JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Rehellisyys rakentaa

Päivämies
Pääkirjoitukset
7.12.2016 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:41
2020010123411320161207070000

Ta­lous­tut­ki­mus to­teut­taa kol­me ker­taa vuo­des­sa ky­se­lyn, jos­sa se pyy­tää suo­ma­lai­sia ar­vi­oi­maan, mit­kä omi­nai­suu­det par­hai­ten ku­vaa­vat hei­tä it­se­ään. Vii­mei­sim­män ky­se­lyn mu­kaan suo­ma­lai­set pi­tä­vät re­hel­li­syyt­tä eni­ten it­se­ään ku­vaa­va­na omi­nai­suu­te­na.

Re­hel­li­syy­des­tä pu­hut­ta­es­sa tar­koi­te­taan esi­mer­kik­si to­tuu­des­sa py­sy­mis­tä, la­kien ja sää­dös­ten nou­dat­ta­mis­ta, vil­pit­tö­myyt­tä ja luo­tet­ta­vuut­ta. Re­hel­li­syy­den ar­vos­ta­mi­nen ja to­teut­ta­mi­nen on tär­ke­ää. Ih­mis­ten vä­li­ses­sä kans­sa­käy­mi­ses­sä re­hel­li­syys ra­ken­taa, kun taas epä­re­hel­li­syys rik­koo ja ai­heut­taa mo­nen­lai­sia mur­hei­ta.

Re­hel­li­syys on pe­rin­tei­nen kris­til­li­nen ar­vo, jo­hon Raa­mat­tu usein ke­hot­taa. “Kun­non mies­tä oh­jaa re­hel­li­syys, omaan vilp­piin­sä ka­va­la kaa­tuu” (Sa­nanl. 11:3). Raa­mat­tu pu­huu run­saas­ti sii­tä, et­tä Ju­ma­la on to­tuus ja et­tei hä­nes­sä ole mi­tään vää­rää. Ju­ma­la vaa­tii to­tuut­ta ja vil­pit­tö­myyt­tä myös ih­mi­sil­tä. Pie­ta­ri kir­joit­taa: “Se, joka tah­too ra­kas­taa elä­mää ja ha­lu­aa näh­dä hy­viä päi­viä, hil­lit­köön kie­len­sä pa­hois­ta sa­nois­ta ja huu­len­sa val­het­ta pu­hu­mas­ta” (1. Piet. 3:10).

Ju­ma­la tah­too, et­tä kaik­ki ih­mi­set pe­las­tui­si­vat ja tu­li­si­vat tun­te­maan to­tuu­den. Hä­nen il­moit­ta­man­sa to­tuu­den ydin on se, et­tä Jee­sus kuo­li koko maa­il­man syn­tien täh­den ja ava­si ylös­nou­se­muk­sel­laan tien tai­vaa­seen. Tä­män so­vin­to­työn us­ko­mi­nen an­taa ih­mi­sel­le syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen, Py­hän Hen­gen ja ikui­sen elä­män.

Ju­ma­lan to­tuu­teen kuu­luu myös pyr­ki­mys oi­ke­aan ja luo­pu­mi­nen kai­kes­ta vää­räs­tä ja val­hees­ta. Pyhä Hen­ki us­ko­vai­sen sy­dä­mes­sä oh­jaa lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­seen ja re­hel­li­syy­teen. Va­leh­te­lu, vää­ris­te­ly ja pe­rät­tö­mät pu­heet ovat syn­tiä, joi­ta vas­taan tu­lee tais­tel­la evan­ke­liu­min voi­mal­la.

Kah­dek­san­nen käs­kyn se­li­tyk­ses­sään Mart­ti Lut­her muis­tut­taa re­hel­li­syy­den mer­ki­tyk­ses­tä Ju­ma­lan sa­nan opet­ta­mi­ses­sa ja ju­lis­ta­mi­ses­sa. Ju­ma­lan sana on saar­nat­ta­va puh­taas­ti ja vää­ris­te­le­mät­tä. Ai­na se ei ole kuu­li­ja­kun­nan mie­leen, mut­ta Ju­ma­lan sa­nan mu­kais­ta ope­tus­ta ja elä­mää seu­raa Ju­ma­lan siu­naus.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.12.2016.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys