JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pyhä Hen­ki luo yh­tey­den

Pääkirjoitukset
13.1.2021 7.30

Juttua muokattu:

12.1. 16:55
2021011216554120210113073000

Ih­mi­nen on so­si­aa­li­nen olen­to, joka kai­paa yh­teyt­tä toi­seen ih­mi­seen. Per­he on hyvä Ju­ma­lan lah­ja, jos­sa sol­mi­taan en­sim­mäi­set ih­mis­suh­teet. Hy­vin var­hain ih­mi­nen tu­lee lii­te­tyk­si so­si­aa­li­sin si­tein laa­jem­paan lä­hi­pii­riin ku­ten su­kuun, naa­pu­rus­toon, ys­tä­vä­pii­rin ja omaan kan­saan. Ylei­ses­ti ot­ta­en pää­o­sa ih­mi­sis­tä ko­kee mer­ki­tyk­sel­li­sek­si kuu­lua jo­hon­kin yh­tei­söön, tul­la huo­ma­tuk­si oma­na it­se­nään ja saa­da ar­vos­tus­ta yh­tei­sön jä­se­ne­nä.

Us­kon kaut­ta ih­mi­nen tu­lee lii­te­tyk­si toi­siin ih­mi­siin Hen­gen si­tein. Ky­sy­myk­ses­sä on sy­vem­pi kuin so­si­aa­li­nen tai kult­tuu­ri­nen yh­teys. Us­kon kaut­ta ih­mi­nen tu­lee lii­te­tyk­si Kris­tuk­seen, ku­ten ruu­miin­jä­sen liit­tyy ruu­mii­seen tai ok­sa vii­ni­puu­hun (1. Kor. 12:12, Joh. 15:5). Ok­sa kas­vaa run­gos­ta it­ses­tään, sen elä­män- ja kas­vun­voi­mas­ta, jon­ka run­ko ja juu­ris­to sil­le an­ta­vat.

Kris­tuk­sen ruu­mis ja vii­ni­puu ovat ver­tauk­sia Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta. Us­ko liit­tää ih­mi­sen osak­si tätä ruu­mis­ta ro­dus­ta, asuin­pai­kas­ta, kie­les­tä tai muus­ta in­hi­mil­li­ses­tä te­ki­jäs­tä riip­pu­mat­ta. Il­man us­koa ei Kris­tuk­sen yh­tey­teen ole mah­dol­lis­ta pääs­tä.

Py­hän Hen­gen luo­ma yh­teys Kris­tuk­sen ruu­miin jä­sen­ten vä­lil­lä on Ju­ma­lan lah­ja ja ih­meel­li­nen sa­lai­suus. Osal­li­suus Kris­tuk­ses­ta ja Py­hän Hen­gen yh­teys il­me­ne­vät yh­tei­se­nä ym­mär­ryk­se­nä us­kos­ta, yk­si­mie­li­syy­te­nä sekä rak­kau­te­na ruu­miin jä­sen­ten vä­lil­lä. Us­ko­vai­nen ih­mi­nen tun­tee Raa­ma­tun mu­kai­ses­ti, et­tä ”Hen­ki it­se to­dis­taa yh­des­sä mei­dän hen­kem­me kans­sa, et­tä me olem­me Ju­ma­lan lap­sia” (Room. 8:16). Sy­dä­mes­sä ole­va Pyhä Hen­ki tun­nis­taa Hy­vän Pai­me­nen ää­nen opet­ta­van seu­ra­kun­nan kes­kel­lä.

Syn­ti rik­koo yh­teyt­tä myös Kris­tuk­sen ruu­miin jä­sen­ten vä­lil­lä. Val­vo­mat­to­muus ja syn­nis­sä elä­mi­nen joh­ta­vat hen­gel­li­seen kuo­le­maan. Tuol­loin yh­teys ruu­mii­seen ja pää­hän, Kris­tuk­seen, kat­ke­aa. Il­man us­kon an­ta­maa nä­kö­ky­kyä Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta ei näy. Vain Pyhä Hen­ki saa ai­kaan sy­dän­ten yk­si­mie­li­syyt­tä, rak­kaut­ta ja yh­tei­sen ym­mär­ryk­sen. Sy­väl­li­set tai vii­saat kes­kus­te­lut­kaan ei­vät saa tätä ai­kaan il­man Hen­keä. Jee­sus ke­hot­taa mei­tä val­vo­maan, et­tä säi­lyi­sim­me hä­nen yh­tey­des­sään.

17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys