­sen kris­ti­tyn ei pidä aset­tua Py­hän Hen­gen var­jol­la Raa­ma­tun tul­kit­si­ja­na tois­ten ylä­puo­lel­le. Raa­mat­tua on tär­ke­ää tut­kia nöy­rin mie­lin, Ju­ma­lan tah­toa ky­sy­en. Ja ku­ten piis­pain­kir­jees­sä kan­nus­te­taan: Raa­mat­tua on hyvä tut­kia myös yh­des­sä kes­kus­tel­len.